Regulativ om brug af vejarealer i høring

Forslag til regulativ for særlig råden over vejarealer er i høring frem til 15. februar 2021.


Regulativet omhandler aktiviteter der kræver tilladelse fra vejmyndigheden, f.eks. udeservering, afholdelse af arrangementer og ophængning af plakater og bannere. 

Se forslag til regulativ for råden over vejarealer

Offentlig høring
Regulativet sendes i offentlig høring i 8 uger frem til den 15. februar 2021.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslag til regulativet. Vi skal have dine bemærkninger senest den 15. februar 2021. Send dine bemærkninger til:

vejogpark@albertslund.dk

eller per brev til:
Albertslund Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund
Att. Trafik & Natur

Det videre forløb
Efter høringsfristens udløb foretages sagsbehandling af eventuelle indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, som eventuelt indarbejdes i regulativet. Herefter skal kommunalbestyrelsen tage stilling til den endelige udgave af regualtivet.