Kanalen - Livet ved vandet

Vi renoverer kanalen og Kanalgaden og skaber nyt byrum. Renoveringen finder sted i perioden 2016-2017 og er et samarbejde mellem HOFOR og Albertslund Kommune


Renovering af Kanalgaden - Albertslund Kommune

Forbedring af byens rum

Den renoverede Kanalgade vil fremstå som et attraktivt og imødekommende byrum. Dermed er den også en del af Albertslunds bymæssige udvikling i disse år.

Klimastyring

Kanalgaden er en del af Albertslunds regnvandshåndteringssystem og er derfor ikke "bare" et vandløb, men har særlige funktioner. Renoveringen omfatter også tiltag der vil gøre det muligt at styre regnvandet bedre og dermed forbedre skybrudssikringen. Derfor foregår renoveringen i faser, hvor en sektion af Kanalgaden færdiggøres af gangen, mens regnvandet ledes udenom. Det har den konsekvens at renoveringen strækker sig over flere år. Til gengæld bevares Albertslunds gode regnvandssystem under hele processen.

Vandkvalitet

Når der er skybrud eller kraftig regn vil vandet fremover strømme gennem kanalen og videre ud i Kongsholmparken, hvor der er etableret våde enge. Hvordan denne øgede vandgennemstrømning vil påvirke vandkvaliteten i kanalen, kan vi først vide flere år efter, at renoveringen er afsluttet, da kanalens økosystem skal have tid til at stabilisere sig til de nye forhold.

Våde enge i Kongsholmparken

I fremtiden skal vand fra kanalen gennem Albertslund ledes gennem vandhaverne og ud i Kongsholmparken. Parken vil i tørre perioder blot have et par mindre vandhul, men kan opsamle 55.000 m3 regnvand, når et skybrud eksempelvis rammer byen. Ved at inddrage Kongsholmparken i regnvandshåndteringen vil det vand, der sendes videre i Vejleå, være renere.

Kanalen vil blive tørlagt i sektioner efterhånden som arbejdet skrider frem.

Det bliver sandsynligvis nødvendigt med midlertidige afspærringer undervejs i renoveringen, men vi vil bestræbe os på at skabe færrest mulige gener for folk der bor og færdes i området.

Nej, ikke som sådan. Men når det nye byrum ved Kanalen står færdigt, og de mange boliger i Albertslund Syd er renoveret, vil vi opleve at hele Albertslund Syd føles som en helt ny bydel.

Måske vil man kunne lugte fugten fra bunden af Kanalen, men der vil sandsynligvis ikke være tale om en ubehagelig eller generende lugt.

En del af arbejdet vil foregå med maskiner, og det vil medføre en vis støj. Men vi overholder naturligvis miljølovgivningen, som også omfatter regler om støj. Arbejdet foregår kun i dagtimerne kl. 7-15, med mindre der opstår særlige behov, som gør det nødvendigt at give dispensation i en kortere periode.

Ja. Kanalen vil kun blive tørlagt i sektioner. Derfor vil fugle og andre dyr fortsat kunne leve i Kanalen, blot ikke i den sektion der bliver renoveret på et givent tidspunkt. Vi flytter bl.a. de største fisk med net, så de kan leve videre i næste sektion af Kanalen. 

Vi kan endnu ikke sige hvordan renoveringen vil påvirke vandmiljøet i Kanalen. Det er umuligt nu at forudsige, hvordan vandmiljøet bliver påvirket af, at kanalen fremover skal bruges til at aflede regnvand, når der er kraftig regn og skybrud. Det vil tage flere år efter projektet er afsluttet, inden man kender fremtidens vandkvalitet i kanalen.

De eksisterende rækværk vil ikke blive malet inden renoveringen er færdig.
Disse rækværker skal fjernes som en del af renoveringen, og derfor forskønner vi ikke rækværkerne inden da.

Der kommer ikke nye rækværk langs Kanalen.

Langs Kanalen bliver etableret et trædæk tæt på vandet. Der er mange eksempler på at sådan en tæt kontakt til vandet skaber rigtig godt byliv. Søerne i København er et godt eksempel på netop dette.

Renoveringen finder sted i etaper netop så Kanalen kan håndtere også store mængder regnvand også mens renoveringsarbejdet står på.

Midten af kanalen bliver gravet dybere og får en hældning ned mod Vandhaverne. Der bliver gravet ti cm ned ved Opstandelseskirken, og ved Vandhaverne vil den midterste del af kanalen være 60 cm dyb.

Renoveringen af Kanalgaden koster 42 millioner kroner. Udgiften deles af HOFOR og Albertslund Kommune.

Møde i Følgegruppen d. 9. februar 2017

Referat

Bilag fra Barslund

Møde i Følgegruppen d. 12. oktober 2016

Referat

Bilag 1: Tidsplan 

Bilag 2: Etapeplan

Møde i Følgegruppen d. 30. juni 2016

Referat

Bilag 1: Projektmappe