Bilag 2: Bestyrelsens opgaver og kompetencer

Uddrag fra vejledning til dagtilbudsloven om bestyrelsens opgaver og kompetencer


 ".......

14.1.4 Forældrebestyrelsens minimumskompetencer
Efter dagtilbudslovens § 15 har forældrebestyrelsen i en kommunal daginstitution et retskrav på en vis minimumskompetence. Den lovsikrede minimumskompetence kan ikke fratages forældrebestyrelsen ved en lokal beslutning i kommunalbestyrelsen.

Minimumskompetencen omfatter:

• Principperne for daginstitutionens arbejde

• Principperne for anvendelsen af en budgetramme

• Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen

• Indstillingsret ved ansættelsen af personale

14.1.4.1 Principperne for daginstitutionens arbejde
Forældrebestyrelserne skal have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde. Forældrebestyrelsens opgave er at fastlægge principperne – ikke at træffe de daglige konkrete beslutninger, der udmønter principperne. Principperne skal holde sig inden for de af kommunalbestyrelsen fastlagte mål og rammer og vedtægten. Et princip skal forstås som en ramme, der giver mulighed for forskellige handlinger.

Følgende eksempler er en illustration af, hvilke områder forældrebestyrelsen kan fastlægge principper for, og hvordan indflydelsen kan formuleres.

Eksemplerne er ikke udtømmende:

Principper for de pædagogiske aktiviteter i daginstitutionen
Et eksempel på forældrebestyrelsens fastsættelse af principper for de pædagogiske aktiviteter i daginstitutionen kan være: "Daginstitutionen skal tilbyde børnene aktiviteter, som fortrinsvis kan foregå udendørs, og som fremmer en bevidsthed om at passe på naturen. Børnene skal tilbydes aktiviteter, som styrker deres motoriske udvikling. Der skal lægges vægt på at udvikle børnenes kreative sider, f.eks. gennem maling, tegning, musik med videre."

Principper for samarbejde mellem daginstitutionen og samtlige forældre
Forældrebestyrelsens fastlæggelse af principper for samarbejde mellem daginstitution og samtlige forældre kan omfatte, hvordan forældrearbejdet tilrettelægges bedst, og hvordan forældremøder tilrettelægges.

14.1.4.2 Principper for anvendelsen af en budgetramme
Kommunalbestyrelsen er i kraft af dagtilbudslovens regler om forældrebestyrelsens kompetence forpligtet til at give en del af budgettet for hver enkelt daginstitution til institutionen som en økonomisk ramme, inden for hvilken ledelsen og forældrebestyrelsen har kompetence til at disponere. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet for institutionen, fordeles forældrebestyrelsens og ledelsens kompetence til at disponere inden for budgetrammen sig på følgende måde:

Forældrebestyrelsen fastlægger principperne for budgetrammens anvendelse, mens ledelsen udmønter de af forældrebestyrelsen fastlagte principper i den daglige ledelse og drift af institutionen. Forældrebestyrelsen i en daginstitution kan eksempelvis vedtage, at ophold på en bestemt type koloni skal vægtes som et princip for anvendelsen af budgettet. Ledelsen træffer herefter beslutning om, hvornår koloniopholdet skal finde sted, hvor meget det må koste samt selve indholdet for koloniopholdet. Forældrebestyrelsens såvel som ledelsens dispositioner skal ske inden for de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen har fastsat. Budgetrammen skal som minimum udgøre det beløb, daginstitution har til rådighed, når de budgetterede lønudgifter og udgifter til vedligeholdelse af bygninger er fratrukket institutionens driftsbudget. Det betyder, at forældrebestyrelsen som minimum har ret til at vedtage principperne for det resterende driftsbudget, som omfatter børnerelaterede udgifter, så som udgifterne til forplejning, legetøj, materialer, inventar, koloni og udgifter, der i øvrigt har med børnene at gøre.

Listen er ikke udtømmende. Alt afhængig af hvor stor en del af budgetrammen kommunalbestyrelsen i vedtægten har lagt ud til forældrebestyrelsens og ledelsens disposition, kan den budgetramme, forældrebestyrelsen har indflydelse på, imidlertid også udgøre det totale budgetterede driftsbeløb for institutionen. I disse tilfælde vil den budgetramme, ledelsen og forældrebestyrelsen kan disponere inden for, omfatte alle budgetterede driftsudgifter for institutionen inklusive lønudgifter og udgifter til vedligeholdelse af bygninger. Dette vil betyde, at forældrebestyrelsen skal fastsætte principperne for anvendelsen af de beløb, der vedrører hele driften af daginstitutionen.

Konkrete beslutninger om anvendelsen af budgettet hører ikke under forældrebestyrelsens kompetence. Det er ledelsen i daginstitutionen, der er ansvarlig for at føre forældrebestyrelsens principper ud i den konkrete budgetanvendelse.

14.1.4.3 Forældrebestyrelsens indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsen
Forældrebestyrelsen har efter dagtilbudsloven ret til at deltage ved ansættelsen og en indstillingsret i forbindelse med ansættelsen af "lederen i kommunale daginstitutioner".

Indstillingsretten og retten til deltagelse ved ansættelsen omfatter alle de personer, der omfattes af ledelsesbegrebet. Dette indebærer, at indstillingsretten omfatter den/de personer, der har en ledelsesfunktion i forhold til daginstitutionen, herunder en funktion i forhold til forældrebestyrelsens minimumskompetencer. Det afhænger således af den lokale organisering, om indstillingsretten strækker sig til en eller flere ledelsespersoner.

Er de ledelsesmæssige opgaver i en kommune og opgaverne i forhold til forældrebestyrelsens minimumskompetencer organisatorisk placeret hos flere personer, og eventuelt på flere ledelsesniveauer, vil indstillingsretten og retten til deltagelse i ansættelse omfatte de personer, der har en ledelsesfunktion i forhold til daginstitutionen og forældrebestyrelsens minimumskompetencer.

Ved afgørelsen af, hvilke personer, forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til deltagelse i ansættelsen i forhold til må der derfor foretages en vurdering af, hvilken funktion den pågældende person udfører. Ligeledes kan den lokale organisering være således, at en lederstilling har en ledelsesfunktion i forhold til flere dagtilbud. I disse tilfælde bevirker den lovfæstede indstillingsret og retten til at deltage ved ansættelse, at flere forældrebestyrelser skal inddrages. Kommunalbestyrelsen bør i sin vedtægt særskilt beskrive proceduren for, hvordan forældrebestyrelsernes retskrav på inddragelse udmøntes i disse tilfælde.

Ved tilrettelæggelsen af arbejdsgangen i forbindelse med ansættelsen af ledelsen må det sikres, at forældrebestyrelsen rent faktisk får mulighed for at deltage i ansættelse og for at foretage en indstilling, samtidig med at der sikres en rimelig smidig ansættelsesprocedure.

Tilrettelæggelsen sker dog lokalt og kan ske på flere forskellige måder, f.eks.:

  • At en eller flere repræsentanter, men ikke nødvendigvis alle, fra forældrebestyrelsen får adgang til gennemsyn af nogle, men ikke nødvendigvis alle ansøgninger.
  • At en eller flere repræsentanter, men ikke nødvendigvis alle, fra forældrebestyrelsen får adgang til at udvælge kandidater.
  • At en eller flere repræsentanter, men ikke nødvendigvis alle, fra forældrebestyrelsen deltager i ansættelsessamtaler med kandidater i institutionen.

Kommunalbestyrelsen fastsætter i vedtægten, hvorledes forældrebestyrelsens indstillingsret og deltagelse ved ansættelsen af ledelsen tilrettelægges. Kommunalbestyrelsen har altid det endelige ansvar og den endelige kompetence i forhold til ansættelsen af ledelsen. Heraf følger også, at kommunalbestyrelsen ikke har pligt til at følge forældrebestyrelsens indstilling. For ikke at udhule forældrebestyrelsens ret må der dog foreligge saglige kriterier fra kommunalbestyrelsens side som begrundelse for ikke at følge indstillingen.

14.1.4.4 Forældrebestyrelsens indstillingsret ved ansættelse af personalet
Forældrebestyrelsen er endvidere tildelt en indstillingsret overfor kommunalbestyrelsen i forbindelse med ansættelsen af personalet i den enkelte daginstitution. Retten omfatter alt fastansat personale i daginstitutionen. Indstillingsretten udøves i kommunale daginstitutioner i forhold til kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at forældrebestyrelsen afgiver indstillingen over for kommunalbestyrelsen. Ligesom ved indstillingsretten i forhold til ansættelse af ledelsen, sker tilrettelæggelsen af indstillingsretten i forhold til personale lokalt, dog således at det må sikres, at forældrebestyrelsen får mulighed for at indstille, samtidig med at der sikres en rimelig smidig procedure. Indstillingsretten kan eksempelvis udøves ved, at en eller flere repræsentanter, men ikke nødvendigvis alle, fra forældrebestyrelsen får adgang til gennemsyn af nogle, men ikke nødvendigvis alle, ansøgninger. Uanset forældrebestyrelsens indstillingsret er det ledelsen i den enkelte daginstitution, der har det endelige ansvar og kompetence i forhold til ansættelsen af personalet. Ledelsen er derfor ikke forpligtet til at følge forældrebestyrelsens indstilling i forhold til ansættelsen af personalet. I situationer, hvor forældrebestyrelse, ledelsen i daginstitutionen og personalet eksempelvis peger på forskellige ansøgere, er det ledelsen, der har den endelige kompetence til at træffe afgørelse om, hvilken ansøger der skal vælges. For ikke at udhule forældrebestyrelsens ret, må der dog foreligge saglige kriterier fra ledelsens side som begrundelse for ikke at følge indstillingen.

14.1.4.5 Fortrolige oplysninger og private forhold
Forældrebestyrelsen skal ikke beskæftige sig med enkeltpersoners private forhold, fortrolige oplysninger og lignende, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt. Det er alene i forhold til indstillingsretten i forbindelse med ansættelse af ledelsen og personale samt retten til at deltage i ansættelsen af ledelsen, at det er relevant for forældrebestyrelsen at have kendskab til oplysninger om enkeltpersoner. Forældrebestyrelsen kan ikke inddrages i forbindelse med afskedigelsessager, når der er tale om behandling af fortrolige eller private oplysninger om enkeltpersoner, heller ikke selv om det er forældrebestyrelsen, der har taget spørgsmålet op. Afhængigt af sagens karakter kan der blive tale om at orientere forældrebestyrelsen om de omstændigheder, der ligger til grund for en afskedigelsessag, hvis det i øvrigt er nødvendigt for varetagelse af forældrebestyrelsens arbejde i forhold til dens fastlagte kompetenceområder.

14.1.5 Delegation af yderligere kompetence til forældrebestyrelsen
Ved siden af forældrebestyrelsens lovfæstede minimumskompetence kan forældrebestyrelsen ved delegation fra kommunalbestyrelsen eller ledelsen tildeles yderligere kompetence. Adgangen til en sådan delegation er imidlertid ikke fri, idet dagtilbudsloven fastsætter rammer for, hvilke opgaver kommunalbestyrelsen eller ledelsen kan overlade til forældrebestyrelsen. Udnyttes delegationskompetencen fuldt ud til lovens grænse, taler man om, at forældrebestyrelsen tillægges maksimumskompetence. Forældrebestyrelsen er ikke forpligtet til at påtage sig yderligere kompetencer ud over minimumskompetencen. Forældrebestyrelsen er således ikke en del af den kommunale forvaltning, og er derfor ikke direkte underlagt kommunens instruktionsbeføjelse. Overdragelse af kompetence (delegation) skal ske med en sådan klarhed og bestemthed, at der ikke er tvivl om, hvilke beføjelser der overlades, og hvem de overlades til. Den person eller det organ, der overlades kompetence til, må have de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at klare opgaverne, ligesom den, der overlader kompetence til andre, må udøve kontrol og tilsyn med, hvordan disse andre udfører opgaverne. Afgrænsning af kompetenceområder foretages bedst i dialog og via samarbejde imellem kommunalbestyrelsen, ledelsen og forældrebestyrelsen med henblik på at få størst mulig klarhed over bevæggrundene for kompetencefordelingen. I forbindelse med at der tillægges forældrebestyrelserne yderligere kompetence, må kommunalbestyrelsen eller ledelsen ud over rammerne i dagtilbudsloven og reglerne på dagtilbudsområdet være opmærksomme på eventuelle bindinger i anden lovgivning og eventuelle overenskomster med videre, som sætter grænser for eller påvirker adgangen til delegation. Der kan eksempelvis være tale om grænser i forvaltningsloven, blandt andet at forældrebestyrelserne ikke skal have indsigt i enkeltpersoners private forhold, fordi forældrebestyrelsen ikke handler som forvaltningsmyndighed, når den varetager sine opgaver. Forældrebestyrelsen skal i sit arbejde være opmærksom på og respektere eventuelle aftaler om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i kommunalt regi. Når forældrebestyrelsen får kompetence eller opgaver delegeret af kommunalbestyrelsen, betyder det, at forældrebestyrelsen handler på kommunalbestyrelsens vegne. Kommunalbestyrelsen kan derfor omgøre forældrebestyrelsens beslutninger i lighed med mulighederne for at omgøre egne beslutninger. Kommunalbestyrelsen kan endvidere, hvis den ønsker at gribe ind over for den måde, forældrebestyrelsen handler på, helt eller delvist tilbagekalde kompetencen med virkning for fremtiden.

14.1.5.1 Kompetence, der kan delegeres til forældrebestyrelsen
Kommunalbestyrelsen kan delegere kompetence til forældrebestyrelsen i forhold til opgaver indenfor områderne økonomi, personale og administration. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med delegation af kompetence være opmærksom på, hvilke rammer kommunalbestyrelsen fastsætter for forældrebestyrelsens kompetence, herunder at det fortsat er kommunalbestyrelsens ansvar at leve op til den samlede forpligtelse efter lovens § 4.

Eksempler på opgaver, som kommunalbestyrelsen kan delegere er:

  • Rådighed over alle konti vedrørende daginstitutionen Det vil sige løn, kurser, vikarer, bygningsvedligeholdelse, samt øvrige udgifter som el, gas, vand og varme.
  • Dispositionsfrihed inden for den tildelte ramme Der kan være tale om dispositionsfrihed i forhold til overførsel fra f.eks. løn til drift og frihed i forhold til overførsel til næste budgetår af overskud/underskud (under hensyntagen til reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner).
  • Fastlæggelse af lukkedage for daginstitutionen Kommunalbestyrelsen kan give forældrebestyrelsen kompetence til at fastlægge lukkedage for daginstitutionen inden for de regler, der i kommunen er fastsat omkring lukkedage.

14.1.5.2 Kompetence, der ikke kan delegeres til forældrebestyrelsen
Kommunalbestyrelsen kan ikke delegere følgende kompetencer til forældrebestyrelsen, idet disse opgaver efter dagtilbudsloven skal varetages af kommunalbestyrelsen:

Optagelse af børn
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om optagelse af børn i daginstitutioner og denne optagelseskompetence kan ikke overlades til en forældrebestyrelse.

Lokale mål og rammer
Mål og rammer er et meget væsentligt udgangspunkt for forældrebestyrelsernes arbejde. Det er derfor vigtigt, at kommunalbestyrelsen formulerer de overordnede målsætninger så klare og operationelle, at forældrebestyrelserne kan arbejde videre efter dem. Det bør derfor også sikres, at de kommunale målsætninger er kendte af forældrebestyrelserne. Temadrøftelser i et bredere forum – mellem politikere, forvaltningsledere, forældrebestyrelser med flere – kan medvirke til en større indsigt i og opbakning til den kommunale målsætning på området.

Fastsættelse af tilskud og forældrebetaling
Det er ligeledes kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at fastsætte forældrebetalingen for en plads i en daginstitution. Hvad angår budgettet for de kommunale daginstitutioner, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at give en del heraf som et rammebeløb.

Bevillings- og arbejdsgiverkompetence
Kommunalbestyrelsen har den kommunale bevillings- og arbejdsgiverkompetence for de kommunale daginstitutioner. Dette indebærer blandt andet, at kommunalbestyrelsen ikke kan delegere den endelige ansættelses- og afskedigelseskompetence til forældrebestyrelsen. Arbejdsgiverkompetencen medfører blandt andet, at kommunalbestyrelsen har forpligtelsen til at forhandle med personalets faglige organisationer, hvor dette er påkrævet i henhold til overenskomster og lignende.

14.1.6 Forældrebestyrelsens dispositioner
Kommunalbestyrelsen bør ikke i almindelighed gribe ind over for forældrebestyrelsens konkrete dispositioner, men må tage spørgsmålet generelt op over for forældrebestyrelsen, hvis den handler i strid med de overordnede rammer og målsætninger, indgåede aftaler med videre. Forældrebestyrelsen kan, uanset hvilken kompetence den er tillagt, udtale sig om og tage ethvert spørgsmål op over for kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. være i forbindelse med uoverensstemmelse mellem forældrebestyrelse og ledelsen i daginstitutionen.

14.7 Tavshedspligt og underretningspligt
Efter forvaltningslovens § 27 har den, der virker inden for den offentlige forvaltning, tavshedspligt, når der er tale om oplysninger, der efter loven er betegnet som fortrolige, eller det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningerne for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Der kan f.eks. være tale om enkeltpersoners interesse i, at oplysninger om deres personlige, herunder økonomiske forhold, beskyttes. Medlemmer af forældrebestyrelser skal som udgangspunkt ikke beskæftige sig med enkeltpersoners private forhold, fortrolige oplysninger og lignende, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt. Der kan alligevel opstå situationer, hvor forældrebestyrelsens medlemmer bliver bekendt med forhold, der indebærer, at tavshedspligten aktualiseres. Forældre, der er medlemmer af en forældrebestyrelse eller institutionsbestyrelse samt personale i såvel kommunale som selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner samt i den kommunale og private dagpleje er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Hvis der uberettiget videregives oplysninger, kan der være tale om brud på tavshedspligten. Dette kan være strafbart efter straffelovens § 152.

Forældrebestyrelsens/institutionsbestyrelsens medlemmer er omfattet af bestemmelserne om underretningspligt, jf. § 153 i lov om social service og Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunalbestyrelserne efter lov om social service. Selvom forældrebestyrelsen/institutionsbestyrelsen ikke skal beskæftige sig med enkeltsager, kan det ske, at medlemmerne i forbindelse med varetagelse af arbejdet bliver bekendt med, at et barn har behov for særlig støtte. Forældrerepræsentanter har i sådanne tilfælde pligt til at underrette kommunalbestyrelsen. Den konkrete sag kan ikke tages op i forældrebestyrelsen/institutionsbestyrelsen.

Klubmedlemmer

31.3.6 Tavshedspligt og underretningspligt
Børn og unge vil som bestyrelsesrepræsentanter være underlagt de samme regler om tavshedspligt, som voksne er. Børn under 15 år kan imidlertid ikke straffes efter straffelovens bestemmelser og kan derfor heller ikke straffes for brud på tavshedspligten. Bestyrelsesarbejdet må af hensyn til børnene og de unge tilrettelægges på en måde, så der ikke bliver behov for at pålægge klubmedlemmer tavshedspligt.