Regler for brug af Genbrugsstationen

Der er nogle få, men vigtige retningslinjer du skal følge, når du benytter Genbrugsstationen


På genbrugsstationen kan borgere og virksomheder aflevere de fleste typer affald.

Bemærk at der findes særlige regler for virksomheders adgang til genbrugsstationen.

Farligt affald
Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage påsat oplysning om indhold. Affaldet kan kun afleveres i mindre mængder (max. 25 L beholdere).

Affald der ikke kan afleveres på genbrugsstationen

  • dagrenovation og andet let fordærveligt affald (nedfaldsfrugt kan dog afleveres som haveaffald)
  • radioaktivt affald
  • eksplosivt affald
  • klinisk risikoaffald
  • jord i mængder over 1 m3, og jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde

Adgang til genbrugsstationen er begrænset til køretøjer på højst 3.500 kg. ikke medregnet eventuel trailer. Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Klare plastsække - ikke sorte
Afleveres affald i sække skal det være i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen. Dette kræves for at sikre, at affaldet ender i den rette container.

Sortering på pladsen
Affaldet skal sorteres i affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på pladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal altid følges.

Læs mere i Ordensreglementet for Genbrugsstationen

Brug af transportør
Bruger du en transportør til at køre dit husholdningsaffald til Genbrugsstationen, skal transportøren og du udfylde denne aftaleseddel.

Transportøren skal vise aftalesedlen til personalet på Genbrugsstationen inden han afleverer dit affald.