Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Budget

Dato: Lørdag den 31. december 2016

Tid: Kl. 10:00

Sted:

Indkaldelse :


Indholdsfortegnelse

1. Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

1. Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

Sagsfremstilling

Bilag 4 - Områderne/afdelingerne besvarelse af Økonomiudvalgets spørgsmål

 

Oversigt over budgetspørgsmål

 

Budgetspørgsmål fordelt efter fagområder

 

 

Område: By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse

 

By, Kultur & Fritid

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

17

 Vedr. forslag 5.1 og 5.4

Der ønskes en liste over de forskellige puljer i forslaget, og hvor meget de bruges?

 31. august 2016

29. september 2016

 18

Vedr. forslag 5.1 og 5.4

Hvorfor er pensionister undtaget af forslaget? Hvad bliver der givet til pensionister, og er det lovpligtigt?

 

31. august 2016

 15. september 2016

 42

Forslag 5.1 – Kan vi få en oversigt over forbruget?

9. september  2016

 

 15. september 2016

 52

 1.     Hvor mange uforbrugte midler har der været de seneste 3 år på de 3 oplistede puljer? Beløbet bedes angives pr. pulje pr. år.

2.     For hver af de 3 puljer ønsker jeg en oversigt over det seneste års modtagere/aktiviteter med angivelse af beløb. Det skyldes, at det er vanskeligt ud fra sagen at gennemskue, hvem der har modtaget tilskud og til hvilke aktiviteter. 

3.     Oplysning om, hvad omkostningen fra puljen (dvs. uden personale, mv.) udgør til uddeling af Mesterskabsprisen?

4.     Oplysning om, hvorvidt andre prisuddelinger ud over Mesterskabsprisen berøres?

 

 

 

 13. september 2016

28. september 2016 

53

 

             forslag 5.5  

1.     Der henvises i sagen til, at der for 17 år siden blev udlagt et beløb sammen med en decentralisering af bygningsvedligeholdelse samt overførsel af driftspersonel. Hvordan er beløbet på tkr. 3.773 fremkommet?

2.     Der henvises til en overførsel af 3 personer fra sagen i 1999. Jeg vil gerne vide, om der i 2016 fortsat er 3 personer, der varetager, de opgaver, der blev overført i 1999? (Der er vel de sidste 17 år foretaget effektiviseringer og besparelser i øvrigt på både drift og vedligehold, mens opgaven har været varetaget på stadion - ligesom udgifterne til driften formentlig også er ganske anderledes? Siden er der vist også både lavet områdebevillingssytem, pengeposer osv.)

3.     Såfremt opgaverne fra 1999 ikke i dag varetages af 3 årsværk, ønsker jeg oplyst baggrunden for, at det foreslås, at fjerne lønsum og økonomi svarende til 3 personer?

4.     Hvis opgaverne ikke varetages af 3 personer, er det så korrekt forstået, at konsekvensen af sagen betyder, at der fjernes tkr. 3.773 kr. af Stadions samlede bevilling?

5.     Hvis spørgsmål 4 besvares bekræftende, vil jeg gerne have oplyst, hvilken konsekvens en besparelse på stadions bevilling (der vist er omkring 15,2 mio kr. årligt) har for serviceniveauet, herunder muligheden for at holde anlæg- og baner/badesø åbne i samme tidsrum som i dag. 

Hvis spørgsmål 4 besvares bekræftende, ønsker jeg at vide, hvor mange ansatte, der vil skulle afskediges, for at Stadion kan realisere en besparelse på tkr. 3.773 (fratrukket den service, der efter overførslen skal varetages i Miljø- og Teknik). 

            

 13. september 2016

 28. september 2016

 47

Forslag 5.1 Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud.

-Hvor mange udbrugte midler har der været de seneste 3 år på de 7 oplistede puljer? Beløbet angivet pr. pulje pr. år

- For hver af de 7 puljer ønskes en oversigt over det seneste års modtagere/aktiviteter med angivelse af beløb. Det skyldes, at det er vanskeligt ud fra sagen at gennemskue, hvem der har modtaget tilskud og til hvilke aktiviteter.

- Oplysning om, hvorvidt tilskud til kunst, herunder fx Borgernes billeder, indgår i disse puljer?

 9. september 2016

 27. september

63

Kan I vurdere flytteomkostningerne ved at flytte Albertslund Nærradio - jvf. deres høringssvar?

29. september 2016

30. september 2016

  

Arbejdsmarked og Borger

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 12

 Vedr. forslag 2.1

Hvad er kriterierne for friplads i daginstitution?

 20. august 2016 (uds. 30/8)

 6. september 2016

 

 29

Forslag 8.2 Hvad er konsekvenserne af afvikling af den kommunale boliganvisning for borgerne og for boligselskaberne?

 31. august 2016

8. september 2016

 28

Forslag 8.1 Hvad vil konsekvensen være, hvis der konverteres tre eksisterende årsværk inden for beskæftigelsesområdet til forslaget jobcoach?

 31. august 2016

 15. september 2016

 30

Hvad er sammenhængen mellem, hvilke ledige der bor i Albertslund, og hvilke arbejdspladser der er i kommunen?

31. august 2016

 15. september 2016

 31

Hvor store er de kommunale udgifter i forbindelse med den kommunale boliganvisning? Blokland har jo 100% kommunalanvisning, hvad er udgiften på det? Hvor mange boliger bliver der anvist de steder hvor der er 100% boliganvisning fra kommunens side?

 7. september 2016

28. september 2016 

 55

Er det muligt at styrke gældsinddrivningen yderligere og med hvilke provenue til følge?

 

 13. september 2016

28. september 2016 

57

 Hvor mange af borgerne i resourceforløb, forventes på nuværende tidspunkt at komme i fast arbejde?

 Afgrænsning: Borgere der har været i resourceforløb i 12 måneder og længere.

 

 13. september 2016

28. september 2016

59

Hvad betyder kontanthjælpsloftet for kommunens økonomi?

13. september 2016

28. september 2016 

60

Kan kommunen gennemfører kompenserende tiltag i forhold til borgerne der bliver ramt af kontanthjælpsloftet fx i form af engangsydelser eller midlertidige kommunale 225 stillinger?

 

14. september 2016

21. september 2016

64

I forslag  8.1 angives, at der er 545 jobparate borgere fordel på 4 ydelsesgrupper.

Hvad vil gennemsnits besparelsen netto være pr. borger der kommer i ordinær beskæftigelse for hver af de fire grupper?

 

20. september 2016

28. september 2016 

65

Hvor mange medarbejdere er ansat på beskæftigelsesområdet i Albertslund. Hvilke opgaver er de fordelt på (hvor mange årsværk på hvert område). Hvad er den samlede omkostning pr. område

 

 

20. september 2016

28. september 2016

66

Hvilke typer jobs er de arbejdsmarkedsparate ledige kvalificeret til og hvor mange stillinger inden for hver type skal der etableres/tiltrækkes for at dække behovet for byens ledige?

 

20. september 2016

28. september 2016 

72

Undersøgelser af beskæftigelsesområdet i andre kommuner på Vestegnen har ført til markant reduktion af udgiftsniveauet. Hvordan kan vi bruge erfaringerne til en lignende undersøgelse i Albertslund?

22. september 2016

26. september 2016

 

 

Miljø &  Teknik

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 19

 Vedr. forslag 5.2

Kunne man gøre det samme med Agendacentret, som forslås for Albertslund Nærradio?

 31. august 2016

 12. september 2016

 23

Kan driften af f Toftekærhallen eller Svømmehal Syd udlægges til brugerne? Med inspiration fra andre kommuner.

 31. august 2016

 21. september 2016

 26

 Forslag 7.1 Kan man spare alt inventar i budgetåret 2017?

31. august 2016

28. september 2016 

 27

Forslag 7.2 Hvad kan der spares, hvis vi kun betaler for det nødvendige vedligehold i 2017?

31. august 2016

28. september 2016 

 50

 Findes der tommelfingerregler for, hvad en asfaltering koster for en cykelsti i forhold til en vej (fx pr. km)

Hvor mange km hhv cykelsti og vej har vi i Albertslund (hvor kommunen har vedligeholdespligten)

Findes der tommelfingerregler for, hvor lang levetid en asfaltbelæg har for hhv en cykelsti og en vej. I givet fald, vil vi gerne have dem oplyst.
I spørgsmålet tænkes der på eksisterende anlæg.

 13. september 2016

 28. september 2016

67

 Hvad er udgiften pr. borger for Vej og Park?

 20. september 2016

 5. oktober 2016

 

 

Drift & Service

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 20

Hvad kan der spares ved udlicitering af vej og park-området og rengøringsområdet?

 31. august  2016

19. september 2016

 24

Der ønskes en oversigt over eksterne lejemål og en vurdering af, hvorvidt disse kan tilbydes at anvende kommunale bygninger?

 31. august  2016

 28. september 2016

 25

Forslag 6.4 Der ønskes en oversigt over, hvem der bruger trykkeriet, hvor meget det bruges og priserne

31. august  2016

 15. september 2016

 44

Forslag 6.4 Hvad vil en tilsvarende aktivitet koste hos en ekstern leverandør? I hvilket omfang vil klikforbruget på printerne stige som følge af konverteret intern  ”printning”, hvad vil det koste? Betales der pt en intern pris ved trykning i eget trykkeri, eksempelvis for Ungecentret?

 7. september 2016

28. september 2016 

 45

Hvad vil udgiften være, hvis rengøringen af plejeboligerne på Albertshøj (gen)overgår fra plejepersonalet til rengøringsafdelingen?

7. september 2016

28. september 2016

43

Forslag 6.3, Hvad vil en reduktion betyde for vores forsikringspræmier, vil vi kunne forvente en stigning. Vi vil tillige gerne have foldet tankerne i forslaget lidt mere konkret ud. Hvordan med adgang til rådhuset uden for åbningstid, hvem overtager funktionerne fra den kørende vagt etc. Hvad vil alarm til ekstern vagttelefon til hjemmeplejen koste i merudgift?

7. september 2016

30. september 2016

68

Hvad er udgiften pr. borger for rengøring?

20. september 2016

30. september 2016

78

Udlicitering af rengøring og vej og park. Hvor meget bruger man på de 2 områder, hvad er tallet?

30. septembert 2016

3. oktober 2016

 

 

 Område: Børn, Sundhed & Velfærd

 

Skoler & Uddannelse

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 15

 Vedr. forslag 3.1

Hvad er konsekvenserne, hvis én SFO/Klub har åben om sommeren?

 20. august (uds. 31/8)

 8. september 2016

 36

Kataloget indeholder forslag til besparelse på ledelsen på daginstitutionsområdet, men der ses ikke et tilsvarende forslag om reduktion på skoleområdet, hvorfor denne forskel?

 7. september 2016

28. september 2016 

 37

Forslag 3.1 Vil det være muligt a gennemføre forslagets intention om to ugers lukning uden at det betyder en reduktion i normeringen over hele året. Hvad vil det give af besparelse?

7. september 2016

28. september 2016 

 38

Forslag 3.2 Er det muligt at lave en Herstedlund model (beskæftigelsesprojekt) på yderligere en skole i Albertslund. Hvis ikke, hvilke fysiske og juridiske forhindringer vurderes der at ligge?

 7. september 2016

 26. september 2016

 69

Jeg har et budget spørgsmål til skoleområdet. I forbindelse med budgettet sidste år stillede jeg et spørgsmål om inventar på skolerne. Den gang fik jeg oplyst i svaret at det sammenlagt ville koster 2,7 mio. kr. at udskifte alle borde og stole i klasselokalerne, på alle skolerne undtagen Brøndagerskolen.

 

I forbindelse med budget 2016 blev der afsat 2 mio. kr. til opgradering af skolernes fysiske læringsmiljøer. Fordelt på 500.000 kr. til hver skole. Denne fordeling og prioritering blev besluttet på KB mødet d. 10/5. Her fremgår det af sagen at der er tale om ca. 10 klasserum på hver af de tre skoler der ønskede nye møbler.

 

Jeg kunne derfor godt tænke mig at få oplyst hvor mange penge der skal afsættes for at resten af klasserne på skolerne kan få nye møbler, ud fra samme elevpladspris som den der er blevet brugt på de allerede indkøbte møbler

 21. september

28. september 2016 

73

Forslag 3.1 Er det muligt at hjemtage en besparelse ved at holde lukket i 2 uger i SFO og klub og samtidig fastfryse normeringen på nuværende niveau den øvrige del af året?

 12. september 2016

26. september 2016

 

Dagtilbud

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 11

Vedr. forslag 2.1

Hvad vil det betyde for økonomien og taksten, hvis forældrene kan vælge økologidelen fra?

 31. august 2016

7. september 2016

 

 13

Vedr. forslag 2.1

Hvad ville besparelsen være, hvis pædagogandelen i dagtilbud blev 50/50?

 31. august 2016

 7. september 2016

 

 14

 Vedr. forslag 2.1

Hvad falder taksten til, hvis madordningen helt fravælges?

 31. august 2016

 15. september 2016

 34

Forslag 2.2 Hvilke råd og nævn er der her tale om, hvad er budgettet og hvad er forbruget?

7. september 2016

 15. september 2016

 35

Forslag 2.3 Hvori ligger forskellen i opgaveløsningen mellem souschef og en stedfortræder?

7. september 2016

 15. september 2016

 

49

Hvad vil det koste at bringe normeringen i vuggestuerne op på 1 voksen pr. 3 børn?

 

 12. september 2016

28. september 2016 

 54

 

Forslag 2.2 : For det særlige konsekvenser for de mindre institutioner? 

 

 13. september 2016

 28. september 2016

 76

Hvis man graduerer i forhold til institutioner, der fysisk er i to lokaliteter – fx Brillesøen – hvad er så budgetreduktionen?

 27. september 2016

29. september 2016

75

3.1. Lukkeuger:

a) Uddybning af svaret om at normeringen pr. barn i den øvrige tid er den

samme. Hvordan hænger det sammen med, at der afskediges 2,9 pædagog?

b) Hvor skal der være åbent – på institution eller er det sommercamp?

20. september 2016

29. september 2016

 

Sundhed, Pleje og Omsorg

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 10

 Der ønskes en oversigt over udviklingen af udgifterne pr. borger på ældreområdet sammenlignet med landsgennemsnittet

 31. august 2016

 12. september 2016

 16

Vedr. forslag 4.6

Hvor ofte gøres hovedrengøring hos modtagere af praktisk hjemmehjælp

 31. august 2016

 7. september 2016

 

 39

Forslag 4.1 Er støtten her forudbestemt, eller hvordan afgøres støtten. Kan den laves formuebestemt?

 7. september 2016

28. september 2016 

 40

Forslag 4.2 Hvem handler det om og hvad betyder det, at de er visiteret. Har de behov der kræves tilgodeset?

 7. september 2016

28. september 2016 

 41

Forslag 4.5 Kan vi ikke få foldet ud, hvad §117 dækker over og hvad det er man forestiller sig at man konkret kan spare på?

 

 7. september 2016

 28. september 2016

 

Social & Familie

 

 Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 32

Forslag 1.1 I forhold til den regeringen fremlagte 2020 plan, er der så elementer i planen der vil påvirke kommunens langsigtede budget (ud over 2017) og i såfald hvordan?

 

7. september 2016

 20. september 2016

 33

Forslag 1.2 Hvor i ligger misforholdet mellem ubrugte midler på PPR-området, når vi samtidig hører fra borgere der savner en indsats over for deres barn. Hvorfor hjælpes den gruppe borgere ikke og kan vi gøre det inden for denne ramme her ?

 7. september 2016

 28. september 2016

 

 Økonomi og Stab

 

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 1

De forventede indtægter i driftsbalancen i økonomirapport nr. 3 er opgjort til 2.161 mio. kr. (1) I det vedtagne budget for 2016 står der at indtægterne i 2017 forventes at blive 2.159 mio. kr. (2)

I bilag 1 tabel 1 står der at budgetoverslaget for 2017 (fra budget 2016) - kolonne (1), at forventningen var et samlet beløb for tilskud, udligning og skatter i alt på 2.175,9 mio. kr. (3) faldende til 2.122,2 mio. kr. med statsgarantien (2), altså et fald på 53,7 mio.

Der er altså 3 forskellige tal for 2017. Beløbet i økonomirapporten (1) er justeret i forhold til budgettet (2), ud fra de beslutninger der er truffet, som forklarer forskellen på de to første tal. Men hvad forklarer afvigelsen på ca. 17 mio. kr. det vedtagne budget 2016 (2) og til de indtægter der er beskrevet i bilag 1 tabel 1 (3)?

15.august 2016

 30.august 2016

 2

Hvilke firmaer (aktieselskaber mv.), der er skattepligtige i Albertslund kommune,

har betalt hvilke beløb i selskabsskat for 2014 (og 2015, hvis tallene er

tilgængelige)?

  

 31. marts 2016

 25. august 2016

 

 3

 Hvilke afregninger er foretaget fra Albertslund kommune til andre kommuner med

baggrund i at virksomheder, der er skattepligtige i Albertslund, som også har

afdelinger i andre kommuner?

 

 31. marts 2016

 25. august 2016

 4

 Hvilke firmaer med hovedsæde udenfor Albertslund har betalt hvilke beløb til

Albertslund kommune i selskabsskat som følge af, at de har et datterselskab/Pnummer

i Albertslund?

 

  31. marts 2016

 25. august 2016

 5

Er hele det skyldige beløb fra 2014 (og 2015) i selskabsskat, grundskyld og

forskelsværdibeskatning fra selskaberne indbetalt, eller er der tale om restancer?

I givet fald hvilke beløb og vedr. hvilke firmaer? 

 

 31. marts 2016

 25. august 2016

 6

Foretager kommunen nogen form for kontrol med om vi modtager henholdsvis

betaler de korrekte beløb fra og til andre kommuner vedr. selskabsskat?

 

 31. marts 2016

 25. august 2016

 7

Foretager Albertslund Kommune nogen form for kontrol af, om der betales den

korrekte skat for disse virksomheder, når det fx. kan konstateres at en række af

de største private firmaer ikke betaler en krone i skat i et eller flere år? Er

Albertslund kommune bekendt med, om andre myndigheder faktisk kontrollerer

disse skatteansættelser?

 

 31. marts 2016

 25. august 2016

8

 Grundværdierne for erhvervsejendomme vurderes på en anden måde end i

boligområder, nemlig med udgangspunkt i en beregning af det forventede afkast

ved en optimal udnyttelse af grunden, fx. i forhold til den tilladte

bebyggelsesprocent. Samtidig kan vi konstatere, at grundværdierne for de private

virksomheders grunde i kommunen er vurderet markant lavere end fx.

grundværdien i parcelhusområderne? (De private virksomheders samlede

matrikelareal i kommunen er ca. 2,4 mio. m2, mens private parcelhuse,

rækkehuse mv, fylder 1,8 mio m2. Imidlertid er grundværdien ifølge BBR samlet

1,2 mia. kr for virksomhederne og 2,9 mia. kr. for parcelhuse, rækkehuse mv.

Grundværdien pr m2 er med andre ord vurderet over 3 gange så høj i

boligområderne som i erhvervsområderne). Følger forvaltningen udviklingen og

niveauet i disse vurderinger, og er der nogen måde hvorpå kommunen kan sikre,

at grundværdierne i erhvervsområderne ikke vurderes for lavt?

31. marts 2016

 25. august 2016

 9

 Når man ser på den grundskyld der betales i de enkelte almene boligafdelinger er

der ganske store forskelle. Hvad er forklaringen på, at fx. Buerne betaler under

4000 kr/bolig/år, Galgebakken næsten 9000 kr/bolig/år og Vægtens Kvarter

12.000 kr/bolig/år - for næsten det samme grundareal?

 31. marts 2016

 25. august 2016

 21

Hvor mange årsværk har vi ansat til projekter, som ikke er beskæftiget med kerneopgaverne?

 20. august 2016 (uds.31/8)

 15. september 2016

 22

Hvor har vi konsulentudgifter på rene driftsopgaver?

 31. august 2016

29. september 2016

 46

 Hvad er det samlede budget for hvert af forslagene (10.1-10.4)

- 6. ferie uge

-Reduktion i barselspulje

-Retningslinjer for kørselgodtgørelse

-Reduktion af ulempetillæg HK

 9. september 2016

 21. september 2016

 56

 Der ønskes eksempler på konsekvenserne af den halve prisfremskrivning

13. september 2016

 21. september 2016

 61

Hvad er de økonomiske  konsekvenser for Albertslund Kommune ved ekstraordinært at afdrage 100 mio. kr. på kommunens gæld?

20. september 2016

28. september 2016 

62

Vi vil gerne bede om en liste over alle de faktura der er indkommet fra eksterne konsulenter og rådgivere i første halvår 2016, over en beløbsgrænse på kr. 50.000 excl. moms. (pr. kreditor)

 

Vi vil gerne bede om at listen indeholder beløb, fakturanummer, virksomhed, samt sagsnummer i forvaltningen.

 

20. september 2016

28. september 2016

70

Stiger skatteindtægterne de kommende år – og hvis ja med hvor meget?

23. september 2016

26. september 2016

71

Hvad er baggrunden for at udgifterne på beskæftigelsesområdet bliver budgetteret på samme niveau i overslagsårene 2018-2020 som i 2017 (jvf, budgetbog 1, side 56)

 

26. september 2016

26. sepetmber 2016

58

Hvordan forventes skatteindtægterne at udvikle sig de kommende år – jfr. den demografiske udvikling?

13. september 2016

28. september 2016

74

Der ønskes en oversigt, som viser, hvordan den foreslåede anlægsplan er ændret i forhold til den vedtagne anlægsplan

27. september 2016

29. september 2016

77

Ønsker prisen oplyst for opgaven med udarbejdelse af befolkningsprognosen hos Boelskifte.

30. september 2016

3. oktober 2016

  

 

Bilag

1 BS 2 - Betalt selskabsskat 2014/2015 - Sp.& svar 25082016 BS 2 - Betalt selskabsskat 2014/2015 - Sp.& svar 25082016
2 BS 3 - Afregn. andre kommuner - sp. &l og svar 25082016 BS 3 - Afregn. andre kommuner - sp. &l og svar 25082016
3 BS 4 - Skat fra udenbys selskaber sp. & svar 25082016 BS 4 - Skat fra udenbys selskaber sp. & svar 25082016
4 BS 5 - Skyldige beløb 2014/2015 25082016 sp.& svar BS 5 - Skyldige beløb 2014/2015 25082016 sp.& svar
5 BS 6 - Korrekte beløb ml kommuner - sp og svar - 25082016 BS 6 - Korrekte beløb ml kommuner - sp og svar - 25082016
6 BS 7 - Skat fra private virksomheder sp. & svar 28082016 BS 7 - Skat fra private virksomheder sp. & svar 28082016
7 BS 8 - Grundværd. for erhvervsejendomme sp.& svar 25082016 BS 8 - Grundværd. for erhvervsejendomme sp.& svar 25082016
8 BS 9 - Grundskyld almene boligafdelinger BS 9 - Grundskyld almene boligafdelinger
9 Bilag 1 til BS 2-9 Selskabsskat .xlsx Bilag 1 til BS 2-9 Selskabsskat .xlsx
10 Bilag 2 til BS2-9 - Selskabsskat.xlsx Bilag 2 til BS2-9 - Selskabsskat.xlsx
11 Bilag 3 - til BS 2-9 selskabsskat.pdf Bilag 3 - til BS 2-9 selskabsskat.pdf
12 Bilag 4 til BS 2-9 Selskabskat.pdf Bilag 4 til BS 2-9 Selskabskat.pdf
13 Bilag 5 til BS 2-9 Selskabsskat.xlsx Bilag 5 til BS 2-9 Selskabsskat.xlsx
14 Bilag 7 til BS 2-9 Ny opgørelse som erstatter Bilag 2.pdf Bilag 7 til BS 2-9 Ny opgørelse som erstatter Bilag 2.pdf
15 Nye opgørelser som erstatter Bilag 2. til BS 2-9docx Nye opgørelser som erstatter Bilag 2. til BS 2-9docx
16 BS 10 - Udgifter pr. borger 150916 BS 10 - Udgifter pr. borger 150916
17 BS 11 - Fravalg af økologidelen BS 11 - Fravalg af økologidelen
18 BS 12 - Kriterier for friplads i daginst. 200816 - 080916 BS 12 - Kriterier for friplads i daginst. 200816 - 080916
19 BS 13 - Besparelse på pædagogandelen 200816 - 080916 BS 13 - Besparelse på pædagogandelen 200816 - 080916
20 BS 14 - Fravalg af madordning 150916 BS 14 - Fravalg af madordning 150916
21 BS 15 - Konsekvenser for sommeråbent SFOKlub 080916 BS 15 - Konsekvenser for sommeråbent SFOKlub 080916
22 BS 16 - Rengøring hos modt. af praktisk hjemmehjælp 080916 BS 16 - Rengøring hos modt. af praktisk hjemmehjælp 080916
23 BS 17 - Liste over puljer i forslag 290916 BS 17 - Liste over puljer i forslag 290916
24 BS 18 - Pensionister undtaget af forslaget 220916 BS 18 - Pensionister undtaget af forslaget 220916
25 BS 19 - Flytning af Agendacentret 150916 BS 19 - Flytning af Agendacentret 150916
26 BS 20 - Besparelse ved udlicitering 260916 BS 20 - Besparelse ved udlicitering 260916
27 BS 21 - Årsværk ansat i projekter 220916 BS 21 - Årsværk ansat i projekter 220916
28 BS 22 - Konsulentudgifter på rene driftsopgaver 290916 BS 22 - Konsulentudgifter på rene driftsopgaver 290916
29 BS 23 - Driften af Toftekær- og svømmehal 220916 BS 23 - Driften af Toftekær- og svømmehal 220916
30 BS 24 - Oversigt over eksterne lejemål 280916 BS 24 - Oversigt over eksterne lejemål 280916
31 Oversigt samlet 2017.050916 Oversigt samlet 2017.050916
32 BS 25 - Oversigt over brugere af trykkeriet 220916 BS 25 - Oversigt over brugere af trykkeriet 220916
33 BS 26 - Besparelse alt inventar i budgetåret 2017 280916 BS 26 - Besparelse alt inventar i budgetåret 2017 280916
34 BS 27 - Besparelse ved kun nødvendig vedligehold 280916 BS 27 - Besparelse ved kun nødvendig vedligehold 280916
35 BS 28 - Konvertering af tre årsværk 220916 BS 28 - Konvertering af tre årsværk 220916
36 BS 29 - Afvikling af kommunal boliganvisning 080916 BS 29 - Afvikling af kommunal boliganvisning 080916
37 BS 30 - Ledige borgere og arbejdspladser 220916 BS 30 - Ledige borgere og arbejdspladser 220916
38 BS 31 Nedlæggelse af kommunal boliganvisning 280916 BS 31 Nedlæggelse af kommunal boliganvisning 280916
39 BS 32 Hjemtagelse af borgere 260916 BS 32 Hjemtagelse af borgere 260916
40 BS 33 Budgetreduktion i PPR 280916 BS 33 Budgetreduktion i PPR 280916
41 BS 34 Nedlæggelse af pulje 070916 BS 34 Nedlæggelse af pulje 070916
42 BS 35 - Reduktion i ledelse og administration 220916 BS 35 - Reduktion i ledelse og administration 220916
43 BS 36 - Forskel på reduktion mellem dag- og skoleområdet 280916 BS 36 - Forskel på reduktion mellem dag- og skoleområdet 280916
44 BS 37 - Lukkedage i SFOklub 280916 BS 37 - Lukkedage i SFOklub 280916
45 BS 38 - Afvikling af skolemad 260916 BS 38 - Afvikling af skolemad 260916
46 Uddybning af særligt tilrettelagt projekt 260916 Uddybning af særligt tilrettelagt projekt 260916
47 BS 39 - Fuld egenbetaling efter serviceloven 280916 BS 39 - Fuld egenbetaling efter serviceloven 280916
48 BS 40 - Egenbetaling for visiterede borgere 280916 BS 40 - Egenbetaling for visiterede borgere 280916
49 BS 41 - Kørsel servicelovens § 117 280916 BS 41 - Kørsel servicelovens § 117 280916
50 BS 42 - Puljer og tilskud 220916 BS 42 - Puljer og tilskud 220916
51 BS 43 - Reduktion af vagtordning 300916 BS 43 - Reduktion af vagtordning 300916
52 BS 44 - Lukning af trykkeriet 280916 BS 44 - Lukning af trykkeriet 280916
53 BS 45 - Effektivisering i rengøringen 280916 BS 45 - Effektivisering i rengøringen 280916
54 BS 46 - Reduktioner og retningslinjer 220916 BS 46 - Reduktioner og retningslinjer 220916
55 BS 47 - Puljer og tilskud 270916 BS 47 - Puljer og tilskud 270916
56 BS 49 - Normeringen i vuggestuerne 280916 BS 49 - Normeringen i vuggestuerne 280916
57 BS 50 - Regler for asfaltering af cykelstier 280916 BS 50 - Regler for asfaltering af cykelstier 280916
58 BS 52 - Puljer og tilskud (2) 280916 BS 52 - Puljer og tilskud (2) 280916
59 BS 53 Vedligehold på Idrætsområdet 280916 BS 53 Vedligehold på Idrætsområdet 280916
60 BS 54 Konsekvenser for de små instiitutioner 280916 BS 54 Konsekvenser for de små instiitutioner 280916
61 BS 55 - Styrkelse af gældsinddrivningen 280916 BS 55 - Styrkelse af gældsinddrivningen 280916
62 B17 - BS1 - Forskel i tal i økonomirapporten 300816 B17 - BS1 - Forskel i tal i økonomirapporten 300816
63 BS 56 - Prisfremskrivning 260916 BS 56 - Prisfremskrivning 260916
64 BS 57 - Resourceforløb 280916 BS 57 - Resourceforløb 280916
65 BS 58 - Udvikling af skatteindtægterne 280916 BS 58 - Udvikling af skatteindtægterne 280916
66 BS 59 - Kontanthjælpsloftets betydning 280916 BS 59 - Kontanthjælpsloftets betydning 280916
67 BS 60 - Kompenserende tiltag ift. borgere 220916 BS 60 - Kompenserende tiltag ift. borgere 220916
68 BS 61 - Ekstraordinært afdrag 100 mio. på gæld 280916 BS 61 - Ekstraordinært afdrag 100 mio. på gæld 280916
69 BS 62 - Køb af ekstern konsulentbistand 1. halvår 2016 280916 BS 62 - Køb af ekstern konsulentbistand 1. halvår 2016 280916
70 BS 63 - Omkostninger ved flytning af Albertslund Nærradio 300916 BS 63 - Omkostninger ved flytning af Albertslund Nærradio 300916
71 BS 64 - Jobparate borgere fordel på 4 ydelsesgrupper 280916 BS 64 - Jobparate borgere fordel på 4 ydelsesgrupper 280916
72 BS 65 - Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet 280916 BS 65 - Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet 280916
73 BS 66 - Hvilke typer jobs 280916 BS 66 - Hvilke typer jobs 280916
74 BS 67 - Ufgiften for Vej og Park 051016 BS 67 - Ufgiften for Vej og Park 051016
75 BS 68 - Udgiften på rengøring 300916 BS 68 - Udgiften på rengøring 300916
76 BS 69 - Nye møbler til skoleområdet 280916 BS 69 - Nye møbler til skoleområdet 280916
77 BS 70 - Skatteindtægterne det kommende år 260916 BS 70 - Skatteindtægterne det kommende år 260916
78 BS 71 -Baggrunden for udgifterne på beskæftigelsesområdet 260916 BS 71 -Baggrunden for udgifterne på beskæftigelsesområdet 260916
79 BS 72 - Beskæftigelsesområdet i andre kommuner på Vestegnen 260916 BS 72 - Beskæftigelsesområdet i andre kommuner på Vestegnen 260916
80 BS 73 - Ferielukning SFO/klub 260916 BS 73 - Ferielukning SFO/klub 260916
81 BS 74 - Oversigt over ændret anlægsplan 290916 BS 74 - Oversigt over ændret anlægsplan 290916
82 Ændring på anlægsplan ift. Budget 2016 til BS 74 Ændring på anlægsplan ift. Budget 2016 til BS 74
83 BS 75 - Lukkeuger 290916 BS 75 - Lukkeuger 290916
84 BS 76 - Graduering i forhold til institutioner 290916 BS 76 - Graduering i forhold til institutioner 290916
85 BS 77 - Pris på befolkningsprognose 041016 BS 77 - Pris på befolkningsprognose 041016
86 BS 78 -Udlicitering af rengøring og vej og park 041016 BS 78 -Udlicitering af rengøring og vej og park 041016
87 Bilag 4 - Samlet oversigt over stillede spørgsmål 051016 Bilag 4 - Samlet oversigt over stillede spørgsmål 051016
Tilbage til toppen