Krav til placering

Hvad gælder på affaldsområdet


Følgende krav skal være opfyldt ved placering af beholderne:

Standplads og adgangsvej skal være forsynet med plant og fast underlag.

Der må højst være 50 meter fra opgangsdør til nærmeste beholder. Det kan dog accepteres en afstand op til 200 meter fra opgang, hvis beholderen er placeret, hvor brugerne har deres daglige gang

Der må ikke være genstande, bygninger, ledninger eller beplantning henover beholderne. Køretøjets højde er typisk 4,0 meter. Kranens løftehøjde er ca. 8,0 meter

Der skal være mindst 0,8 meter fri passage udenom beholderne. Adgangsvejen skal være plan, uden kansten eller stigninger, som kan hindre kørestolsbrugere at komme helt hen til beholderne.

Der skal være en frihøjde på min. 10 meter på hele arealet fra standplads til renovationsbil

Beholderområderne skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugere og skraldemand

Køreveje og standplads skal være indrettet, så beholderen kan tømmes af en renovationsbil. Det betyder bl.a. at kørevejen skal være mindst 3,6 meter bred samt funderet til tung trafik, dvs. til trafik med et akseltryk på 11 tons og en totalvægt på 18 tons

Skal renovationskøretøjet vende på en vendeplads, skal der være tilstrækkelig plads til det. Længden på en renovationsbil er typisk 10 meter - men kan efter lovens krav være op til 12 meter.

Længste afstand fra beholder til bil er 8 meter, målt fra centrum af lastbil til centrum af beholderen, når lastbilen holder vinkelret på beholderne

Beholderne skal beskyttes mod påkørsel hvis de står på køreareal

Beholderne skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel og minimum 5 meter fra facader med vinduer og døre. 

I forbindelse med gravearbejde, skal der anmeldes jordflytning til kommunen. Er grunden kortlagt, dvs. der kommunen har mistanke om eller kendskab til at jorden er forurenet, skal der gives en §8 tilladelse før gravearbejdet må påbegyndes

Der skal indhentes tilladelse til at grave i vejarealer

Det er udelukkende ejer, der er ansvarlig for anlægsprojektet og tilladelser, herunder undersøgelse af ledningsforhold på det sted, hvor man vil nedgrave systemet. Er der kloak eller vandledninger, der hvor placeringen ønskes, kan det fordyre etableringen væsentlig

Udspecificeret vejledning fra Vestforbrænding til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber