Boliganvisning

For at blive skrevet på venteliste til en bolig via den kommunale boliganvisning skal du opfylde de ansøgningsgrunde, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.


Lov om almene boliger indeholder bestemmelser om, at kommunen har ret til at få stillet hver 4. ledige almene bolig til rådighed for kommunal boliganvisning. Herudover kan kommunen og boligorganisationerne aftale, at kommunens anvisningsret udvides til en større andel af de ledige boliger.

Boligerne, som stilles til rådighed, skal anvendes til at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder opnå en mere afbalanceret beboersammensætning.

Kommunalbestyrelsen har ligeledes indgået aftale med boligorganisationen Bo-Vest (VA og AB) om udvidet kommunal boliganvisning i boligområderne Albertslund Nord, Hedemarken, Kanalens Kvt. og Blokland.

Kommunen afgør ud fra en individuel og konkret vurdering, hvem der kan blive skrevet på venteliste til en bolig.

Ifølge Vejledning om udlejning af almene boliger § 59 er der ikke mulighed for at klage over det skøn, kommunen har vedtaget. Afgørelsen kan derfor ikke indbringes for nogen anden administrativ myndighed.

Hvem kan blive skrevet op til en bolig?
For at blive skrevet på venteliste til en bolig via den kommunale boliganvisning skal du have permanent opholdstilladelse, opfylde de ansøgningsgrunde, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.
Når personer/familier skrives på den kommunale venteliste, sker det altid ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkeltes boligbehov.

Kommunal boliganvisning er rettet mod både Albertslundborgere og udenbys borgere.

Det skal bemærkes, at hvis du flytter uden at give besked, bliver din ansøgning henlagt.

Bliv skrevet op til en almen bolig
Da kommunen har et meget begrænset antal lejeboliger til udlejning, er den bedste løsning at blive skrevet op i boligorganisationerne. Du kan blive skrevet op i en boligorganisation fra det fyldte 15. år. Det er fornuftigt at lade sig skrive op, selv om man bor i ejerbolig og ikke har brug for boligen lige nu.

Kommunen har ligeledes ældre- og tilgængelighedsboliger til leje. Du kan læse mere om disse boligtyper under Pension og Ældre.

Hvor lang er ventetiden?
Det spørgsmål får vi ofte, men det er svært at svare på. Ventetiden afhænger af, hvor mange boliger der bliver ledige og derefter stilles til rådighed for kommunen.

Da Borger & Ydelsescentret, Boliganvisningen først modtager oplysning om ledige boliger, når de er til udlejning, kan vi ikke forudsige, hvor og hvornår der bliver ledige boliger og i hvilken størrelse. Antallet af boliger, der stilles til kommunens rådighed, bliver ind i mellem begrænset af lejerens ret til at bytte bolig.

Søg om en bolig

 

Personer og familier, som ønsker at flytte i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør. Ved samlivsophør er det en forudsætning, at parterne har boet sammen i mindst 2 år i lighed med reglen i bekendtgørelse om udlejning af almene boliger.Ansøgningen gælder et år fra opskrivningsdatoen og kan ikke forlænges.

Unge der opfylder et af nedenstående punkter:

  • er blevet gravide, og derfor ikke kan blive boende i ungdomsbolig – Morbærhaven og Vognporten. Gælder for unge med permanent opholdstilladelse i Danmark ved opskrivning.
  • der efter afsluttet uddannelse, skal fraflytte sin ungdomsbolig – Morbærhaven og Vognporten. Gælder for unge med permanent opholdstilladelse i Danmark ved opskrivning.
  • der i sidste del af en længerevarende uddannelse, herunder en håndværksmæssig uddannelse, ønsker at fraflytte sin ungdomsbolig – Morbærhaven og Vognporten.
  • unge, som starter på en løngivende uddannelse, voksenlærlinge og voksenelever mv.
  • borgere der er flyttet ind i Morbærhaven og Vognporten skal fremlægge dokumentation for start- og slutuddannelse samt om muligt fraværsregistrering på uddannelsen. Der vil efterfølgende blive lavet en vurdering af om borgeren har været aktiv på sin uddannelse og derved kunne godkendes til en bolig igennem kommunen.
  • er blevet gravide og bor i supplementsrum i Galgebakken/Hyldespjældet.     Der skal være indgået lejekontrakt med BO-VEST eller privat udlejer, (ved privat udlejning skal BO-VEST have modtaget besked om lejeforholdet).

Personer og familier over 50 år, som i tide ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig. Ansøgning kan tidligst ske et år før behovet opstår.

Social betinget boliganvisning, herunder gælder sygdom med varig mén, handicap og dødsfald mv. (Begrundelse skal udfyldes på bagsiden af dette skema. Ved sygdom skal ansøger selv indhente og vedlægge dokumentation fra speciallæge/egen læge).


Øvrige ansøgningsgrunde for borgere der allerede bor i Albertslund Kommune

Personer eller familier der har fast fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde, hvor indtjeningen svarer til max dagpengesatsen. Reglen gælder for hele den voksne husstand. Det vil sige, at hvis man er gift eller samboende, skal begge have dansk skattepligtig indkomst svarendetil dagpengesatsen. Husstanden skal have permanent opholdstilladelse i Danmark ved opskrivning.

Ved gæld til Albertslund kommune, skal der være indgået en afdragsordning, før opskrivning til bolig i Albertslund kommune.

 

Personer og familier, der har fast fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde, hvor indtjeningen svarer til max dagpengesatsen, reglen gælder for hele den voksne husstand. Det vil sige, at hvis man er gift skal begge have dansk skattepligtig indkomst svarende til dagpengesatsen. Husstanden skal have permanent opholdstilladelse i Danmark ved opskrivning.

Personer og familier som ønsker at flytte nærmere arbejdssted. Arbejdsstedet ligger i Albertslund kommune eller en kommune, derstøder op til kommunegrænsen, og nuværende bopæl skal ligge mere end 15 km fra arbejdsstedet. Alle betingelser skal være opfyldt. Ved gæld til Albertslund kommune, skal der være indgået en afdragsordning, før opskrivning til bolig i Albertslund kommune.

Boliganvisningen vurderer på baggrund af en individuel behandling af din ansøgning, om du er omfattet af den kommunale boliganvisning. Vær opmærksom på, at det indgår i denne vurdering, om du er flyttet til Albertslund Kommune med et forudsigeligt boligproblem, fx om du har taget ophold hos familie, venner, opholder dig i en fremlejet bolig m.v. i kommunen, som en midlertidig løsning af et boligproblem. Evt. klage over behandling kan om nødvendigt behandles i Kommunalbestyrelsen.

 

Når en af de ledige boliger, som kommunen skal tildele, bliver ledig, giver boligorganisationen besked til Borger - og Ydelsescentret, Boliganvisningen. Den kommunale boliganvisning kan ikke opfylde ønsker om bestemte boligområder, bebyggelser, boligtyper m.v.

Accepteres boligtilbuddet, bliver boligorganisationen orienteret. Lejekontrakt m.v. bliver sendt direkte fra boligorganisationen til den nye lejer. Indskud og husleje betales til boligorganisationen.

Hvis du ikke ønsker at tage imod boligtilbuddet, som kommunen skønner passende, eller besvarer du ikke inden den fastsatte frist, slettes du fra ventelisten.

For at blive skrevet på venteliste igen kræver det en ændret situation, hvor du igen skal opfylde betingelserne for kommunal boliganvisning.