Til lærere og vejledere

Uddannelse & Job vejleder unge mellem 15 og 30 år. Vi samarbejder tæt med skolerne i Albertslund og kommunens øvrige afdelinger til støtte for at alle byens unge får mulighed for uddannelse eller job


Til lærere og vejledere i Albertslund - Albertslund Kommune

Søg oplysninger om:

Samarbejdet mellem skoler og vejledning om disse introduktioner starter i forberedelsen af besøget og afsluttes i efterbehandlingen. Kontakt uddannelsesvejlederen på din skole om det konkrete forløb.

Forløbet består af:

Dag 1: Introduktionen sker for hele klassen, hvor lærer og vejleder deltager. Aftal en dato i perioden fra uge 36 til 41 i 2019. Skills, der planlægges af Copenhagen Skills/Region Hovedstaden, er en del af introduktionen. Skills fokuserer på erhvervsuddannelserne.

Dag 2-4: De sidste fire dage bliver lagt i to moduler. De to moduler ligger i perioden fra uge 17 til 24 i 2020. Et modul foregår på en erhvervsuddannelse med introduktion til grundforløbet. Det andet modul foregår på en gymnasial uddannelse (Hhx, htx eller stx). 

På brobygning.net finder du kursusopslag og -beskrivelse (vælg kommune, dage og nøgleordet ZZ). Kontakt evt. en uddannelsesvejleder i Uddannelse & Job.

Ved transport anvendes skolernes rejsekort.

Holdstørrelser er typisk 12-16 elever, der kommer fra forskellige klasser. Klassens lærer deltager i forløbet. På brobygning.net finder du kursusopslag og -beskrivelse (vælg kommune, dage og nøgleordet SP ZZ). Se tilmeldingsskema for en oversigt over uddannelser, områder og kursusuger. Kontakt evt. uddannelsesvejlederen i Uddannelse & Job.

Kontakt uddannelsesvejlederen på din skole for at planlægge forløb. Ved tilmelding skal du udfylde tilmeldingsskema til hver af de uddannelsessteder, som klassen ønsker at besøge.

 Der er kan også søges om længere forløb henholdsvis:

  • 8. klasse højst 1 uge
  • 9. klasse højst 2 uger
  • 10. klasse højst 5 uger.

I ugerne til og med uge 41 vil elever i 9. og 10. klasse have fortrinsret.

Efter aftale med uddannelsesvejlederen kan enkelt-elever også tilmeldes.

Bemærk: Afbud mindre end 4 uger før kursusstart kan medføre, at skolen skal betale for kurset.

Brobygning skal motivere eleverne til at tage en ungdomsuddannelse. Eleverne kan også udvikle faglige eller personlige kompetencer i et brobygningsforløb. Målgruppen for brobygningen er de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Uddannelsesparate elever kan også deltage, hvis de har brug for afklaring før de kan vælge ungdomsuddannelse.

I skoleåret 2019-2020 ligger brobygningsforløbene for 9. klasserne i ugerne 44, 45 og 47 og varer 5 dage. I 10. klasserne ligger det i uge 46. Det er muligt for én elev at komme på to forløb. Kontakt uddannelsesvejlederen på din skole om tilmeldingen.

På brobygning.net finder du kursusopslag og -beskrivelse (vælg kommune, kursusuge og nøgleordet FF IUP).

Se eventuelt mere på Uddannelsesguiden eller om Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) på henholdsvis Undervisningsministeriets og FGU-Vestegnens sider.

Erhvervspraktikken kan tilrettelægges individuelt formidlet gennem fx netværk eller som klassepraktik arrangeret af skolen. Uddannelse & Job har desuden aftaler med militæret og nogle virksomheder om at koordinere elevernes ønsker om erhvervspraktik.

Se mere om:

 

Målgruppevurderingen til FGU er relevant for unge under 25 år uden ungdomsuddannelse eller som er i gang med én, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den er et af de redskaber/skemaer, som den unges bopælskommune bruger og udfylder sammen med den unge og nogen gange også sammen med lærere eller vejledere på fx efterskoler eller højskoler.

Målgruppevurderingen til FGU består af spørgsmål og svar, som begrunder om en ung er i målgruppen for Den forberedende grunduddannelse (FGU). Resultatet af målgruppevurderingen er kommunens afgørelse om, den unge opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse eller om, den unge vil kunne opnå personlig, social og faglig progression på FGU. Kommunen laver her en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, der bedst muligt støtter den unge at få en uddannelse eller varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

FGU vil oftest være det mest oplagte tilbud til målgruppen, men andre vil have behov for specialiserede behandlingstilbud. Det kan fx være unge med massive sociale eller psykiske udfordringer. Endnu andre vil få større gavn af et beskæftigelsestilbud eller et skoleophold på frie fagskoler, højskoler, ungdomsskoler, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) eller Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Unge i Albertslund Kommune optages på FGU-Vestegnen og kun undtagelsesvist på andre FGU-institutioner. FGU-Vestegnen ligger i henholdsvis Hvidovre, Ishøj, Brøndby og Glostrup/Albertslund (tidligere produktionsskoler). Læs mere om Den forberedende grunduddannelse i FGU-Vestegnens folder.

Kontakt Uddannelse & Job for mere information om målgruppevurderingen.  Læs eventuelt mere i Undervisningsministeriets folder om målgruppevurdering til FGU.

Eller kontakt din personlige vejleder for at få udarbejdet en målgruppevurdering.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse. STU er for unge, der har så omfattende funktionsnedsættelser, at de ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen tilrettelægges individuelt ud fra den enkeltes forudsætninger, behov og ønsker. Uddannelsen indeholder praktik. Den foregår normalt på skoler og institutioner nær Albertslund. Vi tilstræber at uddannelsens start følger de øvrige uddannelsers.

Målgruppevurdering

Sammen med den unge og forældrene udfylder vejlederen fra Uddannelse & Job et skema, der begrunder om STU er relevant og hvilken skole eller institution, der matcher behovet. Herefter træffer kommunen den endelige afgørelse (Det er muligt at klage over afgørelsen. Se mere i bekendtgørelsen her.)

Kontakt en STU-vejleder i Uddannelse & Job for mere information om STU og målgruppevurderingen. Læs også om STU på Uddannelsesguiden eller på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Albertslund Kommune har en desuden en kvalitetsstandard for STU.

 

Vejledere

 

Claus Johnsen

Claus Johnsen, cfh@albertslund.dk, 2428 7587.

Uddannelsesvejledning og UP Klassen (Albertslund 10. klasse-center).

 

Mandag: Albertslund Ungecenter

Tirsdag: Herstedøster Skole

Onsdag: Albertslund Ungecenter

Torsdag: Herstedlund Skole

Fredag: Uddannelse & Job, Vognporten 2.

 

Gitte Shutzman

Gitte Shutzman, gitte.shutzman@albertslund.dk, 2428 7589

Uddannelsesvejledning 10. klasse og Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Ungevejledning: 16-25-årige født 18.-31 i måneden.

 

Mandag: Uddannelse & Job, Vognporten 2.

Tirsdag: Uddannelse & Job, Vognporten 2.

Onsdag: Uddannelse & Job, Vognporten 2.

Torsdag: Albertslund Ungecenter og Uddannelse & Job, Vognporten 2.

Fredag: Albertslund Ungecenter UP-klasse og Uddannelse & Job, Vognporten 2.

 

Karen-Marie Hallgren

Karen-Marie Hallgren, khg@albertslund.dk, 2428 7583

Ungevejledning: 16-25-årige født 1.-17. i måneden.

 

Alle dage: Uddannelse & Job, Vognporten 2.

 

 

Marianne Wiegell

Marianne Wiegell, rsw@albertslund.dk, 2428 7579

Uddannelsesvejledning og særligt tilrettelagt undervisning, S-klassen, special.

 

Mandag til onsdag: Uddannelse & Job, Vognporten 2.

Torsdag: Herstedøster Skole

Fredag: Brøndagerskolen

 

Palle Steenholdt

Palle Steenholdt, phf@albertslund.dk, 3047 0175.

Uddannelsesvejledning på skoler (herunder Albertslund Lille Skole) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

 

Mandag: Uddannelse & Job, Vognporten 2.

Tirsdag: Herstedvester Skole

Onsdag: Herstedvester Skole

Torsdag: Herstedvester Skole

Fredag: Egelundskolen

 

Ledelse

Britta Vestergaard Lybech

Leder

Uddannelse & Job, Vognporten 2.

BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE

Direkte: 4368 7484

Mobil: 2029 5915

 

Uddannelse & Job

Uddannelse & Job, Vognporten 2, 2620 Albertslund.

Telefon: 4368 7494.

E-mail: uddannelseogjob@albertslund.dk

www.albertslund.dk/uddannelseogjob.

 

Åbningstider for uddannelses- og jobvejledning.

   * mandag-onsdag 9.00-15.00

   * torsdag 9.00-14.00

   * fredag 9.00-13.00.