Dispensation

Hvis byggeriet ikke overholder gældende love (som oftest plan- og byggelov) kan der i særlige tilfælde meddeles dispensation


Ansøgning om dispensation
En ansøgning om dispensation skal være sagligt begrundet og vedlægges byggeansøgningen.
Før der kan dispenseres, skal dispensationsansøgningen normalt sendes i nabohøring. Der vil derfor være forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med behandlingen af dispensationsansøgninger. I nogle tilfælde vil dispensationsansøgningen blive behandlet politisk, hvor sagsbehandlingstiden vil kunne blive forlænget med op til fire måneder.  Byggearbejdet må ikke påbegyndes før en eventuel dispensation er meddelt.
Principper for dispensation fra en lokalplan eller byplanvedtægt – Planlovens § 19
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Principperne i en lokalplan er navnlig fastsat i formålsbestemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med lokalplanen.
Principperne omfatter også den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. Dispensation kan således som regel ikke gives til indgreb i grønne områder og fælles friarealer.
Detaljerede bestemmelser
De bestemmelser i lokalplanen, som mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, hører normalt ikke til principperne i lokalplanen. Det vil sige, at der som hovedregel kan dispenseres fra sådanne bestemmelser. Men i nogle tilfælde kan de detaljerede bestemmelser være fastsat netop for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. I så fald hører de bebyggelsesregulerende bestemmelser til principperne i lokalplanen og kan dermed ikke fraviges ved dispensation.
Konkret vurdering
Enhver dispensationsansøgning skal vurderes konkret. Der gives ikke generelle dispensationer.