Grøn forskønnelsespulje 2019

I 2019 er der oprettet en pulje til at forskønne grønne områder og fremme biodiversiteten i boligområder i Albertslund Kommune. Der afsat i alt 100.000 kr. til puljen.


Læs inspirationskatalog til Grøn Forskønnelsespulje 2019 (link)

Hvilke projekter kan få tilskud?
Projekter der har til formål at forskønne grønne områder og fremme biodiversiteten i tilknytning til byens boligområder ved at plante træer, buske og blomster. Der kan søges tilskud til materialeindkøb af følgende:

• Træer, buske, planter, blomster og frø.
• Muldjord og øvrige vækstmedier.
• Plantekasser, bede, espalier, hegn, regnvandsbeholdere og lignende.

Projekterne bør som udgangspunkt etableres på arealer, der er ejet af den pågældende boligafdeling eller grundejerforening.

Ved projektopstart bør man undersøge om der er jordforurening på grunden, så der tages højde for dette i projektet. Dette kan ses på kort.albertslund.dk under ’Miljø’

Hvem kan søge tilskud?
Puljen er målrettet almene boligafdelinger og private grundejerforeninger i Albertslund Kommune. Byens boligområder kan søge puljen, men ikke privatpersoner.

Hvor meget kan man søge om?
Man kan søge støttebeløb på kr. 5.000 – 20.000. Medfinansiering fra boligområdet skal udgøre minimum 50% af det samlede budget. Søger man eksempelvis tilskud på kr. 15.000, skal det samlede projektbudget være på kr. 30.000 inkl. medfinansiering.

• Udgifter til planter og frø skal udgøre minimum 25% af det samlede budget.
• Udgifter til plantekasser, bede, espalier, hegn og lignende må maksimum udgøre 50 % af det samlede budget.

Ansøgningens indhold
Ansøgningen skal indeholde følgende:
• Beskrivelse af projektet inkl. skitse med angivelse af placering af projektområdet og hvor der plantes træer/buske, etableres bede mv.
• Tidsplan for projektets gennemførelse.
• Budget.
• Kontaktoplysninger på projektansvarlig (navn, adresse, tlf, email).
• Tilsagn om godkendelse og medfinansiering af projekt fra relevant bestyrelse fra boligafdeling/grundejerforening. Tilsagnet skal være underskrevet af tegningsberettiget.

Hvad lægges der vægt på - tildelingskriterier

Ved tildeling af støtte lægges der vægt på:
1. At biodiversiteten fremmes.
2. At økologisk, bæredygtig dyrkning fremmes.
3. At der sker en grøn forskønnelse af det pågældende projektområde, gerne henover årstiderne.
4. At projektet er forankret i et lokalt, frivilligt fællesskab eksempelvis havegrupper og udvalg, dyrkningslaug mv.
5. At projektet bidrager til at fremme ”La´ os gro - Strategi for urban farming i Albertslund 2016-2025”.

Tildeling af støtte gives ud fra en vurdering af i hvor høj grad det konkrete projekt bidrager til at fremme ovenstående punkter. Punkterne er ikke i prioriteret rækkefølge.

Hvad støttes ikke
Der gives ikke støtte til:
• Arbejdsløn.
• Almindelig drift af eksisterende grønne områder.
• Projekter som ikke følger ”Beskyt regnvandet – gør haven sprøjtefri”
• Projekter / projektområder, der ikke er offentlig adgang til.
• Projekter der gennemføres uden for Albertslund Kommune.
• Projekter, hvor udgifter er afholdt inden ansøgning om puljemidler.

Spørgsmål og ansøgninger
Spørgsmål og ansøgninger sendes til vejogpark@albertslund.dk.

Ansøgningsperiode og frist
Ansøgningsperiode løber fra d. 6. maj til d. 7. juni 2019 annonceres på albertslund.dk.

Tildeling af støtte
Efter ansøgningsfristens udløb skal der træffes beslutning i Miljø- og byudvalget, om hvilke projekter der opnår tilskud. Der forventes at der træffes beslutning i september 2019.

Udbetaling af støtte
Udbetaling af støtte sker som udgangspunkt når projektet er færdigt og alle udgifter er afholdt.
Inden udbetaling af støtte skal der indsendes regnskab, dokumentation for afholdte udgifter og fotos af det realiserede projekt til vejogpark@albertslund.dk.