Økonomisk friplads


Hvem kan søge om friplads i dagtilbud?

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Ved en samlet husstandsindkomst før skat (2018):

  • op til 173.801 kr. - hel friplads
  • 173.801 kr. til 539.799 kr. - delvis friplads
  • 539.800 kr. og derover - fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænserne forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
  • 60.801 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger

Se skalaen i oversigten ’Fripladsskala for dagtilbud’.

Ansøg om friplads i dagtilbud

Du skal søge om økonomisk fripladstilskud hos kommunen. Du skal søge digitalt og bruge selvbetjeningen 'Ansøg om friplads i dagtilbud'.

Genberegning af fripladstilskud

Fra 1. januar 2016 genberegner kommunen løbende det økonomiske fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst har ændret sig ud over en vis grænse. Det sker via oplysninger fra SKATs indkomstregister, så for lidt eller for meget tildelt fripladstilskud bliver trukket fra eller lagt til den efterfølgende opkrævning af forældrebetaling.

Tilskuddet bliver ikke reguleret fremadrettet, men du skal genansøge, hvis der sker varige ændringer i husstandsindkomsten. Du skal også genansøge, hvis der sker ændringer i:

  • indkomst fra selvstændig virksomhed
  • indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark

Herudover skal du fortsat oplyse kommunen om ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andet, der kan medføre ændringer i det økonomiske fripladstilskud.

Behandlingsmæssigt eller socialpædagogisk fripladstilskud

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Kommunen skal også give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

Hvornår kan jeg få søskendetilskud?

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Hvis du/I har mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.

Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning, efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. For at beregne tilskuddet trækkes der først 50% af prisen for kommunens billigste dagtilbud, og dernæst 85 % af dette beløb.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke søge om det.

Kan jeg få tilskud til en plads i privatinstitution?

Ønsker du plads i en privatinstitution, skal du henvende dig direkte til institutionen. Kommunen kan ikke anvise børn til pladser i en privatinstitution.

Kommunen giver et økonomisk tilskud til godkendte privatinstitutioner. Du har dog først krav på tilskuddet fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud i din egen kommune. 

Tilskuddet fra kommunen består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud, som kommunen udbetaler direkte til privatinstitutionen.

Privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingen.

Kan jeg få tilskud til privat pasning?

Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Kommunen kan dog beslutte, at der kun gives et tilskud til privat pasning til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.