Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der klages over retslige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder om reglerne for dens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages, hvis man mener, at afgørelsen eller indholdet burde have været anderledes.


Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen. På Planklagenævnets hjemmeside finder du en vejledning til hvordan du klager.

Planklagenævnet

Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger borger.dk og virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. 

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til plan@albertslund.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvem kan klage?

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

Hvad kan jeg klage over?

Du kan udelukkende klages over retlige spørgsmål. Du kan altså ikke klage hvis du mener at kommunalbestyrelsen burde have truffet en anden afgørelse. Et retligt spørgsmål kan fx være:
• om planlovens procedurer er overholdt
• om kommunen overhovedet har kompetence til at afgøre sagen
• om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt
• om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
• om en dispensation fra en lokalplan er lovlig

Hvad gør jeg hvis min klage afvises?

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.