Forslag til Kommuneplantillæg 10 for Grønt Danmarkskort er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni vedtaget at sende forslag til kommuneplantillæg 10 Grønt Danmarkskort i høring.


Grønt Danmarkskort er kommunernes samlede udpegning af beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser samt potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Tilsammen udgør udpegningerne kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort.

Forslag til kommuneplantillæg 10 Grønt Danmarkskort indeholder opdateret retningslinjer og kort.

Udpegningen i Albertslund Kommune følger det Lokale Naturråds anbefalinger i landzone. Det Lokale Naturråd bestod af flere kommuner samt interesseforeninger og erhvervsorganisationer. Der er ikke udpeget Grønt Danmarkskort i byzone.

Læs forslag til kommuneplantillæg 10 Grønt Danmarkskort her
Download forslag til kommuneplantillæg

Offentlig høring

Planforslaget er i høring i 10 uger fra den 1. juli til den 9. september. Dine eventuelle bemærkninger og ændringsforslag skal være modtaget senest 9. september 2019, og sendes til:

Byudvikling & Erhverv
Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
Eller sendes per mail til byudvikling.erhverv@albertslund.dk

Retsvirkning

En kommuneplans retsvirkninger indtræder ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen efter planlovens § 27, stk. 1. Det betyder, at kommunalbestyrelsens lokalplankompetence og forpligtelsen efter planlovens § 12, stk. 1, til at virke for kommuneplanens gennemførelse, træder i kraft, samtidig med at kommunalbestyrelsen vedtager kommuneplanen endeligt.

Derfor gælder de eksisterende retningslinjer og kortudpegninger i Kommuneplan 2018 – 2030 frem til endelige vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg 10 Grønt Danmarkskort.

Kommunalbestyrelsen har afgjort, at planen ikke skal miljøvurderes

Albertslund Kommune har foretaget en miljøscreening af planforslagene. På baggrund af screeningen er det vurderet, at forslag til kommuneplantillæg 10 Grønt Danmarkskort ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. På denne baggrund har Kommunalbestyrelsen afgjort, at planerne ikke skal miljøvurderes. Screeningen er foretaget i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBK nr. 448 af 10/05/2017

Læs screeningen for miljøvurdering her
Download miljøvurdering af planer – screeningsskema

Klagevejledning – Afgørelse om miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan afgørelser efter miljøvurderingsloven påklages efter de
klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planloven og der kan derfor klages i henhold til reglerne i planloven.

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan Planklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven. En klage efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, har ikke opsættende virkning, jævnfør lov om Planklagenævnet § 7, stk. 1. Efter BEK 130 af 28/01/2017 §2, stk. 1, skal en klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagefristen for at klage over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg er derfor 4 uger fra forslag til kommuneplantillæg 10 Grønt Danmarkskort er sendt i høring, hvilket er mandag den 29. juli 2019.

Planklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er restriktiv, navnlig i sager hvor der er andre parter med modstående interesser. En klage, der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil normalt blive afvist, også selv om der er tale om en meget kort overskridelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Du klager via klageportalen, som ligger på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem klageportalen til Albertslund Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort eller MobilePay i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til byudvikling.erhverv@albertslund.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Yderligere oplysning om klageregler kan læses på Albertslund Kommunes hjemmeside Klagevejledning og Nævnenes Hus Vejledning.