Anvisningsgrunde for udenbys borgere der ikke i forvejen er bosat i Albertslund Kommune

For at blive skrevet på venteliste til en bolig via den kommunale boliganvisning skal du opfylde de ansøgningsgrunde, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.


Personer og familier, der har fast fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde, hvor indtjeningen svarer til max dagpengesatsen, reglen gælder for hele den voksne husstand. Det vil sige, at hvis man er gift skal begge have dansk skattepligtig indkomst svarende til dagpengesatsen. Husstanden skal have permanent opholdstilladelse i Danmark ved opskrivning.

Personer og familier som ønsker at flytte nærmere arbejdssted. Arbejdsstedet ligger i Albertslund kommune eller en kommune, derstøder op til kommunegrænsen, og nuværende bopæl skal ligge mere end 15 km fra arbejdsstedet. Alle betingelser skal være opfyldt. Ved gæld til Albertslund kommune, skal der være indgået en afdragsordning, før opskrivning til bolig i Albertslund kommune.

Boliganvisningen vurderer på baggrund af en individuel behandling af din ansøgning, om du er omfattet af den kommunale boliganvisning. Vær opmærksom på, at det indgår i denne vurdering, om du er flyttet til Albertslund Kommune med et forudsigeligt boligproblem, fx om du har taget ophold hos familie, venner, opholder dig i en fremlejet bolig m.v. i kommunen, som en midlertidig løsning af et boligproblem. Evt. klage over behandling kan om nødvendigt behandles i Kommunalbestyrelsen.