Endelig vedtagelse af Lokalplan 18.1.1 (som forslag 18.7) og Kommuneplantillæg 5

Kommunalbestyrelsen har den 10. september 2019 vedtaget lokalplan 18.1.1 og kommuneplantillæg 5 Roholmparken – seniorbofællesskaber og park endeligt.


Formålet med lokalplan 18.1.1 og kommuneplantillæg 5 er at muliggøre to boligområder og fastlægge areal til park. Planerne giver mulighed for i et delområde at opføre boliger og fælleshus med henblik på etablering af seniorbofællesskab, mens der for et andet delområde kun fastlægges en anvendelse til boligformål. Mulighed for opførelse af boliger i sidstnævnte delområde sker ved senere planlægning.
Ved lokalplanens vedtagelse ophæves den del af lokalplan 18.1 Roholmparken, der er sammenfaldende med nærværende lokalplan, på nær §10 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse. I forslag havde lokalplanen nummer 18.7, men da den er blevet et tillæg til lokalplan 18.1, har den skiftet nummer til 18.1.1.

Læs lokalplan 18.1.1 og kommuneplantillæg 5 – Roholmparken – seniorbofællesskaber og park her

Download lokalplan

Download kommuneplantillæg

Offentlig høring

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring fra den 18. marts 2019 til 13. maj 2019. Der er modtaget i alt 11 høringssvar til forslag til lokalplan 18.7, hvoraf et høringssvar også omhandler forslag til kommuneplantillæg 5 og fire omhandler afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering.

Hvidbog for behandling af høringssvar og indstillede ændringsforslag til planforslagene kan læses her

Download hvidbog

Høringssvarene omhandler primært:

 • Ind og udkig fra Humlehusene langs Snebærstien.
 • Placering af parkeringspladser ud til Snebærstien.
 • Placering af ny bebyggelse i den sydlige del af Roholmsparken. 
 • Vejføring af ny privat fællesvej.
 • Placering af intern sti ud til Snebærstien.
 • Fodboldbane i Roholmparken.
 • Fastsættelse af boligstørrelser.
 • Tab af ejendomsværdi.
 • Procedurefejl vedr. afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering, mangelfuldt grundlag for godkendelse af lokalplanforslag og manglende indarbejdelse af indsigelser fra hvidbog fra foroffentlighed 2018.
 • Fredskov
 • Observation af flagermus (Bilag IV art)
 • Forskellige tidsfrister for planforslag og afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering.
 • Risiko for byggeplads sammenlagt for de to byggerier i 3-4 år.

I forbindelse med behandling af planforslag i Miljø & Byudvalget 26. februar 2019 samt Økonomiudvalget 5. marts 2019 indkom spørgsmål og ønsker til ændringer til lokalplanforslaget:

 • Hvis der ikke etableres fortov ved vejen, hvordan kommer man så ud til cykelstien?
 • Cykel p-normen ønskes ændret så der er plads til parkering af flere typer af cykler herunder el-scooter.
 • Der skal gives mulighed for ladestandere til el-biler.
 • Hvad kan man gøre for at undgå parkering af store biler overalt i bebyggelsen?
 • Tolkning af tilslutningspligt til fjernvarme afdækkes i forhold til lokalplan.

På baggrund af yderligere dialog den 2. september 2019 mellem G/F Røde Vejrmølle Park, forvaltning, udvalgsformand for Miljø & Byudvalget og borgmester blev følgende ændringer indstillet til kommunalbestyrelsesmødet den 10. september 2019:

 • Parkeringsnormen ændres til 1 p-plads per bolig.
 • Præcisering i redegørelsen omkring en 40 meter ubebygget zone mellem Humlehusene og ny boligbebyggelse, fulgt op af en bestemmelse der udlægger et areal på 25 meter hvor der ikke må opføres ny boligbebyggelse.
 • Fast hegn i skel til beboerhuset Væremøllen på minimum 2 meter.

Ændring ved endelig kommuneplantillæg 5

En præcisering af de bekendtgørelser som Bilag IV-arter og flagermus er omfattet af.

Ændring ved endelig lokalplan 18.1.1

På baggrund af de stillede ændringsforslag og indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende ændringer til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.7:

 • Præcisering omkring en 40 meter ubebygget zone mellem Humlehusene svarende til et 25 meter bredt areal ud til Snebærstien indenfor lokalplanområdet, der ikke må bebygges.
 • Det levende ved Snebærstien og beboerhuset Væremøllen fortsættes langs hele skellet ud til Snebærstien. Højden af hegnet øges fra maks. 2 til 5 m. Dette vil forhindre indkig fra og udkig til nye boligers 1. sal samt til arealet til urban farming.
 • Intern sti fra delområde 1 til Snebærstien flyttes mod syd.
 • Rettelse af beboerhusets navn til Væremøllen.
 • Der gøres opmærksom på muligheden for forekomst af ynglende og rastende flagermus i træer i Roholmparken og betydning af dette i forhold til fældning af træer.
 • Sikre niveaufri adgang til busstop på Roholmsvej ved ny sti mellem stoppested og eksisterende offentlig sti gennem Roholmparken i syd.
 • Bil p-norm ændres til 1 p-plads per bolig.
 • Cykel p-norm ændres til, at der som minimum etableres overdækket areal til cykel, trehjulet cykel, ladcykel, el-scooter og lignende svarende til 1,5 cykel per bolig.
 • Der henvises i lokalplanens redegørelse til henstilling af de største køretøjer indenfor almindelig bil skal ske længst væk fra boligerne hen mod Snebærstien.
 • Der fastsættes et max antal boliger på 56 samt en min. Boligstørrelse på 50 m2.
 • Fast hegn i skel til beboerhuset Væremøllen på minimum 2 meter.
 • Forslag til lokalplan 18.7 vedtages endeligt som tillæg til gældende lokalplan 18.1 Roholmparken - parkanlæg med planlagt svømmehal og institutioner, og derved fastholdes tilslutningspligt for nye boliger til fjernvarme. Forslag til lokalplan 18.7 ændrer derfor nummer til 18.1.1 ved endelig vedtagelse.

Fredskov

Miljøstyrelsen Storstrøm har den 27. juni 2019 fremsendt Partshøring i forbindelse med eventuel fredskovspligt på ca. 3,8 ha i Roholmparken matr.nr. 10a Herstedøster By, Herstedøster i Albertslund Kommune. Miljøstyrelsen vurderer, at ejendommen sandsynligvis ikke opfylder kravene for fredskovspligtige arealer. Forvaltningen tilslutter sig Miljøstyrelsens vurdering.

Flagermus

I forbindelse med indkomne høringssvar om observationer af flagermus, er der foretaget feltgennemgang i træer i de områder, lokalplanforslaget udlægger til andet formål end park. Konklusionen er, at på grund af parkens unge alder er sandsynligheden for forekomst af hulheder af væsentlig betydning for flagermus i Roholmparkens træer lav. Dette understøttes af besigtigelsen. Der er derfor ingen risiko for, at træfældning vil påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Retsvirkning

I henhold til planlovens § 18 (LBK nr. 287 af 16/04/2018 med senere ændringer) må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19.

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan tillades af kommunalbestyrelsen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større ændringer af planen forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan efter planlovens regler.

De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Du kan klage over afgørelsen

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan Planklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven. En klage efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, har ikke opsættende virkning, jævnfør lov om Planklagenævnet § 7, stk. 1. Efter BEK 130 af 28/01/2017 §2, stk. 1, skal en klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagefristen for at klage over vedtagelsen af lokalplan 18.1.1 og kommuneplantillæg nr. 5 er onsdag den 10. oktober 2019.

Planklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er restriktiv, navnlig i sager hvor der er andre parter med modstående interesser. En klage, der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil normalt blive afvist, også selv om der er tale om en meget kort overskridelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Du klager via klageportalen, som ligger på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem klageportalen til Albertslund Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort eller MobilePay i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til byudvikling.erhverv@albertslund.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Yderligere oplysning om klageregler kan læses på Albertslund Kommunes hjemmeside Klagevejledning og Nævnenes Hus Vejledning.