Udsat skolestart

Som udgangspunkt er alle børn skoleparate, når de fylder 6 år, da skolerne er organiseret til at tage imod børn i dén aldersgruppe - også dem der er 5 år og 7 måneder, når de starter.


Udsat skolestart

Hvis der er særlige omstændigheder, som betyder, at jeres barn først kan være klar til en normal skolestart efter et ekstra år i børnehaven, kan I søge om udsat skolestart for jeres barn.

Procedure

Ifølge Folkeskoleloven skal et barn begynde i skole den 1. august i det år, hvor barnet fylder 6 år. Som forældre har I mulighed for at ansøge om at udsætte skolestarten i ét år.

Hvis I som forældre er i tvivl om jeres barn er skoleparat, så tal med pædagogerne i børnehaven. Hvis I sammen vurderer, at der er behov for at tale mere om skoleudsættelse, vil I blive inviteret til et møde i børnehaven. På mødet kan I drøfte, hvad der giver bedst mening i forhold til jeres barn, og hvordan I kan samarbejde frem mod skolestart.

Ansøgningen om udsat skolestart sker på via et ansøgningsskema, som I får udleveret i jeres barns børnehave.

Det er jeres opgave som forældre at sørge for, at skemaet indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan træffe en beslutning. Skemaet lægger op til, at I og jeres barns børnehave samarbejder om en beskrivelse af jeres barn. Det er beskrivelsen i ansøgningsskemaet, der ligger til grund for beslutningen om udsat skolestart.

Det er jer, som forældre, der har ansvaret for at udfylde ansøgningsskemaet om udsat skolestart og indsende den til afdelingen for Skoler & Uddannelse. Hvis I ønsker det, så kan I få hjælp fra tovholderen i børnehaven. Børnehaven skal også udfylde en del af ansøgningsskemaet.

Efter aflevering af ansøgningen afholdes der et møde i et udvalg, som består af afdelingschefen samt en konsulent fra Skoler & Uddannelse, repræsentanter fra afdelingen for Dagtilbud samt indskolingsledere fra kommunens skoler.  Udvalget træffer beslutningen om  hvorvidt ansøgningen om udsat skolestart kan godkendes eller ej.

Vi informerer jer forældre i e-Boks om afgørelsen. Efter I har modtaget svar, vil I blive inviteret til et møde af lederen af den børnehave jeres barn går i. Afhængig af afgørelsen drøfter vi det videre forløb, forventningsafstemning i forhold til, hvem der gør hvad, særlige indsatser m.v.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning om udsat skolestart er den 1. november.

Denne dag skal ansøgningsskemaet senest være Skoler & Uddannelse i hænde. Ansøgningen sendes på sikker e-mail til skoleroguddannelse@albertslund.dk.

 

Ansøgningsskema

Ønsker I at ansøge om udsat skolestart for jeres barn, så skal I kontakte jeres barns børnehave, som vil udlevere et ansøgningsskema til jer.

Hvis jeres barn går i en børnehave i en anden kommune, så kan I få tilsendt skemaet ved at kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk.