Krav til de nedgravede containere

Hvad gælder på affaldsområdet


Vores krav til de nedgravede containere skal sikre, at de kan tømmes med standardgrej, at alle kan benytte beholderne og sortere korrekt og at det genanvendelige affald ikke ødelægges af indtrængende vand.

De nedgravede conainere skal være CE-mærket og overholde reglerne i DS/EN 13071 og 13072. Bygherren skal sikre sig dokumentation fra leverandøren om, at standarder og mærkninger overholdes.

Der bør være mulighed for inspektion af beholderen - via luge eller alternativt indkasthul - sådan at eventuelle problemer kan inspiceres.

Containerne skal kunne tømmes med krog hhv. 1, 2 eller 3 krogs system.

Løfteanordning skal være konstrueret med "single loop eller loops in line" (loop = løfteøjer) jf. EN13071 -:2011. Ved tre loops løftes i midterste loop og åbnes i de to yderste loops.

Containernes låg skal være tætte og det skal sikres, at der ikke kan trænge regnvand og overfladevand ind.

Belægningerne omkring beholderne skal etableres, så der ikke trænger regn eller anden overfladevand ind i beholderne.

Containere og poser skal være væsketætte, og fundamentet sikret mod grundvandsindtrængning. Yderbeholderen skal være i beton eller andet fast materiale.

Containerne skal mærkes med piktogrammer for den pågældende affaldstype.

Indkastningshullet i containerne skal være let tilgængeligt for kørestolsbrugere eller folk med rollator.