Bilag 1: Forretningsorden for forældrebestyrelser

Standard forretningsorden for forældrebestyrelser på klubområdet i Albertslund Kommune


Forretningsorden for forældrebestyrelser på klubområdet i Albertslund Kommune.


Indledning
Som det fremgår af styrelsesvedtægterne kan en forældrebestyrelse vælge at udarbejde egen forretningsorden, i stedet for at følge nedenstående standard forretningsorden. Hvis forældrebestyrelsen vælger at udarbejde egen forretningsorden, skal den som minimum indeholde de samme områder, som standarden gør.

 

Overskrift "Forretningsorden for (navn på klubben)"

§ 1 Procedure for indkaldelse til bestyrelsesmøder
Det er Formanden, der indkalder til bestyrelsesmøder. Der indkaldes til møder med 14 dages varsel.

§ 2 Dagsorden
Formanden udarbejder dagsordenen sammen med klubbens leder. Klubbens leder sikrer, at alle bestyrelsens medlemmer modtager dagsordenen med eventuelle bilag i henhold til ovenstående varsel.

Alle bestyrelsens medlemmer kan ønske at få optaget punkter på dagordenen. Det er institutionens leder og Formanden, der prioriterer dagsordenen til hvert møde.

Afbud til møder meddeles til Formanden eller klubbens leder, så vidt muligt dagen før mødet afholdes, og generelt i så god tid som muligt.

§ 3 Antal møder
Der afholdes i alt X-antal møder om året. Møderne planlægges for ½ eller 1 år ad gangen. Bestyrelsen afgør, om mødedagene ruller eller er fastsat til en bestemt uge dag. Antallet af møder skal være indenfor de af Kommunalbestyrelsen fastsatte regler.

Formanden leder møderne i samarbejde med klubbens leder.

§ 4 Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt.

§ 5 Afstemning
Der kan kun stemmes ved fysisk fremmøde. Der kan altså ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan stemmes såvel skriftligt som ved håndsoprækning. Bestyrelsen skal afklare de konkrete spilleregler herfor i forbindelse med konstitueringen.

§ 6 Suppleanter
Suppleanter er de – forældre eller medarbejdere – der ved valghandlingerne fik flest stemmer uden at opnå valg til bestyrelsen. Suppleanterne indtræder, når et valgt medlem udtræder. Suppleanter kan indkaldes fra den dato, hvor udtrædelsen er offentligt kendt.

Suppleanter kan indkaldes til møder, hvis valgte medlemmer har forfald og det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til dagsordenen. Formand og klubbens leder afgør i fællesskab, hvornår dette skønnes hensigtsmæssigt.

§ 7 Referater
Der skrives beslutningsreferat af alle bestyrelsens møder. Beslutningsreferatet underskrives af alle fremmødte medlemmer. Det er klubbens leder, der skriver referatet. Referatet skal gøres offentligt tilgængeligt for alle klubbens forældre.

§ 8 Bestyrelsesmødernes form
Bestyrelsens møder er som udgangspunkt lukkede. Bestyrelsen kan invitere relevante deltagere efter behov.

§ 9 Ikrafttræden
Denne forretningsorden er besluttet på bestyrelsesmødet (dato og årstal) med ikrafttræden (dato og årstal). Underskrift af klubbens leder og bestyrelsens Formand.

§ 10 Ændringer i forretningsordenen
Der kan kun foretages ændringer i forretningsordenen, når de konkrete ændringer har været på som selvstændigt punkt på et ordinært bestyrelsesmøde, hvor:

  • mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer var til stede
  • mindst ¾ af disse stemte for ændringerne.