Vejledning om nedgravede containere

Hvad gælder på affaldsområdet


Nedenfor kan du læse om de krav der skal opfyldes, når I som boligforening ønsker at etablere nedgravede affaldscontainere. 

Vestforbrænding har udarbejdet følgende guide, som du kan printe ud.

Link til Vestforbrændings guide til nedgravede affaldssystemer 

Når beholderne er etablerede skal de tilmeldes til tømning 4 uger før første tømning. Udfyld dette skema og send det til kuberettelser@vestfor.dk og affaldoggenbrug@albertslund.dk senest fire uger før forventet ibrugtagning.

I skal som udgangspunkt placere de nedgravede containere på egen grund.

Der må ikke placeres containere på brandveje eller på redningsarealer.

Containerne bør så vidt muligt ikke placeres på et vejareal, men Grundejerforeninger, vejlaug og borgere kan hos Albertslund Kommune søge om tilladelse til at anbringe containerne på p-pladser, vendepladser og lignende. 

Inddrager I p-pladser, skal I sikre at p-plads normerne stadig er opfyldt. Disse er ofte reguleret via lokalplaner.

Er p-plads normerne ikke reguleret via lokalplanen, vil det typisk være de vejledende krav fra kommuneplanen, der gøres gældende:

 • 2 p-pladser pr. bolig i åben-lav, tæt-lav bebyggelse
 • 1½ p-pladser pr. bolig i åben-lav, tæt-lav m. fælles parkering
 • 1½ p-pladser pr. bolig i etagebebyggelse
 • 1 p-plads pr. 4 boliger ved ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser
 • Ved fælles parkering skal min. ½ p-plads pr. bolig anlægges samlet

Opfyldes normerne ikke ved inddragelse af p-pladser, skal I etablere nye p-pladser et andet sted i boligområdet.

Ønsker I at placere de nedgravede containere på privat vej, skal I sammen med ansøgningen til kommunen, vedlægge referat fra den generalforsamling, hvor etableringen af de nedgravede containere blev besluttet.

Følgende krav skal være opfyldt ved placering af beholderne:

Standplads og adgangsvej skal være forsynet med plant og fast underlag.

Der må højst være 50 meter fra opgangsdør til nærmeste beholder. Det kan dog accepteres en afstand op til 200 meter fra opgang, hvis beholderen er placeret, hvor brugerne har deres daglige gang

Der må ikke være genstande, bygninger, ledninger eller beplantning henover beholderne. Køretøjets højde er typisk 4,0 meter. Kranens løftehøjde er ca. 8,0 meter

Der skal være mindst 0,8 meter fri passage udenom beholderne. Adgangsvejen skal være plan, uden kansten eller stigninger, som kan hindre kørestolsbrugere at komme helt hen til beholderne.

Der skal være en frihøjde på min. 10 meter på hele arealet fra standplads til renovationsbil

Beholderområderne skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugere og skraldemand

Køreveje og standplads skal være indrettet, så beholderen kan tømmes af en renovationsbil. Det betyder bl.a. at kørevejen skal være mindst 3,6 meter bred samt funderet til tung trafik, dvs. til trafik med et akseltryk på 11 tons og en totalvægt på 18 tons

Skal renovationskøretøjet vende på en vendeplads, skal der være tilstrækkelig plads til det. Længden på en renovationsbil er typisk 10 meter - men kan efter lovens krav være op til 12 meter.

Længste afstand fra beholder til bil er 8 meter, målt fra centrum af lastbil til centrum af beholderen, når lastbilen holder vinkelret på beholderne

Beholderne skal beskyttes mod påkørsel hvis de står på køreareal

Beholderne skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel og minimum 5 meter fra facader med vinduer og døre. 

I forbindelse med gravearbejde, skal der anmeldes jordflytning til kommunen. Er grunden kortlagt, dvs. der kommunen har mistanke om eller kendskab til at jorden er forurenet, skal der gives en §8 tilladelse før gravearbejdet må påbegyndes

Der skal indhentes tilladelse til at grave i vejarealer

Det er udelukkende ejer, der er ansvarlig for anlægsprojektet og tilladelser, herunder undersøgelse af ledningsforhold på det sted, hvor man vil nedgrave systemet. Er der kloak eller vandledninger, der hvor placeringen ønskes, kan det fordyre etableringen væsentlig

Udspecificeret vejledning fra Vestforbrænding til etablering af nedgravede affaldsløsninger og kuber

 

Antal og størrelse af de nedgravede beholdere afhænger af antal husstande, pladsforhold og anlægsøkonomi. Kapaciteten har også betydning for hvor god driftsøkonomien bliver. 

Kontakt Agenda Centeret på tlf.: 4362 2015, eskildsen@agendacenteret.dk, så de kan hjælpe jer med at beregne, hvilken størrelse beholdere I skal have i jeres miljøspot.

Agenda Centeret videresender oplysningerne til kommunen, som skal godkende kapaciteten af beholderne.

 

 

 

Vores krav til de nedgravede containere skal sikre, at de kan tømmes med standardgrej, at alle kan benytte beholderne og sortere korrekt og at det genanvendelige affald ikke ødelægges af indtrængende vand.

De nedgravede conainere skal være CE-mærket og overholde reglerne i DS/EN 13071 og 13072. Bygherren skal sikre sig dokumentation fra leverandøren om, at standarder og mærkninger overholdes.

Der bør være mulighed for inspektion af beholderen - via luge eller alternativt indkasthul - sådan at eventuelle problemer kan inspiceres.

Containerne skal kunne tømmes med krog hhv. 1, 2 eller 3 krogs system.

Løfteanordning skal være konstrueret med "single loop eller loops in line" (loop = løfteøjer) jf. EN13071 -:2011. Ved tre loops løftes i midterste loop og åbnes i de to yderste loops.

Containernes låg skal være tætte og det skal sikres, at der ikke kan trænge regnvand og overfladevand ind.

Belægningerne omkring beholderne skal etableres, så der ikke trænger regn eller anden overfladevand ind i beholderne.

Containere og poser skal være væsketætte, og fundamentet sikret mod grundvandsindtrængning. Yderbeholderen skal være i beton eller andet fast materiale.

Containerne skal mærkes med piktogrammer for den pågældende affaldstype.

Indkastningshullet i containerne skal være let tilgængeligt for kørestolsbrugere eller folk med rollator.

Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nedgravede affaldsløsninger sker for boligforeningens egen regning. Albertslund Kommune står udelukkende for tømningen af beholderne. 

Vi leverer køkkenspande og majsposer til madaffald til omdeling i boligområdet. Spand og majsposer, skal være omdelt inden beholderne til madaffald tages i brug.

Foreningen skal løbende forsyne husstandene i boligområdet med majsposer til den daglige brug. Poserne kan bestilles digitalt online. 

Foreningen varetager den daglige vedligeholdelse/rengøring/oprydning omkring de nedgravede containere.

Boligforeningen/ejerforeningen sørger for snerydning og saltning, når dette er nødvendigt, så skraldebilen og brugerne kan komme til beholderne.

Affald henstillet ved siden af beholderen håndteres af boligforeningen. Kravene i Albertslund Kommunes Regulativ for husholdningsaffald skal overholdes.

Skader forvoldt af skraldemanden som følge af forsømmelighed afholdes via skraldemandens erhvervsansvarsforsikring. 

Skader som følger af almindelig brug og slidtage afholdes af boligforeningen.

Bemærk at systemerne ikke må betjene erhverv i form af virksomheder og institutioner – kun husstande i boliger. 

Kontakt leverandøren af den type nedgravede beholder, som I gerne vil have, og indgå en aftale om det videre forløb, herunder om leverandøren vil stå for etableringen.

Vær opmærksom på, at der kan gå optil et ½ år fra I kontakter leverandøren til de nedgravede beholdere er etableret og klar til brug. Gør leverandøren opmærksom på, at I skal søge om byggetilladelse hos Albertslund Kommune.

Almene boligforeninger skal være opmærksomme på de udbudsretlige regler.

Gode spørgsmål I bør vende med leverandøren

Kontakt Agenda Centeret på telefon 4362 2015, eskildsen@agendacenter.dk, og få dem til at hjælpe med at beregne antal og størrelse på de containere, der passer til antallet af husstande og beboere i jeres boligforening. Oplysningerne skal vedlægges ansøgningen om byggetilladelse til kommunenDer skal også være en opgørelse over hvor mange husstande de enkelte beholderopstillinger betjener.

Lav en beskrivelse af jeres projekt og husk at tage højde for, om der skulle være særlige brugergrupper, med særlige behov i jeres bebyggelse. I skal sikre at det er nemt for eventuelle handicappede og gangbesværede at komme til beholderne.

Undersøg i lokalplanen for jeres område om der er særlige forhold I skal være opmærksomme på (p-pladser, fredede træer m.v.)

Når I har fundet et en egnet placering skal den også godkendes af vognmanden. Affald & Genbrug eller Agenda Centeret kan hjælpe med dette.

Indtegn den præcise placering af beholderne på et kort og husk at angive gåafstande regnet fra opgangsdør til beholdere. Tegningen af de nedgravede beholdere skal være målsat i forhold til en bygning, et vejskel eller et andet fast punkt på kortet.

Ovenstående oplysninger skal oplyses ved ansøgning om byggetilladelse.

Opstart tømning

Jeres nedgravede beholdere skal tilmeldes tømning 4 uger før første tømning.

Udfyld og send dette skema til affaldoggenbrug@albertslund.dk og kuberettelser@vestfor.dk når I har fået styr på hvornår I kan begynde at bruge de nedgravede beholdere. 

 

 

 

I skal have tilladelse af kommunen til at etablere nedgravede beholdere. 

Inden I søger om tilladelse, følg vejledningen: Sådan kommer du i gang

Når I søger om tilladelse, skal ansøgningen indeholde:

 • et kort over boligområdet med en præcis angivelse af den ønskede placering af de nedgravede beholdere. Tegningen af beholderne skal være målsat i forhold til en bygning, et vejskel eller andet fast punkt på kortet. (Det er altså ikke nok med et kryds på kortet).
 • en beskrivelse af projektet, hvor I redegør for
  • at lokalplanen er overholdt (P-pladser, fredede træer, brandvej, evt. andet)
  • at vognmanden har godkendt placeringen
  • at tilgængelighedsforholdene overholder hensyn til gangbesværede 
 • antal og størrelse på beholderne og de affaldsfraktioner de skal indeholde, samt antal husstande som skal benytte containerne
 • længste gåafstand til beholderne
 • referat fra den generalforsamling, hvor etableringen af de nedgravede containere blev besluttet, hvis I ønsker at placere containerne på en privat vej

Søg om tilladelse via byggesag@albertslund.dk.

Der kan tage op til 9 uger at få behandlet en byggesag.

Flere og flere boligområder vælger nedgravede containere til deres affald.

Løsningen henvender sig til større etageboliger og til boligforeninger der ønsker fælles opsamlingsbeholdere.

Fordele ved nedgravede containere

De fylder mindre end en indhegnet affaldsgård med minicontainere på hjul.

De har en stor kapacitet, op til 7m3 afhængig af affaldstype - én beholder dækker mange boliger og fylder mindre rent fysisk.

Jorden omkring beholderen køler affaldet ned og minimerer dermed lugtgener fra affaldet.

Ulemper

Gåafstanden til en affaldsbeholder kan blive væsentlig forøget for den enkelte beboer. 

Nedgravede containere kræver opsyn og vedligehold for at kunne drives stabilt.

Som regel vil en nedgravet løsning være dyrere i etablering end traditionelle løsninger.

I øjeblikket er driftsomkostningerne ved denne løsning desværre dyrere end en tilsvarende løsning med minicontainere.

 

Delvist nedgravede affaldscontainere i Snebærhaven