VVM-tilladelse for Smedeland 8A

Kommunalbestyrelsen har godkendt udkast til VVM-tilladelse for boliger og erhverv på Smedeland 8, og samtidig besluttet at sende udkastet i høring i 8 uger


VVM-undersøgelse - Smedelande 8A - Albertslund Kommune

Udkast til VVM-tilladelse for Smedeland 8A sendes i 8 ugers høring, fra den 12. november 2020 til den 7. januar 2021.

Smedeland 8A er det første konkrete projekt i Hersted Industriparks byomdannelse. Planerne muliggør opførelse af op til 200 boliger samt mulighed for etablering af enkelte kontor og liberale erhverv i stueetagen ud mod Malervangen. Bebyggelsen opføres i bygningskroppe på 3 til 8 etager samt et parkeringshus i 3-4 etager.

Både ved planer og projektet er det vurderet, at det kan medføre ændrede forhold, som ikke på forhånd kan udelukkes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Det er blandt andet ændrede trafikforhold og støj fra trafik, visuelle påvirkninger, støj fra de omkringliggende virksomheder, samt støj fra anlægsfasen, som er undersøgt.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag for projektet, og der er på baggrund af anlægsfasen med nedrivning af de eksisterede bygning og opførelse af nyt byggeri udarbejdet udkast til VVM-tilladelse.

Udkast til VVM-tilladelse for Smedeland 8A

Miljøkonsekvensrapport 

 Offentlig høring

Der er offentlig høring frem til den 7. januar 2021. Dine eventuelle bemærkninger og ændringsforslag skal derfor være modtaget i kommunen senest den 7. januar 2021. Bemærkninger og ændringsforslag skal sendes til: miljo@albertslund.dk

eller til:

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund
att. Miljø & Virksomheder

Det videre forløb

Efter høringsfristen foretages sagsbehandling af eventuelle indkomne bemærkninger og ændringsforslag, som eventuelt indarbejdes, og herefter skal kommunalbestyrelsen tage stilling til den endelig VVM-tilladelse for boliger og erhverv på Smedeland 8A, på deres møde i februar 2021.