Hvordan arbejder vi?

PPR yder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år. Både forældre, barnet/den unge og professionelle kan få rådgivning og vejledning. Vi fokuserer på, hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle kan ændre deres tilgang til barnet, så barnets trivsel og læring støttes i det almene miljø.


I PPR varetager vi mange typer udviklingsopgaver. Det kan være i forhold til enkelte børn eller i forhold til grupper. Uanset om opgaven retter sig mod enkelte børn eller mod grupper, vil det indledende arbejde oftest være af konsultativ karakter. Det betyder, at vi arbejder indirekte ved at inddrage forældre, professionelle eller andre, der har en tæt kontakt til barnet/gruppen. Ved at støtte de voksne, der er omkring barnet, i at handle på nye måder, skaber vi nye rammer, som gør, at barnet får bedre forudsætninger for at udvikle sig.

Dette arbejde sker i en proces, hvor vi formulerer konkrete mål og udarbejder udviklingsplaner, som vi løbende evaluerer.

Rådgivning af pædagoger, lærere og andre professionelle

En anden type opgave er at rådgive og vejlede pædagoger, lærere og andre professionelle om deres samarbejde med forældrene fx i forbindelse med forældremøder i daginstitutioner, i skole-hjem-samarbejdet eller ved netværksmøder

Organisation

På organisationsplan - i institutioner og på skoler – medvirker vi til at skabe holdninger og rammer, således at børnene kan forblive i det almene tilbud.

Tale/høre/sprogvanskeligheder eller motoriske vanskeligheder

Nogle vanskeligheder er mere specifikke. Det kan dreje sig om fx tale/høre/sprogvanskeligheder eller motoriske vanskeligheder.

For børn/unge med tale/høre/sprogvanskeligheder rådgiver og vejleder vi forældre, pædagoger og lærere om, hvordan de kan støtte barnets sproglige udvikling. De vil ofte få materiale udleveret, så de har noget konkret at arbejde med.

Hvis dette ikke har tilstrækkelig effekt, kan vi foretage en undersøgelse og evt. tilbyde undervisning. Dette kræver en indstilling til PPR.

Kurser om stammen

Desuden afholder vi kurser om stammen og andre specifikke sproglige vanskeligheder for henholdsvis forældre, sundhedsplejen/pædagoger og lærere.

Åben rådgivning for børn og Unge mellem 13-25 år

Børn med motoriske vanskeligheder

Børn fra 0-6 år med motoriske vanskeligheder kan få hjælp til motorisk træning – enten i form af vejledning til forældre og/eller pædagoger eller som direkte undervisning.

Yderligere undersøgelse

Hvis den konsultative indsats ikke er tilstrækkelig, kan vi vurdere, at der er behov for en nærmere undersøgelse. Dette kræver en indstilling til PPR. Det kræver naturligvis, at forældrene er indforståede og ønsker en nærmere undersøgelse.

Når der er enighed om, at PPR skal arbejde videre med sagen, og vi har modtaget en indstilling, laver vi en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) af barnet. PPV'en danner baggrund for det videre rådgivningsforløb (fx om barnet har behov for støtte i en eller anden form).

Et centralt visitationsudvalg vurderer, om eleven har vidtgående specialpædagogiske behov - som skal støttes særligt enten i det almene tilbud eller i et specialtilbud.

Åben Familie- og Ungerådgivning

Vi er repræsenteret i Åben Familie- og Ungerådgivning

Tværfaglige Råd

Vi er repræsenteret i daginstitutioners og skolers tværfaglige råd, hvor vi bidrager med viden om undervisning og specialpædagogiske behov.

Kompetencecentre og familieklasser på folkeskolerne i Albertslund

Vi bistår skolernes kompetencecentre og familieklasser, hvis det ønskes, så vi løbende kan være inddraget i vurderingen af elevers undervisningsmæssige behov. Vi vejleder skolelederen i forhold til tilrettelæggelse af undervisning, herunder omfang og indhold.

Du altid velkommen til at henvende dig hos PPR og få en vurdering af om, og hvordan, PPR kan vejlede og rådgive om de vanskeligheder, som dit barn oplever.