Gå til hovedindhold

Undervisning

-

Indhold

  Tilbud til børn med særlige behov.

  I Albertslund har vi en række tilbud til børn med særlige behov. Særlige behov kan for eksempel skyldes indlæringsvanskeligheder, fysiske eller psykiske handicaps eller problemer i familien. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) står til rådighed med vejledning til forældre og til personale i kommunens daginstitutioner, skoler, SFO'er og klubber. I PPR arbejder psykologer, talehørekonsulenter, specialpædagogiske udviklingskonsulenter og pædagogiske vejledere. Du kan læse mere om PPRs ydelser på dette link: PPR.

  Sådan arbejder vi for at nedbringe elevernes fravær.

  Albertslund Kommune vil nedbringe elevfraværet. Det er en målsætning i skolestrategien ’Skole for alle’ såvel som i den netop vedtagne ’Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet’. Den fælles fraværsindsats blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2016.

  En indsats for at nedbringe elevernes fravær er en central indsats i arbejdet med at højne det faglige niveau og trivslen på kommunens skoler. I samarbejdet omkring at nedbringe elevernes fravær samarbejder Skoler og Uddannelse med PPR og Social og Familie. Der er udarbejdet en fælles procedure i forhold til arbejdet med elevfravær, med udgangspunkt i skolernes egne erfaringer og erfaringer fra andre kommuner, der har nedbragt elevfraværet. Skolerne har samtidig øget fokus på at registrere fraværet dagligt ud fra fælles definitioner.

  Læs mere om proceduren for arbejdet med elevfravær her.

  Modersmåls undervisning for tosprogede elever.

  Tosprogede elever i 1.-9. klasse tilbydes modersmåls-/nationalsprogsundervisning i tre timer om ugen.

  Undervisningen begynder i august.

  Tilbuddet gives kun til elever

  • fra EU-lande (kun i EU-sprog), eller fra lande der er omfattet af EØS-aftalen
  • fra Grønland og Færøerne
  • hvoraf den ene eller begge forældre har ophold i Danmark som flygtning, eller hvis eleven selv har flygtninge status

  I april måned annonceres det i Albertslund Posten hvordan tilmeldingen foregår.

  Vi lever i en tid og et samfund, hvor naturvidenskaben spiller en dominerende rolle i store dele af vores hverdag. Derfor finder vi det af afgørende betydning, at alle unge i Albertslund kommune forlader uddannelsessystemet med en solid naturfaglig ballast.

  Det er vores mål, at mange unge bliver motiverede for at søge udfordringerne i deres videre uddannelsesforløb inden for det naturfaglige felt, så de kan medvirke til at dække samfundets behov for arbejdskraft på dette område.

  I perioden 2012-2017 har der været særlig fokus på naturfagene i et samarbejde med Professionshøjskolen Metropol i projektet ”Naturfag for alle”. Projektet har taget afsæt i eleverne, deres forskellige interesser og potentialer indenfor naturfag. Formålet med projektperioden har været at give naturfagslærerne et kompetenceløft og højne elevernes karaktergennemsnit.

  Projektperioden har ført til en masse nye tiltag på naturfagsområdet, bl.a. et naturfagligt netværk, efteruddannelse af lærere, en åben skole portal, eksterne samarbejder med fokus på naturfagene, Science i Albertslund, Mini-Science for dagtilbud, Grønt Flag og miljøråd på alle skoler.

  Den fremadrettede udvikling af naturfagene vil fortsætte på skolerne i form af lokale naturfagshandleplaner, efteruddannelse, naturfagsnetværk, m.m.

  Naturfagsmaraton

  Ved at deltage i Naturfagsmaraton gennem en periode på skolen og det afsluttende lokale arrangement, får elever og lærere erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, som styrker elevernes motivation for at lære mere i de naturvidenskabelige fag.

  Naturfagshandleplan 2017-2022 

  Den kommunale handleplan for naturfagene i Albertslund er politisk besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2017. Handleplanen indeholder tre spor: Læringsløft - Sammenhængskraft - Kompetenceudvikling og en række anbefalinger til skolerne, der skal understøtte muligheden for at skabe en motiverende og varierende naturfagsundervisning for alle elever. 

  Naturfagshandleplan 2017-2022 i Pixi udgave

  Naturfagshandleplan 2017-2022 Baggrundskatalog

  I perioden 2017-2022 er der et særligt fokus på matematikfaget. Det betyder bl.a. at der bliver lavet en kommunal handleplan, lokale handleplaner på alle skoler og der vil være særlige forsøgsindsatser for elever i matematikvanskeligheder og efteruddannelse af lærere og vejledere.

  Faget matematik skal forberede eleverne til at bidrage aktivt i et demokratisk samfund og kunne begå sig hensigtsmæssigt i situationer i deres kommende uddannelses- og fritidsliv.

  I hverdagen spiller matematik en afgørende rolle i de fleste menneskers liv i forhold til personlige tal, indkøb, måling, boligindretning mm. Matematik er en gennemgående faktor i en række uddannelser og mennesker med matematiske kompetencer er en forudsætning for en række centrale arbejdsområder i samfundet.

  Det er vores mål med matematikundervisningen i Albertslund at alle elever udvikler matematiske kompetencer og opnår færdigheder og viden, der både bidrager til elevens personlige liv, til deres deltagelse i samfundet og i deres videre uddannelse.

  De gennemgående temaer i handleplanen for matematik i Albertslund er at styrke elevernes matematiske kompetencer og skabe bedre mulighed for samarbejde mellem matematikundervisere.

  Læs mere om detaljerne ved at fælge linket herunder.

  Matematik for alle - Matematikhandleplan for Albertslund 2017-2022

  Den Robuste Generation er en læreplan for 0.klasse til og med 10. klasse. Formålet med læreplanen er at optimere den systematiske og organiseret indsats i folkeskolen. Der skal være  fokus på det trivselsfremmende, det opbyggende og det kriminalitetsforebyggende arbejde. Læreplanen tager afsæt i et ønske om at skabe gode betingelser og en tryg opvækst for børn og unge i Albertslund Kommune. Det har på lang sigt har en markant positiv effekt på risikoadfærd. 

  Du kan læse læreplanen på Den Kriminalpræventive Enhed (DKE).