Høringer & afgørelser

Når forslag til planer og strategier er i offentlige høring, er det muligt at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Og når kommunen træffer afgørelser kan der klages over beslutningen. Nederst på siden finder du aktuelle høringer og afgørelser.


Foto af mand der lytter - Albertslund Kommune

Høringer

Offentlig høring af planer og strategier, giver offentligheden mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. På den måde sikres det, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen.

Når høringsperioden er slut, vil alle indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag (høringssvar), blive vurderet og sendt til politiske behandling og godkendelse. Politikerne vil så drøfte høringsforslagene inden de vedtager en endelig plan.

Alle kan sende et høringssvar til kommunen. Skriv gerne hvilke dele af planen dit svar drejer sig om og argumenter gerne for dit synspunkt.

Send dit høringssvar til mt@albertslund.dk eller alternativt til Albertslund Kommune, Rådhuset, Miljø & Teknik, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund.
Husk at angive at der er tale om et høringssvar, og hvilken plan eller strategi, høringssvaret drejer sig om.

Afgørelser

Du kan klage over en afgørelse vedr. en miljøgodkendelse som kommune har truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens §98. Du kan ligeledes klage over kommunens afgørelser vedr. miljøscreening af planforslag, jf. planlovens §58.

Du kan læse mere om hvordan du klager i klagevejledningen.