Nyhedsarkiv

Her kan du se nyhedsarkivet for områdefornyelsen i Albertslund Nord


 - Albertslund Kommune

Gå til hovedsiden om Områdefornyelse Albertslund Nord her

Områdefornyelsen havde sin egen facebookside, som du kan se her.

 

13. september 2014

Indvielsen af Områdefornyelsen blev fejret med pomp og pragt

- og kun en lille smule regn, men det blev det gode humør og de mange der festede med ikke slået ud af, se billederne fra dagen her

 

14. august 2014

Indvielsen af Områdefornyelsen slås sammen med den årlige markedsdag i Albertslund Nord

Områdefornyelsen i Albertslund Nord er næsten slut og nu er det nye aktivitetsområde klar til at blive taget i brug.
Det fejrer vi ved en indvielse i forbindelse med Albertslund Nord's årlige markedsdag lørdag d. 13. september kl . 10:30.
Borgmester Steen Christiansen holder åbningstalen og derefter vil der blive serveret lagkage og kaffe til de 200 første gæster.
Markedsdagen er kl. 11-16, her vil der være loppeboder, musik for unge og gamle, fodboldstævne, henna og chill-out telt, ansigtsmaling, snobrød, kagekonkurrence, ponyvogn, gadedans og mulighed for at prøve forskellige sportsgrene som kampsport med Mikenta, Albertslund Fægteklub og en stor cykelbane for børn, hvor man kan vinde præmier – så husk din cykel!
Se detaljeret program på Albertslund Nords Facebook-side her.

26. juni 2014

Pas på byggepladsen!

Der har igen været flyttet rundt på markeringspæle, de nysåede græsarealer er blevet betrådt og en gravemaskine er endda blevet overmalet med graffitti.

Alle bedes hjælpe med at passe på anlægsarbejderne imens de udføres og ikke at ødelægge entreprenørens udstyr.

Græsplænerne er først færdigtilvoksede til september, så de skal have fred og ro til at gro til indtil da.

Hele projektet bliver færdigt hurtigere, hvis vi lader anlægsgartnerne arbejde uforstyrret - og så skal vi heller ikke bruge midlerne på genopretning, men kan bruge dem på de sjove ting i stedet.

Hjælp med at passe på vores byggeplads!

 

4. juni 2014

Broerne over Lyngmosestien fjernes

Nu er arbejdet med at nedrive de gamle broer over Lyngmosestien gået i gang.

Det er et arbejde som BO-VEST står for og er ikke en del af byfornyelsesprojektet, men det udføres i samme entreprise for at gøre det mere økonomisk fordelagtigt.

Se også artiklen i Albertslund Posten her.

 

15. maj 2014

Varsel om lukning af broerne til Bæk- og Fosgården

Broerne til P-pladserne ved Fosgården og Bækgården, vil blive fjernet i forbindelse med nedlæggelse af Lyngmosestien. Der vil i anlægsperioden blive anlagt midlertidige tilkørsler umiddelbart ved siden af de eksisterende broer. Dette vil medføre at nogle P-pladser nedlægges midlertidigt for at gøre adkomst til de midlertidige tilkørsler mulig.
Der vil altså være fuld adgang for al trafik til parkeringspladserne i hele perioden.
Broen ved Fosgården vil være lukket fra og med 2/6-2014.
Broen ved Bækgården vil være lukket fra og med 4/6-2014.
De nye veje til P-pladserne forventes at være færdige i uge 29 (midt i juli).
Der vil være skiltning på stedet for at synliggøre de midlertidige tilkørsler.
Vi håber beboerne vil bære over med eventuelle gener dette måtte medføre.

Se oversigtstegning over de midlertidige veje her.

 

30. april 2014

Byggeplads med eller uden hegn

Byggepladsen på Grønningen er lige nu i fuld gang med  gravemaskiner og lastbiler. Der planlægges, opmåles, afmærkes og planeres. Det er en byggeplads uden hegn – området er altså ikke afspærret. Det er dog ikke tilladt at gå igennem byggepladsen eller lege der.

Færdsel på byggepladsen kan være farlig pga. de store maskiner, og det kan ødelægge forberedende arbejde, som evt. skal laves om igen dagen efter. Dette er både besværligt og kan få økonomiske konsekvenser, som skal betales af projektets egen pengekasse.

I sidste uge var der nogle, der havde leget med markeringspæle, der var sat op i forbindelse med opmåling på byggepladsen. Dette er ikke tilladt og  betragtes som hærværk.

Lad os hjælpe hinanden med at passe på byggepladsen og hinanden og sikre at vi bruger pengene på de sjove ting.

 

10. april 2014

Anlægsarbejderne nærmer sig

Tirsdag d. 22. april lige efter påskeferien starter anlægsarbejderne på Grønningen endelig og der kommer igen larm og trafik fra gravemaskiner og lastbiler i Albertslund Nord. Heldigvis kommer der en masse legeredskaber og flere boldbaner med mere ud af alle anstrengelserne. Anægsperioden bliver relativt kort i forhold til den store renovering af blokkene, og alle aktiviteterne på Grønningen er allerede er klar til efteråret.

 

9. april 2014

Varsel om lukning af Nordstien

Cykelstien Nordstien bliver lukket af, fordi der skal etableres byggepladsvej til Grønningen. På Grønningen skal der etableres legeplads, aktiviteter og opholdsarealer, hvilket er grunden til at der skal etableres byggeplads. I forbindelse med arbejdet på Grønningen vil dele af Lyngmosestien endvidere blive lukket af og blive nedlagt.

Arbejdet går i gang tirsdag d. 22. april 2014. Arbejdet vil foregå i dagtimerne fra mandag til fredag. Der vil ikke være støjende arbejder på byggepladsen før kl. 7.00 i hverdagene. Vi håber beboerne vil bære over med, at der bliver støj og larm.

Se oversigtstegning over byggepladsvej, vejlukning og placering af mandskabsskure her.

 

28. marts 2014

Børn og unge på Grønningen

Der var grill, bobler og brainstorm en frisk dag i marts på Grønningen. De store børn og unge var inviteret til at give deres bud på drømme & ønsker til fremtiden og at sætte  ord på hvad der er godt ved at bo i Nord. Det hele skal bruges til at "printe" på asfalten på den renoverede Grønningen for at udsmykke stierne.

Læs også artiklen i Albertslund Posten her.

 

25. marts 2014

Nedrivning af de gamle boldbaner

Det var det tunge værktøj, der var i brug, da en håndfuld af de unge fra Nord i marts tog fat og rev den nedslidte gamle boldbane på Grønningen ned sammen med driften. Det blev noget af et tilløbsstykke, da flere fra nyttehaverne gerne ville have det gamle træ til at bygge med i haverne. Efter et par timers arbejde og et par pizza og kebab var banen ryddet og Grønningen var klar til de kommende gravearbejder.

Se billeder fra dagen her

 

29. august 2013

Områdefornyelsen starter op igen

Det er nu blevet besluttet af Albertslund Nord, BO-VEST og Albertslund Kommune ikke at gå videre med planerne om et LAR-projekt på udearealerne i Nord. Derfor starter områdefornyelsen nu op igen. Planerne er at anlægsarbejderne starter op i foråret 2014 og afsluttes i efteråret 2014.

 

22. juni 2012

Områdefornyelsen sættes i midlertidigt bero

BO-VEST har erfaret at alle regnvandskloakkerne i Albertslund Nord snarest skal gennemrenoveres for 9 mio. kr. Pengene skal findes i boligselskabernes driftsøkonomi. En væsentlig del af finansieringen af dette beløb kan dog fås som refusion fra Albertslund Vandforsyning, hvis der etableres et anlæg til Lokal Afvanding af Regnvand (LAR) i stedet for et nyt kloaksystem. Dette skyldes at et LAR-projekt kræver en opgravning af store arealer. Derfor skal LAR-anlægget bygges før der kan etableres opholds- og aktivitetsområder på udearealerne.

Et LAR-anlæg består af store underjordiske anlæg i form af faskiner, hvor regnvandet opsamles og derefter i langsomt tempo kan nedsive igennem jordlagene til grundvandet. Herved undlader man at lede det ud til det kommunale kloaksystem, som kan være svært belastet ved større regnskyl.

Over sommeren 2012 undersøger BO-VEST de tekniske og økonomiske forhold ved et LAR-projekt, for at se om projektet giver mening praktisk og økonomisk. Efter sommeren håber man at have et bedre billede af økonomien og hvad det betyder i forhold til Helhedsplanens tidsplan for fornyelsen af udearealerne. Bestyrelserne har været løbende orienteret og er positivt stemt overfor projektet, hvis det kan reducere de store omkostninger ved den nødvendige kloak/regnvandsløsning.

 

16. februar 2012

Nu skal der laves planer for udearealerne i Albertslund Nord

Den nedsatte gruppe der skal føre ønskerne fra blokmøderne i 2010 ud i livet - Arbejdsgruppen for udearealer - går nu i gang med det store projekt.

Se artikel i Albertslund posten her.

 

7. december 2011

Kommunalbestyrelsen vedtager at bevilge 3 mio. kr. til byfornyelse af Albertslund Nords friarealer

Albertslund kommunalbestyrelse vedtog d. 6. december 2011 at afsætte 3 mio. i kommunens budget, hvilket var en af forudsætningerne for at projektet kunne igangsættes.

Du kan se Kommunalbestyrelsens behandling af sagen på Kommune TV under punkt nr. 16 her. Her introducerer formand for Miljø- og Planudvalget Leif Pedersen (F) sagen og den kommenteres også af Paw Østergaard Jensen (S).

 

Gå til hovedsiden om Områdefornyelse Albertslund Nord her