Læs kommunens spildevandsplan

Planen indeholder indsatser for udvikling mod et bæredygtigt vandkredsløb og for den fortsatte tilpasning til klimaforandringerne


Spildevandsplan - Albertslund Kommune

Planen sætter ligeledes rammerne for en ny måde at samarbejde på i forhold til Spildevandsforsyningsselskabet (HOFOR) og dermed for spildevandsselskabets indsatser og services i Albertslund Kommune.

Læs Spildevandsplan 2016-2025

Fokus i den kommende planperiode vil især være at:

  • Arbejde for at kunne opfylde målsætningerne i vandplanerne
  • Gennemføre klimatilpasningsprojekter
  • Nedbringe mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet
  • Drifte og vedligeholde regn- og spildevandsanlægget - også det på privat grund til sikring af miljøet, samfundsøkonomien, og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for god borger- og erhvervsservice
  • Fortsat optimere regnvandsafledningen i tråd med ønsket om et bæredygtigt vandkredsløb
  • Reducere rottegener

På baggrund af miljøscreening af planen er der truffet beslutning om at en særskilt miljøvurdering ikke er nødvendig