Socialt betingede ansøgningsgrunde for borgere der allerede bor i Albertslund kommune

For at blive skrevet på venteliste til en bolig via den kommunale boliganvisning skal du opfylde de ansøgningsgrunde, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.


Personer og familier, som ønsker at flytte i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør. Ved samlivsophør er det en forudsætning, at parterne har boet sammen i mindst 2 år i lighed med reglen i bekendtgørelse om udlejning af almene boliger.Ansøgningen gælder et år fra opskrivningsdatoen og kan ikke forlænges.

Unge der opfylder et af nedenstående punkter:

  • er blevet gravide, og derfor ikke kan blive boende i ungdomsbolig – Morbærhaven og Vognporten. Gælder for unge med permanent opholdstilladelse i Danmark ved opskrivning.
  • der efter afsluttet uddannelse, skal fraflytte sin ungdomsbolig – Morbærhaven og Vognporten. Gælder for unge med permanent opholdstilladelse i Danmark ved opskrivning.
  • der i sidste del af en længerevarende uddannelse, herunder en håndværksmæssig uddannelse, ønsker at fraflytte sin ungdomsbolig – Morbærhaven og Vognporten.
  • unge, som starter på en løngivende uddannelse, voksenlærlinge og voksenelever mv.
  • borgere der er flyttet ind i Morbærhaven og Vognporten skal fremlægge dokumentation for start- og slutuddannelse samt om muligt fraværsregistrering på uddannelsen. Der vil efterfølgende blive lavet en vurdering af om borgeren har været aktiv på sin uddannelse og derved kunne godkendes til en bolig igennem kommunen.
  • er blevet gravide og bor i supplementsrum i Galgebakken/Hyldespjældet.     Der skal være indgået lejekontrakt med BO-VEST eller privat udlejer, (ved privat udlejning skal BO-VEST have modtaget besked om lejeforholdet).

Personer og familier over 50 år, som i tide ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig. Ansøgning kan tidligst ske et år før behovet opstår.

Social betinget boliganvisning, herunder gælder sygdom med varig mén, handicap og dødsfald mv. (Begrundelse skal udfyldes på bagsiden af dette skema. Ved sygdom skal ansøger selv indhente og vedlægge dokumentation fra speciallæge/egen læge).


Øvrige ansøgningsgrunde for borgere der allerede bor i Albertslund Kommune

Personer eller familier der har fast fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde, hvor indtjeningen svarer til max dagpengesatsen. Reglen gælder for hele den voksne husstand. Det vil sige, at hvis man er gift eller samboende, skal begge have dansk skattepligtig indkomst svarendetil dagpengesatsen. Husstanden skal have permanent opholdstilladelse i Danmark ved opskrivning.

Ved gæld til Albertslund kommune, skal der være indgået en afdragsordning, før opskrivning til bolig i Albertslund kommune.