Sådan er DKE organiseret

Her kan du læse om, hvordan den kriminalpræventive indsats er organiseret i Albertslund Kommune, og hvordan du får kontakt


Forvaltningsmæssigt er DKE placeret højt i den kommunale organisationsstruktur. Enheden ligger udenfor forvaltningerne og refererer direkte til områdedirektør for Børn, Sundhed og Velfærd, Anne-Mette Brandt. Det betyder, at DKE kan inddrage den af de øvrige forvaltninger, der er relevant i de enkelte sager. Se en illustration af organisationsdiagrammet her. 

Kredsrådet

Efter retsplejelovens §111 er der i hver politikreds etableret et Kredsråd. Kredsrådet er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne på ledelsesniveau og består af politidirektøren, der er formand og borgmestrene i de kommuner som politikredsen omfatter. Andre kan deltage i kredsrådsmøder efter behov. Kredsrådet afholder mindst 4 møder om året. Politikredsen er sekretariat for Kredsrådet og forbereder således møderne.
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation. 
Kredsrådet drøfter endvidere kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

Lokalrådet (Styregruppen)

Det øverste lokale forum for samarbejdet mellem den enkelte kommune og politikredsen er Lokalrådet, der består af lederen af lokalpolitiet, der er formand, lederen af DKE, der er næstformand samt udvalgte afdelingschefer fra kommunen. Formålet med Lokalrådet er at sikre, at de overordnede rammer og mål med hensyn til konkret bekæmpelse af kriminalitet og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt i de enkelte kommuner, samt i øvrigt at fremme det løbende samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer. Lokalrådet afholder mindst 4 møder om året. Politikredsen er sekretariat for Lokalrådet og forbereder således møderne.
I Albertslund Kommune fungerer Lokalrådet samtidig som styregruppe for det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

Operativgruppen

For at sikre effektiv programmering og operationalisering af politiske og strategiske beslutninger, er der etableret en operativgruppe på ledelsesniveau som arbejder på direkte ledelsesmandat fra Styregruppen. Operativgruppen afholder mindst 4 faste møder om året. DKE er sekretariat for Operativgruppen og forbereder således møderne.
Operativgruppen spiller endvidere en vigtig rolle i enkeltsagsbehandlingens Niveau III-sager. Her vurderer DKE i hvert tilfælde hvilke medlemmer af Operativgruppen der skal indkaldes til drøftelse af den konkrete sag. De indkaldte operativgruppemedlemmer kan af hensyn til sagens oplysning medbringe relevante medarbejdere. På baggrund af sagens oplysning fordeles ansvar og opgaver, ligesom budget- og tidsmæssige rammer bestemmes.

Bydelsforum

Det brede netværk af ressourcepersoner, involveret i det kriminalpræventive arbejde i Albertslund Kommune, drøfter bevægelser, tendenser og bekymringer i skoledistrikter og lokalmiljøer. Der vil blive inddraget viden fra forskningsverdenen når relevant, for på den måde at inspirere og kvalificere indsatsen. Bydelsmøderne er opdelt i Øst, Vest og Syd. Der afholdes årligt tre møder i hvert forum; to individuelle for bydelen, og et fælles for alle tre bydele. Formålet med Bydelsmøderne er, at styrke den sociale sammenhængskraft i lokalmiljøerne, og at bidrage til at lokale kræfter selv tager ansvar for at gå i dialog og være en del af løsningen.

Samarbejdet i enkeltsagsbehandlingen

Udover de nævnte mødefora afholdes desuden møder i forbindelse med enkeltsagsbehandlingens forskellige niveauer. Her er tale om Koordinationsmøder og Ungekoordinationsmøder (Niveau I), Sagsmøder (Niveau II), Operativgruppemøder (Niveau III), Netværkssamråd, Netværksmøder, mv. Det er dette samarbejde i behandlingen af enkeltsager, der er redegjort for i folderen "Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling".