Kapitel IV: Økonomiudvalget


§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de an-liggender, der er underlagt det i medfør af § 18, § 21 og kapitel V i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samord-net løsning af andre planlægningsopgaver, herunder fysiske pla-ner.

Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebrin-gelse. Udvalget drager omsorg for, at der udarbejdes økonomiske konsekvensvurderinger til planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslag.

Udvalgets erklæring indhentes i sager, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbesty-relsen til beslutning.

Stk. 5. Økonomiudvalget

• koordinerer den overordnede politik og rammevilkår for er-hvervsudviklingen i kommunen og
• varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens overordnede integrationspolitik.

Stk. 6. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

• Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
• Sager vedrørende erhvervsfremme og andre erhvervsmæssige spørgsmål
• Udlejning af fast ejendom og
• Tilsynet med almene boligorganisationer og kollegier.

Stk. 7. Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ.

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig be-tydning for det pågældende udvalg.

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om

• Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol
• I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og hvordan skader skal forebygges og
• Samordning af kommunens indkøbsfunktioner, herunder ud-bud.

§ 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med

• At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmel-se med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på for-svarlig måde
• At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regn-skabsføring er forsvarlig
• At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
• At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskri-des uden kommunalbestyrelsens samtykke og
• Løn- og ansættelsesforhold for personale, jf. § 67 i lov om kommunernes styrelse.