Sådan arbejder DKE

Den Kriminalpræventive Enhed varetager koordineringen af det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Albertslund Kommune.


Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i Albertslund Kommune arbejder med at forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed for alle byens borgere. Albertslund Modellen, også kaldet PRO-modellen, dækker over en systematisk og evidensbaseret tilgang til det forebyggelsestekniske fagfelt, hvor der arbejdes med alle borgere på tværs af alle sektorer - en organisering der ikke ses andre steder i Danmark.
Hos DKE bliver alle sager behandlet efter én bestemt procedure: Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling. 

Læs mere om Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling her.

Herunder kan du læse mere om vores arbejdsområder. 

 

Hvis du vil i kontakt med os, kontakt DKE her. 

Luk alle
Åben alle

Koordineringen af det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Albertslund Kommune, varetages af stabsenheden Den Kriminalpræventive Enhed (DKE). Det påhviler DKE at tilrettelægge og drifte en bæredygtig indsats, der til enhver tid modsvarer behovet på alle niveauer målrettet alle borgere, dog i særdeleshed borgere der endnu ikke er fyldt 30 år.

Målet med kommunens kriminalpræventive strategi er gennem en målrettet indsats at forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed for alle byens borgere. Det gør DKE gennem en systematisk og evidensbaseret tilgang til det forebyggelsestekniske fagfelt, hvorfor enheden er organiseret i tre koordineringsområder:

Proaktivt koordineringsområde

For opbygning af resiliens (social kapital, tillid og tryghed, kompetenceudvikling, forskning, kommunikation, outreach og lokalmiljø)

Reaktivt koordineringsområde

For enkeltsagsbehandling (undersøgelse, afklaring, handleplaner, exit, løsladelse samt socialfaglig og -retlig kvalitetssikring)

Operativ Pædagogisk Støtte

For opsøgende og individorienteret relationsarbejde og outreach (mentorindsats samt tryghedsskabende og tillidsopbyggende pædagogisk virksomhed)

 

Klik her for at se en grafik af DKEs arbejdsmodel.

Det kriminalpræventive arbejde er et resultat af tværfaglige samarbejder med en række forskellige aktører. Herunder kan du læse om DKEs samarbejdspartnere og finde links til de enkelte instanser og organisationer. 

Albertslund Boligsociale Center (ABC)

ABC er sekretariat og videnscenter for boligsocialt arbejde i Albertslund. De har fokus på de lokale ressourcer, der findes i det enkelte boligområde. Den gode boligsociale indsats bliver til i samarbejdet mellem beboere, boligselskaber, kommunale institutioner, foreninger, erhvervsliv og andre, der har indflydelse på miljøet i boligområdet.

Center For Boligsocial Udvikling (CFBU)

Center for boligsocial udvikling har de seneste år opbygget en solid viden om hvad, der virker bedst i udsatte boligområder. De tilbyder gratis sparring og processtøtte til alle, der har behov - typisk helhedsplaner med boligsocialt indhold, boligorganisationer, kommuner og frivillige organisationer. CFBU rådgiver om sociale indsatser i udsatte boligområder herunder samarbejde, forankring, dokumentation og evaluering. 

Det Kriminalpræventive Råd

DKR er et uafhængigt sagkyndigt råd, som arbejder for at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund. DKR bidrager med indsatser på de områder, hvor de har særligt kendskab og kompetence.

Forbrændingen - vestegnens spillested

 Forbrændingen er hele Vestegnens spillested – og præsenterer årligt 70 koncerter og arrangementer indenfor et bredt spektrum af genrer.

International Institut for Restorative Practice

The International Institute for Restorative Practices is dedicated to the advanced education of professionals at the graduate level and to the conduct of research that can develop the growing field of restorative practices, with the goal of positively influencing human behavior and strengthening civil society throughout the World.

Jobcenteret

Jobcenteret hjælper dig nærmere et arbejdsmarked eller i uddannelse.  

Konfliktråd

​​Konfliktråd er et møde mellem den forurettede person og gerningspersonen. Det er frivilligt for begge personer at deltage i mødet, der finder sted med en mægler som mødeleder.

Koordinationsenheden for Børnebortførelser

Koordinationsenheden for Børnebortførelser guider dig på vej, hvis dit barn er blevet bortført til udlandet. Kontakt enheden på tlf. 40 50 50 26. Hvis du har mistanke om, at dit barn er ved at blive bortført til udlandet lige nu, skal du straks kontakte politiet på tlf. 114.

Københavns Vestegns Politi

Københavns Vestegns Politi betjener de københavnske forstæder, som ligger vest og nordvest for hovedstaden. Politikredsen dækker 11 kommuner med i alt ca. 405.000 indbyggere, ca. 175.000 husstande og et areal på ca. 275 kvadratkilometer. Lokalt samarbejder politidirektøren med borgmestrene i politikredsens kommuner om mål for politiindsatsen på egnen. Det sker i Kredsrådet, som er et samarbejdsorgan mellem politi og kommuner, der blev indført med politireformen. Inden for hver kommunes område er endvidere oprettet Lokalråd, hvor lokalpolitiet og kommunen drøfter samarbejdet om blandt andet kriminalitetsforebyggelse.

Mary Fonden

Mobning og Trivsel var Mary Fondens første indsatsområde. Kampen mod social isolation og mistrivsel er også en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. I Mary Fonden arbejder man på at forebygge mobning gennem øget trivsel.

National hotline om radikalisering

Formålet med hotlinen er at sikre en samlet indgang for bekymrede borgere og medarbejdere, som er i tvivl om, hvordan de skal reagere, når de ser tegn på radikalisering eller tilknytning til et ekstremistisk miljø hos pårørende eller personer i deres omgangskreds. Der er åbent for opkald til hotlinen dagligt fra kl.8.00-21.00 på telefonnummer 41 74 90 90. Hotlinen yder udelukkende rådgivning og visiterer bekymrende sager videre til det lokale infohus. Det vil sige, at hotlinen ikke laver sagsbehandling. Ved akutte henvendelser skal man i stedet kontakte det lokale politi på telefon 114.

Politiets Efterretsningstjeneste (PET)

PET arbejder forebyggende når de rådgiver kommuner, politikredsene og andre lokale kræfter om rekruttering, radikalisering og voldelig ekstremisme. På den måde klæder PET lokalsamfundet bedre på til at opdage, vurdere og sætte ind overfor voldelig ekstremisme og støtte op om unge på afveje, for at de kan bryde med en kriminel aktivitet eller ekstremistisk løbebane.

Securitas Go-For-It

Securitas mener, at det er vigtigt at inkludere så mange som muligt på arbejdsmarkedet. De driver i samarbejde med en række kommuner og private virksomheder projektet Go-For-It. Formålet med Go-For-It er at få udsatte unge i alderen 15-30 år sluset ind på arbejdsmarkedet og gjort dem selvforsørgende.

SSP Samrådet

SSP-Samrådet er en dynamisk organisation, hvor der er erfarings- og vidensdeling mellem de lokale aktører i SSP-samarbejdet. De arbejder for at udvikle og udbrede ideer og metoder, der bygger på forskningsbaseret og/eller anerkendt viden.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet. SIRI er også en del af Den danske forebyggelsesmodel.

Trivselsmåling

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Se de centrale nøgletal for de enkelte grundskolerne her.

Anmeldelsespligt

Ifølge straffeloven har alle, der får kendskab til en planlagt forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velbefindende, pligt til at forsøge at forebygge forbrydelsen ved fx at anmelde den til politiet. Denne pligt gælder forbrydelser, der endnu ikke er begået, men moralsk set har alle også pligt til at anmelde allerede begåede forbrydelser til politiet.

Børn, Sundhed & Velfærd

Børn, Kultur & Velfærd skal føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år lever, under. Det skal ske, så kommunen tidligst muligt kan få indsigt i og gribe støttende ind i forhold til utilfredsstillende forhold.

Politiet

Politiets opgave er at sikre sikkerhed, fred og orden og at sikre overholdelsen af love og vedtægter. De skal også forsøge at forhindre forbrydelser og efterforske forbrydelser.

Skolerne

Skolerne er ikke forpligtede til at undervise i andre kriminalpræventive emner end misbrug, men fra skoleåret 2016/2017 vil alle skoler i Albertslund Kommune implementere "Den Robuste Generation" i deres undervisning. Alle skoler beskæftiger sig dermed med kriminalitetsforebyggende emner.

Underretningspligt

Generelt har alle borgere pligt til at underrette Børn, Kultur & Velfærd, når de får kendskab til, at et barn eller en ung lever under forhold som bringer dets sundhed og udvikling i fare. Dog har offentligt ansatte, ansatte i selvejende institutioner, ansatte ved opholdssteder, krisecentre m.m. skærpet underretningspligt i kraft af deres arbejde.