Skal du bygge?

Nogle byggearbejder kan udføres uden godkendelse - andet kræver byggetilladelse


Mindre byggearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunen. Større byggerier kræver at der er givet en byggetilladelse før byggearbejdet kan påbegyndes.

Garager, udhuse og andet småt byggeri

Skal du bygge garage, udhus eller andet småt byggeri kan det i nogle tilfælde opføres uden byggetilladelse.

Læs mere om småt byggeri 

Byggetilladelse

Før du går i gang med dit byggearbejde, skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes digitalt via selvbetjeningsløsningen https://www.bygogmiljoe.dk/

Byg og Miljø er en landsdækkende selvbetjeningsløsning der er udviklet i samarbejde mellem stat og kommunerne.

Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde der skal udføres og skal indeholde enhver oplysning af betydning for sagens behandling. Ansøgningen skal være vedlagt relevant tegningsmateriale med angivelse af målestoksforhold.

Uanset hvad der bygges har man pligt til at overholde plan- og byggeloven. Byggeloven gælder for alt byggeri, medmindre andet er bestemt i Bygningsreglement 2018, kap. 1.

Søg byggetilladelse eller anmeld byggeri

Ombygning

Har du lejet dig ind i en eksisterende bygning med henblik på at etablere erhverv? 
Vær opmærksom på at en væsentlig anvendelsesændring kræver byggetilladelse - også selvom du ikke nødvendigvis bygger nyt. 

Carporte, udhuse, drivhuse mv., afregnes med et fast gebyr på 920,-
Øvrige sager og afgørelser afregnes med et gebyr på 600,- pr. time.

Vær opmærksom på at der både afregnes et gebyr ved afgørelse og ved sagens afslutning. 

Du finder en samlet oversigt over gebyrer på siden takster 2015 

 

For tiden påbegyndes sagsbehandlingen inden for 9 uger. Fra vi har det nødvendige materiale til sagen, vil der typisk foreligge en afgørelse inden for 4 uger.

Ved anmeldelser er svartiden kun 2 uger (plus forsendelsestiden).

Hvis der ansøges om dispensation bliver behandlingstiden forlænget med op til 4 måneder, eftersom den skal forelægges politikerne. Arbejdet må ikke påbegyndes før en eventuel dispensation foreligger.

Forhåndsdialog benyttes først og fremmest ved større byggerier eller byggerier, der er komplicerede f.eks. på grund af beliggenhed eller en særlig konstruktionsmåde.

Det er af afgørende betydning for forhåndsdialogens succes at parterne er velforberedte.

Anmodning om forhåndsdialog sendes til Miljø & Teknik – gerne sammen med det materiale der ønskes drøftet.

Første dialogmøde er gratis, og tæller derfor ikke med i byggesagsgebyret. 

Hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan, byplan eller lignende, beregnes bebyggelsesprocent efter det bygningsreglement der var gældende på tidspunktet hvor planen blev godkendt.

En ansøgning om dispensation skal være velbegrundet og vedlægges byggeansøgningen. Husk at fristen på to uger for anmeldelser ikke gælder ved dispensationer og at byggearbejdet ikke må påbegyndes før en eventuel dispensation er meddelt.
I Albertslund skal alle dispensationer behandles politisk. Derfor skal du regne med, at sagsbehandlingstiden bliver forlænget med op til 4 måneder. 

Næsten alt andet byggeri i landzone kræver landzonetilladelse. Ansøgning med nødvendige tegninger og oplysninger sendes til Miljø & Teknik.

Mindre bygninger, garager, carporte og udhuse på op til 50 m2, samt nedrivning af bygninger, skal anmeldes sammen med nødvendige tegninger, inden arbejdet påbegyndes.

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, må man regne med en længere sagsbehandlingstid end normalt.

Før der udstedes landzonetilladelse, skal der foretages parthøring, og tilladelsen skal annonceres i dagspressen. Derefter vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Først når klagefristen er udløbet er tilladelsen en realitet, og der kan gives byggetilladelse.

Reglerne om landzone findes i planlovens §§ 35-38.

Hvis du overvejer at bygge garage, carport, udhus eller lignende mindre bygninger, skal du være opmærksom på at disse under visse forudsætninger kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse til kommunen – selvfølgelig under forudsætning af at bygningsreglementet overholdes (Bygningsreglement 2018, § 180).

  • Ved familiehuse og dobbelthuse kan der i alt opføres 35 m2 garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger uden tilladelse.
  • Ved rækkehuse kan der i alt opføres 20 m2 garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger uden tilladelse.

Vær opmærksom på lokalplaner og lignende
Du skal være opmærksom på at der kan være en lokalplan for dit område, som kan indeholde andre regler. Der kan også være andre forhold, f.eks. vejbyggelinjer, som har betydning for hvordan du må opføre garage, carport, udhus eller lignende.

Læs mere på http://bygningsreglementet.dk/ 

Hvis vi modtager en klage, vurderes i første omgang om klagen kan behandles.

For at få belyst sagen fra begge sider starter vi som regel med at sende klagen til udtalelse hos den berørte part. Hvis det skønnes nødvendigt foretages en besigtigelse.

På baggrund af partshøringen og en eventuel besigtigelse afgøres sagen efter gældende lovgivning. Alle parter vil blive orienteret om kommunens afgørelse.

Kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at behandle anonyme klager.

Klager sendes til Miljø & Teknik.