Vilkår vedrørende drift af beholderne

Hvad gælder på affaldsområdet


Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nedgravede affaldsløsninger sker for boligforeningens egen regning. Albertslund Kommune står udelukkende for tømningen af beholderne. 

Vi leverer køkkenspande og majsposer til madaffald til omdeling i boligområdet. Spand og majsposer, skal være omdelt inden beholderne til madaffald tages i brug.

Foreningen skal løbende forsyne husstandene i boligområdet med majsposer til den daglige brug. Poserne kan bestilles digitalt online. 

Foreningen varetager den daglige vedligeholdelse/rengøring/oprydning omkring de nedgravede containere.

Boligforeningen/ejerforeningen sørger for snerydning og saltning, når dette er nødvendigt, så skraldebilen og brugerne kan komme til beholderne.

Affald henstillet ved siden af beholderen håndteres af boligforeningen. Kravene i Albertslund Kommunes Regulativ for husholdningsaffald skal overholdes.

Skader forvoldt af skraldemanden som følge af forsømmelighed afholdes via skraldemandens erhvervsansvarsforsikring. 

Skader som følger af almindelig brug og slidtage afholdes af boligforeningen.

Bemærk at systemerne ikke må betjene erhverv i form af virksomheder og institutioner – kun husstande i boliger.