Tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg

Kommunen har meddelt tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg med dybe boringer på Herstedøster Kirkestræde 2. Afgørelsen kan påklages frem til 3. februar 2021.


Albertslund Kommune har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 og bekendtgørelse om jordvarmeanlæg til etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg med dybe boringer på Herstedøster Kirkestræde 2. I tilladelsen er meddelt vilkår for etablering af jordvarmeanlægget.

Tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg

Klagevejledning

Efter miljøbeskyttelseslovens § 98 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Naturfredningsforeningen, eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klageperioden er 4 uger fra datoen for, at tilladelsen er meddelt. En eventuel klage over afgørelsens skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 3. februar 2021.

Klage over afgørelsen skal ske via Klageportalen på www.naeveneshus.dk. Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk.

Du kan læse mere om, hvordan du klager på www.naeveneshus.dk.