Skal du bygge?

Nogle byggearbejder kan udføres uden godkendelse - andet kræver byggetilladelse


Mindre byggearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunen. Større byggerier kræver at der er givet en byggetilladelse før byggearbejdet kan påbegyndes.

Garager, udhuse og andet småt byggeri

Skal du bygge garage, udhus eller andet småt byggeri kan det i nogle tilfælde opføres uden byggetilladelse.

Læs mere om småt byggeri 

Byggetilladelse

Før du går i gang med dit byggearbejde, skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes digitalt via selvbetjeningsløsningen https://www.bygogmiljoe.dk/

Byg og Miljø er en landsdækkende selvbetjeningsløsning der er udviklet i samarbejde mellem stat og kommunerne.

Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde der skal udføres og skal indeholde enhver oplysning af betydning for sagens behandling. Ansøgningen skal være vedlagt relevant tegningsmateriale med angivelse af målestoksforhold.

Uanset hvad der bygges har man pligt til at overholde plan- og byggeloven. Byggeloven gælder for alt byggeri, medmindre andet er bestemt i Bygningsreglement 2018, kap. 1.

Søg byggetilladelse eller anmeld byggeri

 

Ombygning

Har du lejet dig ind i en eksisterende bygning med henblik på at etablere erhverv? 
Vær opmærksom på at en væsentlig anvendelsesændring kræver byggetilladelse - også selvom du ikke nødvendigvis bygger nyt. 

Byggesagsbehandlingen er gebyrpålagt, jf. BR18 § 39. Det udregnes efter medgået tid, hvor sager og afgørelser afregnes med et gebyr på 600,- pr. time.

Det er derfor ikke muligt at oplyse de samlede gebyrudgifter før sagen er afsluttet. Gebyret bliver opkrævet separat. Der opkræves et gebyr i forbindelse med byggetilladelsen og endnu et gebyr i forbindelse med sagens afslutning.

 

For tiden påbegyndes sagsbehandlingen inden for 9 uger. Fra vi har det nødvendige materiale til sagen, vil der typisk foreligge en afgørelse inden for 4 uger.

Hvis der ansøges om dispensation bliver behandlingstiden forlænget med op til 4 måneder, eftersom den skal i nabohøring eller eventuelt forelægges politikerne. Arbejdet må ikke påbegyndes før en eventuel dispensation foreligger.

Forhåndsdialog benyttes først og fremmest ved større byggerier eller byggerier, der er komplicerede f.eks. på grund af beliggenhed eller en særlig konstruktionsmåde.

Det er af afgørende betydning for forhåndsdialogens succes at parterne er velforberedte.

Anmodning om forhåndsdialog sendes til Miljø & Teknik – gerne sammen med det materiale der ønskes drøftet.

Første dialogmøde er gratis, og tæller derfor ikke med i byggesagsgebyret. 

Hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan, byplan eller lignende, beregnes bebyggelsesprocent efter det bygningsreglement der var gældende på tidspunktet hvor planen blev godkendt.

Ansøgning om dispensation
En ansøgning om dispensation skal være sagligt begrundet og vedlægges byggeansøgningen.
Før der kan dispenseres, skal dispensationsansøgningen normalt sendes i nabohøring. Der vil derfor være forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med behandlingen af dispensationsansøgninger. I nogle tilfælde vil dispensationsansøgningen blive behandlet politisk, hvor sagsbehandlingstiden vil kunne blive forlænget med op til fire måneder.  Byggearbejdet må ikke påbegyndes før en eventuel dispensation er meddelt.
Principper for dispensation fra en lokalplan eller byplanvedtægt – Planlovens § 19
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Principperne i en lokalplan er navnlig fastsat i formålsbestemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med lokalplanen.
Principperne omfatter også den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. Dispensation kan således som regel ikke gives til indgreb i grønne områder og fælles friarealer.
Detaljerede bestemmelser
De bestemmelser i lokalplanen, som mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, hører normalt ikke til principperne i lokalplanen. Det vil sige, at der som hovedregel kan dispenseres fra sådanne bestemmelser. Men i nogle tilfælde kan de detaljerede bestemmelser være fastsat netop for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. I så fald hører de bebyggelsesregulerende bestemmelser til principperne i lokalplanen og kan dermed ikke fraviges ved dispensation.
Konkret vurdering
Enhver dispensationsansøgning skal vurderes konkret. Der gives ikke generelle dispensationer.

Næsten alt andet byggeri i landzone kræver landzonetilladelse. Ansøgning med nødvendige tegninger og oplysninger sendes til Miljø & Teknik.

Mindre bygninger, garager, carporte og udhuse på op til 50 m2, samt nedrivning af bygninger, skal anmeldes sammen med nødvendige tegninger, inden arbejdet påbegyndes.

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, må man regne med en længere sagsbehandlingstid end normalt.

Før der udstedes landzonetilladelse, skal der foretages parthøring, og tilladelsen skal annonceres i dagspressen. Derefter vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Først når klagefristen er udløbet er tilladelsen en realitet, og der kan gives byggetilladelse.

Reglerne om landzone findes i planlovens §§ 35-38.

Hvis du overvejer at bygge garage, carport, udhus eller lignende mindre bygninger, skal du være opmærksom på, at disse under visse forudsætninger kan opføres uden tilladelse under forudsætning af at bygningsreglementet overholdes (Bygningsreglement 2018, § 180).

  • Ved enfamiliehuse og dobbelthuse kan der i alt opføres 35 m2 garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger uden tilladelse.
  • Ved rækkehuse kan der i alt opføres 20 m2 garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger uden tilladelse.

Vær opmærksom på lokalplaner og lignende
Du skal være opmærksom på at der kan være en lokalplan for dit område, som kan indeholde andre regler. Der kan også være andre forhold, f.eks. vejbyggelinjer, som har betydning for hvordan du må opføre garage, carport, udhus eller lignende.

Læs mere på http://bygningsreglementet.dk/ 

Hvis vi modtager en klage, vurderes i første omgang om klagen kan behandles.

For at få belyst sagen fra begge sider starter vi som regel med at sende klagen til udtalelse hos den berørte part. Hvis det skønnes nødvendigt foretages en besigtigelse.

På baggrund af partshøringen og en eventuel besigtigelse afgøres sagen efter gældende lovgivning. Alle parter vil blive orienteret om kommunens afgørelse.

Kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at behandle anonyme klager.

Klager sendes til Miljø & Teknik.