Enghøjskolen - Springet

Hvidovre Kommune


Målgruppe

Socialt/emotionelle vanskeligheder

 
Skoletype Specialklasse
Adresse

Enghøjskolen
Springet
Bødkerporten 6a
2650  Hvidovre

Pædagogisk indhold

Målgruppe:
"Springet" er normeret til 14 - 16 (20-25) børn med middelsvære sociale og emotionelle vanskeligheder.
Som udgangspunkt er målgruppen normaltbegavede børn i alderen 6-13 år. Gruppen af børn, der visiteres til "Springet" kan karakteriseres ved, at de viser tegn på vedholdende følelsesmæssige, sociale og undervisningsmæssige vanskeligheder. Det betyder, at de i deres hverdagsliv er i vanskeligheder i skolen, i fritiden og i hjemmet. Børnene er i så store vanskeligheder, at de ikke på trods af kvalificerede bestræbelser kan rummes i en almindelig folkeskole. Der er som regel tale om børn med behov for specialundervisning og særligt tilrettelagte fritidsaktiviteter i sammenhæng med skolegangen. De børn, der bliver visiteret til Springet, er typisk børn, som kan reintegreres i den almindelige folkeskole.

Hverdagen:
"Springet" er et heldagstilbud, som både rummer en undervisnings- og en fritidsdel, og som bygger på et intensivt forældresamarbejde. "Springet" samarbejder tværfagligt med og om familien i forhold til PPR, Børne-Familiegrupperne, evt. Poppelgården, distriktsskolen mv.
"Springet" sikrer barnet tilstrækkelige, stabile relationer, trygge rammer og struktur, samt medvirker til, at de betydningsfulde voksne omkring barnet, ikke mindst familien, tager medansvar for barnets udvikling og efter bedste evne bruger deres kompetencer i dette arbejde.
Dagligdagens indhold i "Springet" integrerer undervisning, læring, træning og familieudviklingsarbejde, hvor forældrene inddrages og anerkendes som ressourcepersoner og aktive medspillere.
Der er mødepligt fra kl. 08.00 til kl. 16.00, fra mandag til fredag.

Pædagogisk inspiration:
"Springets" værdigrundlag for det pædagogiske arbejde hviler på flere inspirationskilder, såsom systemisk tænkning og pædagogik, relations- og ressourceorienteret pædagogik, familie(sam)arbejde efter Marlborough-modellen med målfokuseringsarbejde samt forældreinddragelse i undervisningen og forældresamtaler/forældrekurser.
LP-modellen ("Læringsmiljø og pædagogisk planlægning") anvendes som analysemodel og referenceramme i arbejdet med disse perspektiver. Den pædagogiske tilgang hviler på en anerkendende pædagogik med udgangspunkt i børn og forældres ressourcer.

Forældresamarbejde:
Forældrene anerkendes som vigtige ressourcepersoner og eksperter på deres eget liv, deres problemer og løsninger. "Springet" skal gennem samarbejdet med forældrene hjælpe dem til at udvikle nye handlemuligheder og styrke deres forældrekompetence, således at de efter bedste evne er bidragydere til en positiv udvikling i barnets liv.
Hvor der er mulighed for det, tilbydes forældrene at deltage i skolens liv og undervisning. Pædagogikken fra Familieklasserne (Marlborough-metoden) inddrages.
Forældrene tilbydes et intensivt og individuelt tilrettelagt forældre(sam)arbejde med hyppige kontakter, således at forældrene føler sig velorienterede om barnets liv og udvikling.

Visitation:
Visitationen foregår gennem PPR's centrale visitationsudvalg, hvor også en repræsentant fra socialforvaltningens Børne- og Familiegrupper deltager. Dette sikrer den nødvendige koordinering af hjælpeforanstaltninger i socialt regi, både hvad angår igangværende og nye initiativer.
Grundlaget for en visitation er en pædagogisk psykologisk vurdering, som skal afdække barnets undervisningsmæssige og udviklingsmæssige behov. I denne vurdering inddrages de familiemæssige aspekter og behovet for en struktureret fritid. Familien inddrages i hele proceduren op til en visitation. Familien skal grundigt orienteres om de forventninger, "Springet" har til samarbejdet om barnet samt have skitseret de muligheder for forskelligartet indsats, der kan tænkes i forhold til de behov, deres barn og familien har.

Klassetrin

0 (bh), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kapacitet

16

Antal elever

18

Antal klasser/grupper

3

Aktuelle links

Skolen - Kommunen - PPR

Links til samarbejdspartnere

-

Pladspris

For 2015:
266.815 kr.

Kontaktperson på stedet

Thomas Gaarde-Jensen, 3634 4352, tgs@hvidovre.dk

 

Sidst opdateret 10. marts 2015