Gå til hovedindhold

Klubber

Børn og unge kan til hver en tid melde sig i klub - enten i fritidsklub eller i ungdomsklub. Dog kan man tidligst starte i fritidsklub fra 1. maj det år, man starter i 4. klasse. Man kan derfor allerede begynde i klub i slutningen af 3. klasse.

Indhold

  Der er 3 forskellige typer klubber i Albertslund: fritidsklubber, fælles ungdomsklub og væresteder.

  Fritidsklubber

  Fritidsklubber er for børn fra 3./4. klasse til og med 7. klasse (ca. 10 til og med 13 år).

  Albertslund Ungdomsklub

  Ungdomsklubben er for unge fra 14 år til og med 17 år. Der er ungdomsklubafdelinger i 6 af kommunens 7 klubber - og alle unge over 14 år er velkomne i alle afdelinger og til alle aktiviteter og arrangementer i ungdomsklubben.

  Væresteder

  Væresteder er for børn og unge mellem 10 og 23 år. Den væsentligste forskel mellem klubber og væresteder er, at det er gratis at komme i værestederne, men her skal de unge betale fuld pris, hvis de skal på tur ud af huset eller deltage i andre aktiviteter.

  Her finder du links og vejledninger til yderligere informationer om det digitale betalingskort, som anvendes af børnene i klubberne Bakkens Hjerte og Storagergård.

  Indgang til kortportalen

  Kortportalen

  Indbetalingsvejledning

  Vejledning i optankning

  Der kan gå op til 5 uger fra dit barns indmeldelse i klubben, til du modtager betalingskortet. Dette betyder dog ikke, at dit barn ikke kan købe i klubben i denne periode.

  Tilknytningsvejledning

  Automatisk optankning

  Du kan oprette automatisk optankning på kortet via kortportalen.

  Vejledning i automatisk optankning

  Hvis det skulle ske, at den automatiske optankning ikke længere virker på kortet, skal du gøre følgende:

  • Slet den automatiske tilmelding til automatisk optankning under fanen indbetaling
  • Kontrollér at der er minimum 50 kr. på kontoen
  • Opret herefter en ny automatisk optankning

  Er kortet gratis?

  Ja, det første kort er gratis for medlemmer af klubberne Bakkens Hjerte og Storagergård. Hvis kortet mistes koster det 25 kr. at bestille et nyt.

  Mistet kort

  VIGTIGT: For at bestille et nyt kort skal det gamle kort stadig være aktivt, da det skal bruges til betalingen for bestillingen af det nye. Efter bestilling af nyt kort sættes det mistede kort til "spærret".

  Kortet spærres i kortportalen: "Stamdata" ved at vælge/klikke på "spær kort".

  For at bestille et nyt kort skal du klikke på "Bestil nyt kort".

  Bemærk at et nyt kort koster 25 kr.

  Se nedenstående pjece omkring opstart i klubben.

  Læs klubbernes velkomstpjece her

  Her kan du se en oversigt over klubber og væresteder i Albertslund.
  FK = fritidsklub, UK = ungdomsklub

  Basecamp

  Alberts Vænge 5, 2620 Albertslund

  (Flytter til Damgårdsvej 10 senest 1. januar 2025)

  Basecamp

  Bakkens Hjerte

  Galgebakken Torv 2- 6, 2620 Albertslund

  (Midlertidigt genhuset i Topperne 8B)

  Bakkens Hjerte

  Klub Baunegård

  Gl. Landevej 47, 2620 Albertslund 

  Klub Baunegård

  Storagergård

  Gl. Landevej 15, 2620 Albertslund

  Klub Storagergård

  Svanen

  Svanens Kvarter 34, 2620 Albertslund

  Klub Svanen

  Ungehuset Hedemarken (gratis værested)

  Hedemarksvej 16, 2620 Albertslund

  Ungehuset Hedemarken

  Siden er under opbygning

  Ungehuset Nord (gratis værested)

  Stensmosevej 10, 2620 Albertslund

  Klub Nord

  Siden er under opbygning

  Indmeld eller udmeld dit barn af en klub.

  Indmeldelse

  Hvis du ønsker at melde dit barn ind i en klub, skal du henvende dig til den klub, som du ønsker at melde dit barn ind i. Hvis indmeldelse i klub skal ske, når tiden i SFO er slut - se venligst under "Fra SFO til klub".

  Du skal betale et beløb hver måned for at dit barn kan gå i fritidsklub eller ungdomsklub. Du skal ikke betale, hvis dit barn går i et værested.

  Pris for fritidsklub, ungdomsklub og indmeldelse i motocross-sporet på Basecamp kan findes her.

  Børn og unge optages i klub efter følgende prioritering

  Hvis du ønsker at melde dit barn ind i en fritidsklub er udgangspunktet, at alle børn/unge har lige ret til en klubplads.

  Dog har alle 3. klassebørn fortrinsret til en relevant fritidsklubplads pr. 1. maj hvert år.

  Børnene vil få tilbudt en relevant plads efter følgende prioritering:

  • Mulighed for gruppevis overflytning sammen med klassekammerater
  • Individuelle ønsker
  • Antallet af ledige pladser

  Udmeldelse

  Hvis du vil melde et barn/en ung ud af klubben, skal du gøre det gennem Den Digitale Pladsanvisning. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelse er ikke nødvendig, hvis dit barn fortsætter i ungdomsklubben efter det fyldte 14. år, så sker overflytningen automatisk. Vær dog opmærksom på, at det ikke er i alle klubber, der er ungdomsklub.

  Hvis barnet/den unge senere skal meldes ind i fritidsklub igen, skal du sende en fornyet ansøgning om optagelse til klubbens leder.

  Du kan få yderligere oplysninger hos Borger & Ydelsescentret på tlf. 4368 6125 eller send en e-mail: pladsanvisning.dagtilbud@albertslund.dk.

  Her kan du læse mere om åbningstiderne og lukkedage i klubber.

  Åbningstid

  Fritidsklubbernes åbningstid tilrettelægges efter børnenes behov, og vil på skoledage typisk være fra kl. 14.00 – 18.00. På skolefridage og i ferier vil der være udvidet åbningstid.

  Ungdomsklubbernes åbningstid tilrettelægges efter de unges behov, og vil generelt være om aftenen efter fritidsklubbernes lukke-tid, men der kan dog godt være overlap enkelte dage i ugen.

  Selvom man er blevet 14 år har den unge mulighed for i samarbejde med forældrene og lederen at vælge om han/hun vil fortsætte med at gå i fritidsklub, og den unge har også samtidig mulighed for at benytte det gratis ungdomsklubtilbud. Der skal dog fortsat betales for benyttelse af fritidsklubtilbuddet.

  Da åbningstiderne kan være meget forskellige fra klub til klub og også skifte i løbet af året alt efter børnenes og de unges behov, er det vigtigt, at du henvender dig til dit barns klub for at få præcise oplysninger.

  Lukkedage

  Klubberne holder lukket 1. maj, Grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, de 3 hverdage før påske samt mellem jul og nytår, dvs. fra og med 24. december til og med 1. januar.

  Enkelte klubber holder undtagelsesvis lukket nogle uger i sommerferien - hør mere om dette i klubben.

  Forældre til børn/unge i klubber kan stille op til forældrebestyrelserne eller komme til nogle af de forældrearrangementer, som klubberne holder.

  Forældrebestyrelser

  Som udgangspunkt har alle klubber forældrebestyrelser. Der kan dog være forskel fra klub til klub, afhængig af forældrenes ønsker om at stille op. I Forældrebestyrelsen kan forældre, der har børn i klubben stille op til at få en plads i forældrebestyrelsen. I en forældrebestyrelse er typisk 5 medlemmer, og bestyrelsen vælges for et år ad gangen (fra ca. oktober til oktober).

  Det er forældre til børn i klubben, der vælger forældremedlemmerne til forældrebestyrelsen. Derudover vælges en repræsentant blandt de fastansatte medarbejdere i klubben samt en eller to klubmedlemmer.

  Forældrebestyrelsen træffer beslutning om:

  • Overordnede mål og principper for klubbens virksomhed
  • Principper for anvendelsen af klubbens budget
  • De pædagogiske principper
  • Indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse af leder og fast personale
  • Placering af åbningstiden inden for de rammer kommunalbestyrelsen har godkendt
  • Samarbejdet mellem klubber og forældrene
  • Rammerne for forældrenes medvirken i klubbens hverdag

  Klublederen er sekretær for forældrebestyrelsen.

  Du kan få mere information i dit barns klub.

  Du kan læse mere om forældrebestyrelser nedenfor.

  Styrelsesvedtægt for Albertslund Kommunes fritidsklubber og fælles ungdomsklub

  Arrangementer for forældre i de enkelte klubber

  De forskellige klubber afholder jævnligt arrangementer for forældre. Det afhænger dog af den enkelte klub, hvor mange forældrearrangementer der er. Eksempler på forældrearrangementer er teaterforestillinger med børn/unge, fællesspisning og julefest mv.