Gå til hovedindhold

Skolestart - når dit barn skal begynde i børnehaveklassen

Normalt begynder børn i 0. klasse det år, de fylder seks år. Distriktsskolerne kontakter barnets forældre i oktober måned året før barnet skal begynde i skole.

Indhold

  Børn begynder i 0. klasse det år, de fylder seks år. Distriktsskolerne kontakter barnets forældre i oktober måned året før, barnet skal begynde i skole.

  Målet med arbejdet i 0. klasse

  Undervisningen i 0. klasse skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde med børnenes personlige udvikling.

  Det er målet, at børnene som en del af den personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

  Dette gør vi ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, lyst til at lære og gør barnet fortrolig med skolen.

  Legen vil stadig være en væsentlig del af børnenes tilværelse. Men de vil blive stillet overfor nye udfordringer i form af for eksempel læseforberedende sproglige aktiviteter, musik og idræt.

  Undervisningen i 0. klasse skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og børnehave til skolen og mellem 0. klasse, de efterfølgende klassetrin og SFO.

  Undervisningen

  Undervisningen i 0. klasse skal give børnene viden og færdigheder på mindst 6 konkrete områder:

  • Sprog og udtryksformer
  • Naturen og naturfaglige fænomener
  • Det praktisk musiske
  • Bevægelse og motorik
  • Sociale færdigheder
  • Samvær og samarbejdsformer

  Undervisningen foregår gennem leg og aktiviteter, der støtter børnenes fortsatte faglige og sociale udvikling. Det er vigtigt, at børnene lærer at samarbejde med andre, vise hensyn og føle ansvar.

  Alle 0. klasser i Albertslund har beskrevet årets arbejde i 0. klassen i en pædagogisk årsplan, som kan fås på skolen. De arbejder med forskellige temaer f.eks. trafik, idræt, naturen, dig selv og lignende. Det fremgår af årsplanen, hvordan arbejdet med de enkelte temaer er organiseret.

  Læseforberedende aktiviteter

  Børnenes sproglige udvikling har stor betydning for deres evne til at lære at læse. Derfor arbejder vi aktivt med sproget i hele 0. klasseåret.

  Undervisningen indeholder forskellige sproglige aktiviteter som fortælling, oplæsning og samtaler. Gennem forskellige sproglege fokuserer man på sprogets form. Børnene lærer om sprogets opbygning i sætninger, ord, stavelser og lyde og leger med rim, rytmer og grafiske symboler, herunder tal og bogstaver. Børnene gør sig erfaringer med at meddele sig gennem tegning og skrift, både almindelige og selvopfundne tegn, bogstav- og skriftformer.

  Rådgivning

  Til alle skoler er knyttet læge, sundhedsplejerske, tandlæge, tale-/hørepædagog, psykolog, læsevejleder og kontaktlærer for tosprogede. De hjælper lærere, forældre og elever, når der er behov for det.

  Det er altid en god ide at henvende sig til skolen, hvis I som forældre ønsker hjælp til jeres barn.

  Mødetid

  0. klassernes mødetid er cirka fra kl. 8 til kl. ca. 14.

  I umiddelbar forlængelse af undervisningstiden tilbydes eleverne at gå i SFO.

  Linket sender dig videre til siden "Skoler og SFO"  Link: Skoler og SFO

  Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen.

  Samarbejdet

  Samarbejdet kan foregå på flere forskellige måder. Det kan blandt andet ske gennem:

  • Forældremøder om klassen eller dele af klassen
  • Skole/hjemsamtaler om det enkelte barn
  • Fællesarrangementer for børn og forældre

  Som oftest aftaler børnehaveklasselederen og forældrerepræsentanterne hvilken form passer bedst til klassen. På alle møder vil der være tolkning efter behov.

  Det er vigtigt at du som forælder tager del i de forskellige arrangementer så børnene føler, at der er opbakning til deres skolegang hjemmefra.

  Tosprogede børn, der ikke havde et alderssvarende dansk ved treårs sprogtesten, skal have foretaget en individuel dansk sprog vurdering.

  Indskrivning

  Tosprogede børn defineres i Albertslund som børn, der vokser op i hjem, hvor man taler mere end ét sprog. Hvis dit tosprogede barn er vurderet til at have et alderssvarende dansk, eller til at have behov for undervisning i supplerende dansk, skal barnet indskrives på distriktsskolen, eller en anden skole, efter den normale procedure.

  Hvis dit barn er vurderet til at skulle modtage undervisning i basisdansk, skal du også indskrive barnet via webindskrivningen. Du har mulighed for at ønske en anden skole, men dette ønske kan kun opfyldes, hvis skolen har en ledig plads i klassen og på deres basisdansk hold.

  Basisdansk hold

  Basisdansk hold er tilknyttet en klasse. Holdundervisningen foregår enten på distriktsskolen eller på en anden skole. I februar måned får du besked om hvilken skole dit barn skal modtage undervisning på.

  Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Skoler & Uddannelse på 4368 6868 eller send mail til skoleroguddannelse@albertslund.dk.

  Indskrivning af børn til 0. klasse med start i 2023

  Alle børn der fylder 6 år i 2023 skal starte i skole i august 2023 og i SFO (Skole Fritids Ordning) den 1. maj 2023.

  Den digitale indskrivning åbner her på denne side i efteråret 2022. Alle forældre til et kommende skolebarn vil automatisk modtage et brev fra distriktsskolen i e-Boks når det er tid til at opskrive.

  Når den digitale indskrivningsblanket udfyldes er der mulighed for at ønske en anden skole samt give besked hvis dit barn skal på privatskole, folkeskole i anden kommune m.v.

  SFO
  Tilmelding til skolefritidsordning sker samtidig med indskrivning til skole på den digitale indskrivningsblanket og ikke via www.borger.dk.

  Børn flyttes fra børnehave til SFO den 1. maj i året, hvor skolegangen begynder. Hvis dit barn ikke skal gå i SFO, vil der ikke være anden mulighed for pasningsordning.

  Yderligere oplysninger
  Du kan få mere information på skolerne.

  Afdelingen Skoler & Uddannelse tager forbehold for ændringer i skoledistrikterne, også efter at indskrivningen er foretaget.

  "Min bog" skal hjælpe barnet i overgangen fra børnehave til skole ved at sætte fokus på barnets følelser og forventninger til skiftet.

  Min Bog

  Hvert barn der skal til at starte i skole, modtager et eksemplar af "min bog" i børnehaven. I bogen skal det enkelte barn tegne, fortælle, skrive og legeskrive (kruseduller, symboler eller rigtige bogstaver i række, uden det nødvendigvis danner ord) om oplevelserne og forventningerne til skiftet fra børnehave til skole.

  Her kan du se hvilket skoledistrikt du tilhører.

  Indtast din adresse og få og vist hvilket skoledistrikt du bor i.

  Alle børn har ret til at blive optaget på deres distriktsskole. Der er fire distriktsskoler i Albertslund.

  Skoledistrikter

  Som udgangspunkt skal børn gå på den skole, der hører til det skoledistrikt hvor de bor, også kaldet distriktsskolen.

  Se kort over skoledistrikter

  Der gælder dog andre regler for tosprogede børn som skal modtage undervisning i basisdansk i 0. og 1. klasse. Se mere om det under Indskrivning af tosprogede børn.

  For information om skoledistrikter kan du henvende dig til Skoler & Uddannelse på 4368 6868 eller skoleroguddannelse@albertslund.dk.

  Optagelse på andre skoler end distriktsskolen

  Du kan søge om at få dit barn optaget på en anden skole i kommunen, end distriktsskolen. Dit barn har dog kun krav på at blive optaget på distriktsskolen, og vil derfor kun blive optaget på en anden skole hvis der er ledig plads. Du søger om at få dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen via den digitale indskrivning, ligesom hvis du søgte om at få dit barn indskrevet på distriktsskolen.

  Du kan også søge om en plads på en skole i en anden kommune. I så fald skal du kontakte den pågældende kommune og skole.

  En tredje mulighed er at søge om optagelse på en privatskole. Det foregår ved at kontakte den ønskede privatskole.

   

  Børn skal begynde i skole, i børnehaveklassen, det år de fylder seks. I enkelte tilfælde kan et barn starte i skole et år før.

  Kan vores barn starte et år tidligere i skole?

  Børn skal være mindst fire år og ti måneder i august måned det år de begynder i skole. For at børn kan få lov til at starte tidligt i skole skal vi forvente at kunne følge undervisningen. Det er afdelingen Skoler & Uddannelse i samarbejde med pædagogerne i barnets børnehave der vurderer dette.

  Ansøgning om tidlig skolestart

  I ansøger om tidlig skolestart ved at tage kontakt til jeres barns børnehave. Institutionen vil sammen med jer udfylde et ansøgningsskema, som sendes til afdelingen for Skoler & Uddannelse. Her vil ansøgningen blive behandlet og I vil få svar om afgørelsen i e-Boks.

  I ansøgningen vil børnehaven blive bedt om at udtale sig om, hvorvidt de er enige i at barnet kan starte i skole et år tidligere samt begrundelse for dette.

  Hvis børnehaven ikke mener, at jeres barn er klar til at starte et år tidligere i skole, vil børnehavens tilknyttede kontaktperson fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) blive bedt om at vurdere jeres barns skolemodenhed.

  Går jeres barn i børnehave udenfor kommunen skal I kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68.

  Som udgangspunkt er alle børn skoleparate, når de fylder 6 år, da skolerne er organiseret til at tage imod børn i dén aldersgruppe - også dem der er 5 år og 7 måneder, når de starter.

  Udsat skolestart

  Hvis der er særlige omstændigheder, som betyder, at jeres barn først kan være klar til en normal skolestart efter et ekstra år i børnehaven, kan I søge om udsat skolestart for jeres barn.

  Procedure

  Ifølge Folkeskoleloven skal et barn begynde i skole den 1. august i det år, hvor barnet fylder 6 år. Som forældre har I mulighed for at ansøge om at udsætte skolestarten i ét år.

  Hvis I som forældre er i tvivl om jeres barn er skoleparat, så tal med pædagogerne i børnehaven. Hvis I sammen vurderer, at der er behov for at tale mere om skoleudsættelse, vil I blive inviteret til et møde i børnehaven. På mødet kan I drøfte, hvad der giver bedst mening i forhold til jeres barn, og hvordan I kan samarbejde frem mod skolestart.

  Ansøgningen om udsat skolestart sker via et ansøgningsskema, som I får udleveret i jeres barns børnehave.

  Det er jeres opgave som forældre at sørge for, at skemaet indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan træffe en beslutning. Skemaet lægger op til, at I og jeres barns børnehave samarbejder om en beskrivelse af jeres barn. Det er beskrivelsen i ansøgningsskemaet, der ligger til grund for beslutningen om udsat skolestart.

  Det er jer, som forældre, der har ansvaret for at udfylde ansøgningsskemaet om udsat skolestart og indsende den til afdelingen for Skoler & Uddannelse. Hvis I ønsker det, så kan I få hjælp fra tovholderen i børnehaven. Børnehaven skal også udfylde en del af ansøgningsskemaet.

  Efter aflevering af ansøgningen afholdes der et møde i et udvalg, som består af afdelingschefen samt en konsulent fra Skoler & Uddannelse, repræsentanter fra afdelingen for Dagtilbud samt indskolingsledere fra kommunens skoler.  Udvalget træffer beslutningen om  hvorvidt ansøgningen om udsat skolestart kan godkendes eller ej.

  Vi informerer jer forældre i e-Boks om afgørelsen. Efter I har modtaget svar, vil I blive inviteret til et møde af lederen af den børnehave jeres barn går i. Afhængig af afgørelsen drøfter vi det videre forløb, forventningsafstemning i forhold til, hvem der gør hvad, særlige indsatser m.v.

  Ansøgningsfrist

  Fristen for ansøgning om udsat skolestart er den 1. november.

  Denne dag skal ansøgningsskemaet senest være Skoler & Uddannelse i hænde. Ansøgningen sendes på sikker e-mail til skoleroguddannelse@albertslund.dk.

  Ansøgningsskema

  Ønsker I at ansøge om udsat skolestart for jeres barn, så skal I kontakte jeres barns børnehave, som vil udlevere et ansøgningsskema til jer.

  Hvis jeres barn går i en børnehave i en anden kommune, så kan I få tilsendt skemaet ved at kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk.

  Alle børn der bor i Danmark har ti års undervisningspligt og starter det år barnet fylder seks år.

  Undervisningspligt

  Alle børn der bor i Danmark er omfattet af folkeskolelovens bestemmelser om undervisningspligt. Det samme gælder børn der har opholdstilladelse, og skal opholde sig her i landet i mindst seks måneder. Undervisningspligt betyder, at forældrene har pligt til at lade deres barn deltage i folkeskolens undervisning eller et tilsvarende undervisningstilbud.

  • Undervisningspligten indtræder 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.
  • Undervisningspligten ophører, når barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år, fra 0. klasse til 9. klasse.
  • Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det år barnet fylder 17 år.