Byggeri i landzone

Det er kun byggeri som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv, der må opføres i landzone uden landzonetilladelse


Næsten alt andet byggeri i landzone kræver landzonetilladelse. Ansøgning med nødvendige tegninger og oplysninger sendes til Miljø & Teknik.

Mindre bygninger, garager, carporte og udhuse på op til 50 m2, samt nedrivning af bygninger, skal anmeldes sammen med nødvendige tegninger, inden arbejdet påbegyndes.

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, må man regne med en længere sagsbehandlingstid end normalt.

Før der udstedes landzonetilladelse, skal der foretages parthøring, og tilladelsen skal annonceres i dagspressen. Derefter vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Først når klagefristen er udløbet er tilladelsen en realitet, og der kan gives byggetilladelse.

Reglerne om landzone findes i planlovens §§ 35-38.