Miljøvurdering - vertikalt jordvarmeanlæg er ikke VVM-pligtig

Kommunen har vurderet, at vertikalt jordvarmeanlæg med dybe boringer på Herstedøster Kirkestræde 2 ikke er VVM-pligtig. Klagefrist i 4 uger


Albertslund Kommune har på baggrund af VVM-screeningsskema for vertikalt jordvarmeanlæg på Herstedøster Kirkestræde 2 truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven om, at det vertikale jordvarmeanlæg med dybe boringer ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og dermed er anlægget ikke VVM-pligtigt.

Screeningsafgørelse

VVM-screeningskema

 

Klagevejledning

Efter miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelsen efter § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlige interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresserer indenfor arealanvendelsen.

Klageperioden er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen på kommunens hjemmeside. Screeningsafgørelsen og screeningsskema for projektet kan ses på kommunens hjemmeside www.albertslund.dk/ihoring . En eventuel klage over afgørelsen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 11. december 2020.

Klage over afgørelsen skal ske via Klageportalen på www.naeveneshus.dk. Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk 

Du kan læse mere om, hvordan du klager på www.naeveneshus.dk