Aktuelt i DKE


Ungdomskriminalitetsnævn 

Den 29. juni 2018 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Reformen fokuserer på børn og unge fra 10-17 år, som har begået a) personfarlig kriminalitet, og b) anden alvorlig kriminalitet, hvis de samtidig besidder en række særlige risikofaktorer. Disse børn og unge vil fremover kunne stilles for et ungdomskriminalitetsnævn, som kan fastsætte en straksreaktion og/eller et forbedringsforløb, som barnet eller den unge har pligt til at følge. Nævnet sættes i hver af landets politikredse med formanden eller næstformanden som dommer, et kommunalt ansat medlem med indsigt i særlig støtte til børn og unge samt et medlem ansat i politiet med indsigt i kriminalitetsforebyggelse.


Kommuner og kriminalforsorgen skal samarbejde om myndighedsindsatsen. Det følger af Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet, at det er kommunerne, der indstiller straksreaktionerne og forbedringsforløbene til nævnet, og at det er kommunernes ansvar, at de forløb, der træffes afgørelse om i nævnet, iværksættes efterfølgende. Sideløbende hermed er det den nyoprettede ungekriminalforsorgs ansvar at føre tilsyn med forløbene, herunder både at tilse at kommunerne iværksætter de aftalte forløb og at foretage borgerrettet kontrol af, at barnet eller den unge deltager i forløbene.


I Albertslund Kommune er der internt aftalt de foreløbige arbejdsgange til varetagelse af den kommunale del af opgaven, primært mellem DKE og Familieafsnittet. Der kan desuden være sager, som har sammen-hæng med sagerne i Børne- og Ungeudvalget i kommunen.

 

Områdevandringer

For at øge trygheden for borgerne i Albertslund arbejdes der med at etablere tryghedsvandringer/områdevandringer. Vandringerne foregår i udvalgte boligområder, hvor der udpeges særligt oplevede trygge og utrygge steder. Efterfølgende bliver det vurderet, hvilke løsninger der skal til for at øge den oplevede tryghed. Det kan f.eks. være at beskære buske, at opsætte belysning m.m. Vandringens planlægning, udførelse og opfølgning sker i et samarbejde mellem kommune, politi, boligselskaber, beboere samt relevante interessenter. Næste områdevandring bliver i Albertslund Nord til efteråret 2019. 

  

'Albertslund Projektet' - Genoprettende praksis

DKE er i gang med at søsætte Albertslundprojektet, hvor der skal arbejdes systematisk med genoprettende praksis i alle kommunens skoler. Det indbefatter at udskolingsmedarbejderne har fået en række praktiske redskaber til at øge trivslen i klasserne og håndtere konflikter – herunder mobning og anden uhensigtsmæssig adfærd – på en konstruktiv måde. Det kan dreje sig om konflikter i elevgrupper, mellem medarbejdere og elever, medarbejderne – evt. ledelse – samt imellem eller i samarbejdet med hjemmene. Formålet er, at styrke trivslen og den sociale kapital, samt at nedbringe konfliktniveauet blandt elever såvel som medarbejdere på de deltagende skoler. På denne baggrund forventes desuden en mindskning af vold og kriminalitet blandt eleverne. Genoprettende processer har i international forskning vist sig som det mest effektive middel på dette område, og Albertslund Kommune er den første i landet til systematisk at bruge disse metoder på alle skoler.  

Implementeringen af genoprettende praksis i udskolingerne er næsten i mål på alle skolerne, hvorfor implementeringen snart skal udbredes til Albertslunds mellemtrin, indskolinger og SFO’er. Sideløbende med udskolingerne er klubområdet og politiet også blevet uddannet i genoprettende praksis.

 

Næste halvårsrapport

I august udkommer næste halvårsrapport (2019:1)

 

Tilbage til DKEs forside

 

 

Siden er sidst opdateret: 25-02-2019