Faskiner

En faskine er et hulrum i jorden, hvor tag- og overfladevand opsamles for derefter at sive ud gennem faskinens bund og sider


Hullet kan fyldes op med enten sten, plastkassetter eller andet, der sikrer et hulrum.

Udformning

Der skal anbringes en tagnedløbsbrønd med sandfang, som vandet løber igennem inden det når faskinen. Sandfanget sikrer, at faskinen ikke bliver fyldt op med grus og andre urenheder, og dermed bliver mindre effektiv. Sandfanget skal tømmes med jævne mellemrum alt efter størrelse, dog mindst én gang om året.

Tilladelse

Før du anlægger din faskine, skal du søge om nedsivningstilladelse hos kommunen for at kunne nedsive tag- og overfladevand. Kommunen giver normalt tilladelse, når følgende forhold er opfyldt:

 • Der må kun ledes tagvand og overfladevand til faskinen, dog må vand fra vej og parkeringsareal ikke nedsives.
 • Dimensionering, placering og udførelse af faskinen skal sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt
 • Afstande til vandindvindingsanlæg, recipienter, beboelse og skel bør være som angivet i tabel 1
 • Der må ikke være registreret jordforurening på ejendommen
 • Ejendommen må ikke ligger i en tidligere grusgrav
 • Afstandskrav skal overholdes

Afstandskrav

De nedenstående afstandskrav til beboelse og skel er kun vejledende. Beregningen af afstand må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Denne konkrete vurdering kan for eksempel foretages af en autoriseret kloakmester, men kommunen skal altid godkende afstandene.

Tabel 1.

Afstandskrav for faskiner til drikkevandsboriner, recipienter, beboelse og skel. Kilde: Teknologisk Institut

  Lovgivningsmæssigt krav Vejledende krav iht. SBI 185 eller DS 440 Vejlededeafstandskrav ved minimalrisiko*

Drikkevandsboring
25m    
Vandløb, søer, hav 25m    
Beboelseshus med/uden kælder    5m 2m* 
Hus uden beboelse med kækder    5m 2m* 
Hus uden beboelse uden kælder    2m 1m* 
Skel      2m 0,5 - 1m** 

* Hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt.

** hvis jordbundsforholdende gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget.

Figur 2. Eksempel på tagvandsafløb til en faskine

Faskine Snit Webashx

 

Figur 3. Oversigtstegning med placering af faskine
Faskineplan Webashx

Jordbund

Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet til nedsivning, da vandet nemt løber igennem. Morænejord med ler kræver en større faskine, da vand i meget lerholdig jord siver meget langsomt ud fra faskinen. Man kan dog sagtens nedsive på egen grund alligevel, man skal blot være ekstra opmærksom på fasinenes størrelse og på at lave overløb til kloak.

Infiltrationstest

For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning, anbefales det, at der udføres en infiltrationstest. Testen er simpel og hurtig at udføre. For detaljer samt beregningseksempel henvises til Rørcenter-anvisning 009 fra Teknologisk Institut.

Åbn pdf. over infiltrationstest

Faskinens størrelse

Som udgangspunkt bør faskiner være lange og smalle. Som fyldmateriale kan man benytte singels (32/64 mm), sten af ekspanderet ler (letklinker) eller plastkassetter. Hvis man anvendes plastkassetter eller letklinker, skal fabrikantens anvisning følges nøje.

For at kunne sammenligne størrelsen på faskiner med forskelligt fyldmateriale er der foretaget beregninger i henhold til Spildevandskomitéens skrift nr. 25 for mindre faskiner, der max. afvander 150 m2 overflade. Figur 4 viser de beregnede arealer, som kan tilsluttes 1 m3 faskine i forskellige jordarter.

Faskiner skal overholde de projekterings- og opbygningsregler, som er angivet i Rørcenter-anvisning 009 fra Teknologisk Institut.

Læs størrelsesanvisning

Figur 4. Areal som kan tilsluttes 1 m3 faskine af hhv. singels, letklinker eller plastkassetter i forskellige jordarter. Det forudsættes, at faskinen max. afvander 150 m2 overfladeareal. Kilde: Teknologisk Institut

Jordens Infiltrationsevneashx

Figur 4 giver mulighed for at lave en simpel beregning af størrelsen på faskinen når blot jordens infiltrationsevne samt fyldmaterialet er kendt.

Eksempel

Til et hus med en tagflade på 150 m2 er der lavet infiltrationstest, der viser, at jorden har en infiltrationsevne på 10-6 m/s. Ved at benytte figur 4 kan det maksimale areal der kan tilsluttes til 1 m3 faskine bestemmes for forskelligt fyldmateriale. Herefter beregnes størrelsen på faskinen:

Singels: På figur 4 aflæses 7 m2 areal pr. m3 faskine.
Faskinen skal så have størrelsen: 150 m2 / 7 m2/m3 = 21 m3

Letklinker: På figur 4 aflæses 12 m2 areal pr. m3 faskine.
Faskinen skal så have størrelsen: 150 m2 / 12 m2/m3 = 13 m3

Plastkassette: På figur 4 aflæses 20 m2 areal pr. m3 faskine
Faskinen skal så have størrelsen 150 m2 / 20 m2/m3 = 7,5 m3

Hvem skal udføre arbejdet?

Grundejeren må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Dog må grundejeren ikke selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem.

Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for at få tilladelse til nedsivning af tagvand fra kommunen, samt at anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.

Sådan bygger du en faskine

 • Der skal anbringes en nedløbsbrønd med sandfang enten lige under tagnedløbet eller 2 tagnedløb kan føres til en fælles ø315 mmnedløbsbrønd med sandfang
 • Afløbet fra nedløbsbrønden skal ligge 0,75 meter under terræn for at være frostsikker
 • Ledningen fra nedløbsbrønden til faskinen skal ligge med 10‰'s fald
 • Lav en smal udgravning, der falder 10 mm pr. meter fra tagbrøndens udløb til det sted hvor faskinen skal ligge. I udgravningen lægges et rødt plastrør med diameter 110 mm
 • Hullet til faskinen udgraves og faskinematerialet (singels, lecanødder eller plastkassetter) anbringes efter fabrikanten anvisning
 • Udgravningerne fyldes op med jord

Se eksempel på figur 2.

Vedligeholdelse

For at undgå at faskinen stopper til skal:

 • Tagrender renses lige efter løvfald i efteråret
 • Sandfanget i nedløbsbrønden skal renses 2 gange om året det første år, og mindst én gang om året efterfølgende.