Tilladelse

Husk at søge om tilladelse inden du går i gang


Før du anlægger din faskine, skal du søge om nedsivningstilladelse hos kommunen for at kunne nedsive tag- og overfladevand. Kommunen giver normalt tilladelse, når følgende forhold er opfyldt:

  • Der må kun ledes tagvand og overfladevand til faskinen, dog må vand fra vej og parkeringsareal ikke nedsives.
  • Dimensionering, placering og udførelse af faskinen skal sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt
  • Afstandskrav til vandindvindingsanlæg, recipienter, beboelse og skel skal overholdes
  • Der må ikke være registreret jordforurening på ejendommen
  • Ejendommen må ikke ligger i en tidligere grusgrav
  • Afstandskrav skal overholdes