Gå til hovedindhold

Sådan arbejder DKE

Den Kriminalpræventive Enhed varetager koordineringen af det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Albertslund Kommune

Indhold

  Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) står for koordinering og planlægning af det kriminalpræventive arbejde i Albertslund Kommune – både på langs og på tværs af den kommunale organisation. DKEs mål er at skabe bæredygtige indsatser, som kan forbedre tryghed og trivsel på alle niveauer, og som er målrettet alle borgere i alle aldre.

  Formålet med DKE er, at skabe en sammenhængende og koordineret tilgang for at begrænse udvikling og skadevirkning af kriminalitet, både lokalt og på tværs af kommunegrænserne.

  DKE arbejder ud fra Albertslund Kommunes overordnede strategi på det kriminalpræventive område, hvor hensigten er at forebygge kriminalitet og skabe endnu mere tryghed for alle byens borgere. DKE løser denne opgave ved systematisk at kombinere viden fra forskningsverdenen med vigtig praksiserfaring fra sagsbehandlingsleddet og de frontmedarbejdere, der har den direkte kontakt til borgerne. På den måde ønsker Albertslund kommune at sikre kriminalitetsforebyggende arbejde af høj kvalitet, som både udvikles og kan skabe vedvarende resultater.

  Herunder kan du læse mere om DKEs tre arbejdsområder. 

  Det proaktive område (opbygning af tryghed og trivsel)

  På dette område koordineres, udvikles og udføres tiltag, som medvirker til at forebygge kriminalitet på længere sigt. Fokus er på opbygning af trivsel samt tryghed i skoler, klubber, SFO´er, i boligområder og blandt borgerne generelt. På den måde arbejder vi med at sikre at borgere, fællesskaber og lokalmiljøer ikke bliver påvirket negativt af uhensigtsmæssige lokale eller globale strømninger og trusler.

  Det reaktive område (enkeltsager, forebyggelse af tilbagefald)

  På det reaktive område forebygges gentagen kriminalitet og tilbagefald til ny kriminalitet ved, i samarbejde med andre myndigheder, at afklare den enkelte borgers behov, udarbejde kriminalitetsforebyggende handleplaner og føre tilsyn med de tiltag, der er sat i gang. Det kan både være unge og voksne borgere. Arbejdsgangen er bygget op om et enkeltsagskoncept, som er inddelt i tre niveauer, afhængig af sagens art og alvor. Det er nemlig vigtigt ikke at fare for voldsomt frem, da man så risikerer at skabe mere kriminalitet i stedet for mindre. Nogle af sagerne kommer fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

  Det operative område (pædagogisk støtte, beredskab) 

  Det operative team fungerer målrettet som sikkerhedsnet i forhold til kriminalitetstruede børn, unge og voksne, der falder udenfor de etablerede kommunale eller foreningsmæssige tilbud, eller som på anden vis mangler en god tilknytning til et gensidigt forpligtende og udviklende fællesskab.

  Klik her for at se en grafik af DKEs arbejdsmodel.

  Det kriminalpræventive arbejde er et resultat af tværfaglige samarbejder med en række forskellige aktører. Herunder kan du læse om DKEs samarbejdspartnere og finde links til de enkelte instanser og organisationer. 

  Albertslund Boligsociale Center (ABC)

  ABC er sekretariat og videnscenter for boligsocialt arbejde i Albertslund. De har fokus på de lokale ressourcer, der findes i det enkelte boligområde. Den gode boligsociale indsats bliver til i samarbejdet mellem beboere, boligselskaber, kommunale institutioner, foreninger, erhvervsliv og andre, der har indflydelse på miljøet i boligområdet.

  Center For Boligsocial Udvikling (CFBU)

  Center for boligsocial udvikling har de seneste år opbygget en solid viden om hvad, der virker bedst i udsatte boligområder. De tilbyder gratis sparring og processtøtte til alle, der har behov - typisk helhedsplaner med boligsocialt indhold, boligorganisationer, kommuner og frivillige organisationer. CFBU rådgiver om sociale indsatser i udsatte boligområder herunder samarbejde, forankring, dokumentation og evaluering. 

  Det Kriminalpræventive Råd

  DKR er et uafhængigt sagkyndigt råd, som arbejder for at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund. DKR bidrager med indsatser på de områder, hvor de har særligt kendskab og kompetence.

  Forbrændingen - vestegnens spillested

  Forbrændingen er hele Vestegnens spillested – og præsenterer årligt 70 koncerter og arrangementer indenfor et bredt spektrum af genrer.

  International Institut for Restorative Practice

  The International Institute for Restorative Practices is dedicated to the advanced education of professionals at the graduate level and to the conduct of research that can develop the growing field of restorative practices, with the goal of positively influencing human behavior and strengthening civil society throughout the World.

  Jobcenteret

  Jobcenteret hjælper dig nærmere et arbejdsmarked eller i uddannelse.

  Konfliktråd

  Konfliktråd er et møde mellem den forurettede person og gerningspersonen. Det er frivilligt for begge personer at deltage i mødet, der finder sted med en mægler som mødeleder.

  Koordinationsenheden for Børnebortførelser

  Koordinationsenheden for Børnebortførelser guider dig på vej, hvis dit barn er blevet bortført til udlandet. Kontakt enheden på tlf. 40 50 50 26. Hvis du har mistanke om, at dit barn er ved at blive bortført til udlandet lige nu, skal du straks kontakte politiet på tlf. 114.

  Københavns Vestegns Politi

  Københavns Vestegns Politi betjener de københavnske forstæder, som ligger vest og nordvest for hovedstaden. Politikredsen dækker 11 kommuner med i alt ca. 405.000 indbyggere, ca. 175.000 husstande og et areal på ca. 275 kvadratkilometer. Lokalt samarbejder politidirektøren med borgmestrene i politikredsens kommuner om mål for politiindsatsen på egnen. Det sker i Kredsrådet, som er et samarbejdsorgan mellem politi og kommuner, der blev indført med politireformen. Inden for hver kommunes område er endvidere oprettet Lokalråd, hvor lokalpolitiet og kommunen drøfter samarbejdet om blandt andet kriminalitetsforebyggelse.

  Mary Fonden

  Mobning og Trivsel var Mary Fondens første indsatsområde. Kampen mod social isolation og mistrivsel er også en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. I Mary Fonden arbejder man på at forebygge mobning gennem øget trivsel.

  National hotline om radikalisering

  Formålet med hotlinen er at sikre en samlet indgang for bekymrede borgere og medarbejdere, som er i tvivl om, hvordan de skal reagere, når de ser tegn på radikalisering eller tilknytning til et ekstremistisk miljø hos pårørende eller personer i deres omgangskreds. Der er åbent for opkald til hotlinen dagligt fra kl.8.00-21.00 på telefonnummer 41 74 90 90. Hotlinen yder udelukkende rådgivning og visiterer bekymrende sager videre til det lokale infohus. Det vil sige, at hotlinen ikke laver sagsbehandling. Ved akutte henvendelser skal man i stedet kontakte det lokale politi på telefon 114.

  Politiets Efterretsningstjeneste (PET)

  PET arbejder forebyggende når de rådgiver kommuner, politikredsene og andre lokale kræfter om rekruttering, radikalisering og voldelig ekstremisme. På den måde klæder PET lokalsamfundet bedre på til at opdage, vurdere og sætte ind overfor voldelig ekstremisme og støtte op om unge på afveje, for at de kan bryde med en kriminel aktivitet eller ekstremistisk løbebane.

  Securitas Go-For-It

  Securitas mener, at det er vigtigt at inkludere så mange som muligt på arbejdsmarkedet. De driver i samarbejde med en række kommuner og private virksomheder projektet Go-For-It. Formålet med Go-For-It er at få udsatte unge i alderen 15-30 år sluset ind på arbejdsmarkedet og gjort dem selvforsørgende.

  SSP Samrådet

  SSP-Samrådet er en dynamisk organisation, hvor der er erfarings- og vidensdeling mellem de lokale aktører i SSP-samarbejdet. De arbejder for at udvikle og udbrede ideer og metoder, der bygger på forskningsbaseret og/eller anerkendt viden.

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet. SIRI er også en del af Den danske forebyggelsesmodel.

  Trivselmåling

  Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Se de centrale nøgletal for de enkelte grundskolerne her.

  Anmeldelsespligt

  Ifølge straffeloven har alle, der får kendskab til en planlagt forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velbefindende, pligt til at forsøge at forebygge forbrydelsen ved f.eks. at anmelde den til politiet. Denne pligt gælder forbrydelser, der endnu ikke er begået, men moralsk set har alle også pligt til at anmelde allerede begåede forbrydelser til politiet.

  Børn, Sundhed & Velfærd

  Børn, Kultur & Velfærd skal føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år lever, under. Det skal ske, så kommunen tidligst muligt kan få indsigt i og gribe støttende ind i forhold til utilfredsstillende forhold.

  Politiet

  Politiets opgave er at sikre sikkerhed, fred og orden og at sikre overholdelsen af love og vedtægter. De skal også forsøge at forhindre forbrydelser og efterforske forbrydelser.

  Politiet kan modtage anmeldelser via politi.dk (skriftlig henvendelse) eller telefonisk via 1-1-2 (alarm) eller 1-1-4 (service). Man kan også benytte politiets app, der hedder "politi", til at tippe politiet, hvis man har oplysninger, som kan bruges til at opklare sager mv. Dette kan gøres HELT anonymt. Man skal blot afkrydse, at man ikke ønsker at angive kontaktoplysninger. Man kan også vælge, at angive sit navn, telefonnummer og e-mail. Disse kontaktoplysninger bruges til, at politiet kan kontakte jer for at få flere oplysninger om episoderne, så de nemmere kan opklare sagerne.

  Skolerne

  Fra skoleåret 2018/2019 har det været obligatorisk for kommunens skoler at gennemføre tiltagene i Den Robuste Generation i undervisningen. Den Robuste Generation er en læreplan gældende for 0. klasse til og med 10. klasse. På hvert klassetrin gennemføres en indsats, som skal fremme trivsel, dæmpe risikoadfærd (eks. rygning, indtag af alkohol, brug af euforiserende stoffer, kriminalitet) gennem en systematisk og organiseret indsats i kommunens folkeskoler. Læreplanen består udelukkende af indsatser, hvis positive resultater er forskningsdokumenterede. Ønsket er at hjælpe med at skabe gode betingelser og en tryg opvækst for alle elever. 

  Underretningspligt

  Generelt har alle borgere pligt til at underrette Børn, Kultur & Velfærd, når de får kendskab til, at et barn eller en ung lever under forhold som bringer dets sundhed og udvikling i fare. Dog har offentligt ansatte, ansatte i selvejende institutioner, ansatte ved opholdssteder, krisecentre m.m. skærpet underretningspligt i kraft af deres arbejde.

  Kontakt

  Den Kriminalpræventive Enhed

  Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

  Telefon: 43 68 69 59

  Email: kriminalpraeventive.enhed@albertslund.dk