Forslag til lokalplan 12.7 og Kommuneplantillæg 8 - Rammelokalplan for Hyldagerkvarteret

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni vedtaget at sende forslag til lokalplan 12.7 – Rammelokalplan for Hyldagerkvarteret og forslag til kommuneplantillæg 8 i høring.


Forslag til lokalplan 12.7 er en rammelokalplan. Dette betyder, at den ikke er byggeretsgivende, og at der derfor ikke kan bygges på baggrund af denne alene. Rammelokalplanen fastlægger således nogle overordnede linjer, som de senere byggeretsgivende lokalplaner skal udarbejdes efter.

Rammelokalplanen inddeler Hyldagerkvarteret i tre delområder. Albertslund Kommune vil arbejde for, at der inden for de to mindste delområder på hver ca. 9.000 m2 etableres to bofællesskaber, imens der for det store delområde, der udgør de resterende knap 69.000 m2 vil afholdes en åben idékonkurrence om bydelens fremtid. I denne proces vil rammelokalplanen udgøre de rammer, som idéoplæggene for områdets fremtid, skal holde sig inden for.

Rammelokalplanen indeholder en vision om, at Hyldagerkvarteret skal være en bydel for børnene, det grønne og fællesskabet. Visionen bygger på en målgruppeanalyse og en borgerinddragelsesproces, der blev afholdt i 2016, og Albertslund Kommune ønsker, flest muligt af borgernes ønsker, indarbejdes i de fremtidige byggeretsgivende lokalplaner. Derudover fastlægger rammelokalplanen en række principper for områdets fysiske udformning, herunder blandt andet vejadgang, maksimale bebyggelsesprocenter og udpegning af bevaringsværdige træer.

Der er også udarbejdet en miljørapport, hvor lokalplanens og kommuneplantillæggets indflydelse på miljøet, vurderes.

Læs forslag til rammelokalplan 12.7 og kommuneplantillæg 8 for Hyldagerkvarteret samt den dertilhørende miljørapport her:
Download lokalplanforslag
Download forslag til kommuneplantillæg
Download miljørapport

 

Offentlig høring

Planforslagene er i høring i 10½ uge fra den 19. juni til og med den 1. september 2019. Dine eventuelle bemærkninger og ændringsforslag skal være modtaget senest den 1. september, og sendes til:

Byudvikling & Erhverv
Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Eller sendes per mail til byudvikling.erhverv@albertslund.dk

 

Retsvirkning

I perioden fra forslaget til en lokalplan og kommuneplantillæg offentliggøres, til forslaget vedtages af kommunalbestyrelsen, gælder begge versioner af lokalplanen, både den gamle og den nye. Man må altså hverken foretage sig noget, der er i strid med den gamle lokalplan eller i strid med forslaget til en ny lokalplan. Dette gælder op til højst 1 år fra lokalplansforslaget offentliggøres.

 

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan afgørelser efter miljøvurderingsloven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til planloven og der kan derfor klages i henhold til reglerne i planloven.

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan Planklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven. En klage efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, har ikke opsættende virkning, jævnfør lov om Planklagenævnet § 7, stk. 1. Efter BEK 130 af 28/01/2017 §2, stk. 1, skal en klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Planklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er restriktiv, navnlig i sager hvor der er andre parter med modstående interesser. En klage, der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil normalt blive afvist, også selv om der er tale om en meget kort overskridelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Du klager via klageportalen, som ligger på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem klageportalen til Albertslund Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort eller MobilePay i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til byudvikling.erhverv@albertslund.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Yderligere oplysning om klageregler kan læses på Albertslund Kommunes hjemmeside Klagevejledning og Nævnenes Hus Vejledning.