Forlængelse af indvindingstilladelse til Herstedøster Vandværk – ikke VVM-pligtig

Herstedøster Vandværk har ansøgt om forlængelse af deres indvindingstilladelse.


Det er tid til at forny den indvindingstilladelse, som Herstedøster Vandværk indvinder vand efter. Herstedøster Vandværk har ansøgt om forlængelse af deres indvindingstilladelse. Der ændres hverken på indvindingsboringen eller vandværkets indretning, og indvindingsmængden øges ubetydeligt.

Den nye tilladelse giver Herstedøster Vandværk lov til at indvinde 17.500 m3 vand om året. Tilladelsen gælder i 30 år, dvs. frem til den 1. september 2049.

Herstedøster Vandværks nye indvindingstilladelse kan ses her.

Screening af projektets virkning på miljøet
Herstedøster Vandværk har i forbindelse med ansøgningen indsendt en VVM-anmeldelse.

Da vandindvinding er optaget på bilag 2 i Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), har Albertslund Kommune foretaget en screening af projektets virkning på miljøet ud fra den fremsendte VVM-anmeldelse.

Afstanden til det nærmeste Natura 2000-området, som omfatter Vasby Mose og Sengeløse Mose er ca. 5 km. Området ligger vest for Herstedøster Vandværk og udgør i alt 109 ha.

Afstanden til de nærmeste fredede områder i den vestlige og sydlige del af kommunen mod Høje Taastrup Kommune er ca. 3 km. Der er ingen fredede områder i nærheden af Herstedøster Vandværk.

Afstandene til den nærmeste §3 eng er ca. 550 m, til den nærmeste §3 mose er ca. 850 m, til det nærmeste overdrev er ca. 280 m og til det nærmeste §3 beskyttede vandhul er ca. 190 m.

Herstedøster Vandværk har indvundet vand siden 1905 og det §3 beskyttede vandhul tættest på, har ikke været påvirket hidtil – der er spidssnudet frøer, Rena Arvalis, i vandhullet – og en fornyet indvindingstilladelse, hvor indvindingsmængden øges ubetydeligt, vurderes ikke at ville ændre på dette.

Afgørelse
Albertslund Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, da en fortsat indvinding ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter §8 stk. 1 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. §48 stk. 4.


Hvis du ønsker at klage over retlige forhold i VVM-screeningen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan f.eks. klage over, om kommunen har haft ret til at træffe en afgørelse, om kommunen har fulgt de rigtige procedurer mm. Du kan ikke klage over, om kommunen burde have truffet en anden afgørelse. Der er 4 ugers klagefrist. Det vil sige frem til den 11. oktober 2019.

Du skal klage elektronisk via Klageportalen, som du finder link til på Nævnenes Hus hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen til Albertslund Kommune, som har truffet afgørelsen. Nævnenes Hus hjemmeside

Du kan få vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Vejledning