Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Budget

Dato: Søndag den 31. december 2017

Tid: Kl. 00:00

Sted:

Indkaldelse :


Indholdsfortegnelse

1. Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

1. Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

Sagsfremstilling

Bilag 4 - Områderne/afdelingerne besvarelse af Økonomiudvalgets spørgsmål

Oversigt over budgetspørgsmål

Budgetspørgsmål fordelt efter fagområder

 

Område: By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse

 

By, Kultur & Fritid

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 36

Hvad vil det koste, hvis Albertslund Kommune holder to ugers særskilt åbent i Vikingelandsbyen med 20 - 25 børn, i hver uge?

31. august 2017 

7. september 2017 

 

Arbejdsmarked og Borger

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 5

Hvad kan forhindre at Albertslund indfører straks aktivering og hvad koster det? På baggrund af at vi har omkring 300 arbejdsparate der venter på et arbejde. Hvis de stiller op i trafiksikkert tøj med reflekser og går hånde med at holde byen fin og ren.

Der er mange steder i byen der kunne trænge til en kærlig hånd, så vi kan få tingene gjort pæne og understøtte, at Albertslund er et godt sted.  

10. august 2017

20. september 2017

 25

 Hvor mange sager har en sagsbehandler i jobcentret i gennemsnit? Hvad koster det hvis sagsbehandlerne i jobcenteret fx har maximalt 50 borgere?

29. august 2017 

 18. september 2017

 38

Hvordan ser jobcentrets budget ud set over de seneste 5 år?

5. september 2017

18 september 2017

 46

 Vedr. 1.4
Hvordan forestiller man sig, at man kan reducere det gennemsnitlige sygefravær med 17 dage? Umiddelbart er folk vel syge, når de er syge 

8. september 2017

15. september 2017 

 54

Hvad er de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet, og hvordan er fordelingen mellem ydelser/aktiveringsindsatser og lønudgifter til medarbejdere?

11. september 2017

21. september 2011

 55

Hvordan afspejler den positive udvikling i konjunkturerne sig, i udviklingen i de forventede udgifter til overførselsindkomster i 2018-2021?

11. september 2017

21. september 2011

 

Miljø &  Teknik

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

7

Hvad koster det at lægge et lag støjdæmpende asfalt på kommunens veje? Ønskes opgjort så man har mulig for at prioritere.

11. august 2017

18. september 2017

8

Hvad koster det at gøre alle busstoppestederne "smarte" så man får digitale muligheder for at se kort, lave rejseplan og se hvor lang tid der er til næste bus?

11. august 2017

18. september 2017

10

Hvad koster det at sætte chikaner op i Kanalens kvarter/kanalgaden? Så vi undgår knallerter 

16. august 2017

7. september 2017

13

Reetablering af stierne i syd efter renoveringen, hvad koster det?
Hvem betaler for det? Og hvornår kan vi forvente dem renoveret?   

16. august 2017

1. september 2017

14

Kunstgræsbane i syd eller cykelstier til stadion med ordentlig asfalt og ny belægning.
Hvad koster det?

16. august 2017

18. september 2017

15

Hvad er status på mulighederne for at etablere ungeboliger i Vest frem for Syd? 

22. august 2017

7. septemmber 2017

19

Hvordan er metoden til budgettering i takt med de løbende ændringer i bygningsmassen 

23. august 2017

7. september 2017

20

Hvad er konsekvenserne på de private fælles veje, af at HOFOR har ændret beregningsmodel for bidrag til håndtering af regnvand?

24. august 2017

21. september 2017

39

I hvilket omfang er der kontrol af, at bestilte tjenesteydelser udføres som aftalt? Herunder særligt håndværkerydelser

5. september 2017

18. september 2017

44

Vedr. 1.1
Hvordan fremkommer de 6 ekstra boliger? Kan forvaltningen uddybe hvad der ligger i at boligerne ikke er tidssvarende?
Vil den gruppe der er tænkt på, primært være en gruppe som kan bo alene, eller tænkes der i at der også skal bo personale på stederne?

8. september 2017

15. september 2017

45

Vedr. 1.3
Forvaltningen må uddybe, hvorfor de ikke mener de kan gøre som foreslået af konsulentvirksomheden, men i stedet peger på andre områder.

8. september 2017

15. september 2017

47

Vedr. 2.3
Får denne ændrede måde at budgettere og kontere på betydning for udrulningsplanens tempo?

8. september 2017

15. september 2017

49

Vedr. 2.7
Kan vi få en uddybning af, hvordan en sådan organisering kunne se ud (A)? og et bud på hvorfor (B) ikke anbefales? Vil medarbejderne stadig have en primær tilknytning til en skole? Hvilke afledte udgifter vil der komme til transport når de nu skal på udrykning?

8. september 2017

15. september 2017

 
Drift & Service

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 17

Hvad koster det at sende rengøringen eller materialegården i udbud, inkl. omkostninger ved kontroludbud?  

23. august 2017 

15. september 2017 

48 

Vedr. 2.4
Vi forstår det er vaskerobotter der er påtænkt som løsning. Kan de klare tyggegummi, bolsjer mm. Kan vi få en indikator af, hvordan man kan/vil organisere arbejde når det drejer sig om vaskerobotter?  

8. september 2017 

15. september 2017 

 50

1. Indbefatter dette også skraldespande?
2. Hvad siger MED-udvalget til forslaget? 

8. september 2017

15. september 2017

 

Område: Børn, Sundhed & Velfærd

 

Skoler & Uddannelse

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

6

Hvad koster det at lave en tolærer ordning for alle klasser i udskolingen i fagene: Dansk, matematik, historie og engelsk/tysk?

 11. august 2017

30. august 2017 

24

Hvad koster det at gøre skoledagene kortere, så de ligner skoledage før reformen? Der ønskes en model for følgende:
- Hvis kun indskoling
- Hvis indskoling og mellemtrin
- Hvis alle  

 29. august 2017

15. september 2017 

27.

Hvad vil det koste at lave en regulær aftale med Danmarks lærerforening?

31. august 2017 

15. september 2017 

28.

Hvad vil det koste at give arbejdsløse frikort til svømmehallen?

29. august 2017

21. september 2017

37

Hvad vil det koste, hvis man erstatter de to ugers lukning i SFO og klubberne med en summercamp, hvor det forudsættes, at omkring 30% af de daglige brugere vil benytte sig af tilbuddet?

 31. august

15. september 2017

42 

 Hvad kan der spares, hvis færre elever forlader skolen med 02 i dansk eller matematik? Sat i forhold til at bruge uddannede lærer i stedet for uuddannede vikarer eller aflyse timer.  

8. september 2017

15. september 2017

51

Vedr. 2.8
Hvilken type materialer er det som typisk indkøbes hertil?
Og hvad er det man forestiller sig kan reduceres/bortfalde?
Hvordan spiller dette her foreslag sammen med, at regeringen overvejer at forbyde brug af internet ved eksaminer, vil det ændre på kravet til behov for bøger?

 8. september 2017

15. september 2017

 56

Hvor kan man se antallet af basisdansk klasser gennem de sidste par år?
Hvad var antallet sidste skoleår og i dette år?

 11. september 2017

18. september 2017

 57

Hvor meget det vil koste at rulle lukkeugerne på SFO og klubber tilbage?

 14. september 2017

16. september 2017

  

Dagtilbud

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 22

Hvad koster det at have en ekstra ”madmor” i samtlige daginstitutioner?

29. august 2017

21. september 2017  

 29

Hvad koster det i Albertslund, hvis vi skal følge BUPL' anbefalinger til minimumsnormineringer i daginstitutioner?  

29. august 2017

21. september 2017

 

Sundhed, Pleje og Omsorg

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

11

Hvad er den økonomiske fordel for vores ældre, ved at vi køber maden i stedet for at producere den selv?

16. august 2017

1. september 2017 

40

Hvad vil de økonomiske konsekvenser være af kortere ventetid på genoptræning?

8. september 2017

16. september 2017

41

En mere inddragende forbyggelsesindsats vil betyde færre med livstilssygdomme. Kan der estimeres på effekten af at ansætte yderligere en forbyggelseskonsulent med opsøgende funktion?  

8. september 2017 

15. september 2017 

 

Social & Familie

 Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 4

 Hvad vil det koste at etablere et tværfagligt samarbejde for sårbare børn som beskrevet i artikel i Albertslund posten 29.06.17 (vedlagt som bilag), herunder om det kan supplere/aflaste andre indsatser?

 7. juli 2017

 30. august 2017

 

Den Kriminalpræventive Enhed

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 

 

 

 

 

Sekretariat for Politik og Ledelse

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

 

 

 

 

 

 Økonomi og Stab

Budgetspørgsmål nr.

 Indhold

 Stillet den

 Besvaret den

2

Hvad er de økonomiske konsekvenser ved en skattenedsættelse med den kompensation der ligger i økonomiaftalen?

26. juni 2017

 21. august 2017

16

Hvad bygger udviklingsarbejdets koncept på? Overvejes det at ansøge om et frikommuneforsøg til dette arbejde?

22. august 2017

20. september 2017

21

Hvor stor en andel af de øvrige administrative udgifter (ca. 47 mio.kr.) anvendes til konsulentindkøb?

24. august 2017

21. september 2017

26

Hvilke besparelsesforslag i tidligere budgetkataloger er ikke godkendt som en del af budgetaftaler eller andre sager? 

29. august 2017 

7. september 2017 

30

Hvad koster det at give KB medlemmer et regneark med budgettet, så de selv kan beregne konsekvensen af forslag?  

29. august 2017 

15. september 2017 

59

For at kunne vurderer de aktuelle udfordringer i forhold til hidtidige udvikling, vil jeg gerne bede om de faktiske tal for de fire foregående år (forventet 2017) for følgende:

- Drift excl. Forsyning mv.

- Skat, tilskud/udligning, renter
- Strukturel driftsbalance
- Anlæg excl. Forsyning
- Resultat
- Nettoafdrag
- Forsyning og balanceforskydninger
- Likviditetspåvirkninger
- Primobeholdning
- Ultimobeholdning

19. september 2017

21. september 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 BS 2 - Økonomiske konsekvenser ved en skattenedsættelse BS 2 - Økonomiske konsekvenser ved en skattenedsættelse
2 BS 4 - Etablering af tværfagligt samarbejde for sårbare børn BS 4 - Etablering af tværfagligt samarbejde for sårbare børn
3 BS 5 - Indføring af straks aktivering BS 5 - Indføring af straks aktivering
4 BS 6 - Tolærer ordning for alle klasser i udskolingen BS 6 - Tolærer ordning for alle klasser i udskolingen
5 BS 7 - Støjdæmpende asfalt på kommunens veje BS 7 - Støjdæmpende asfalt på kommunens veje
6 BS 8 - Alle busstoppesteder digitale BS 8 - Alle busstoppesteder digitale
7 BS 10 - Chikaner i Kanalens kvarter/Kanalgaden BS 10 - Chikaner i Kanalens kvarter/Kanalgaden
8 BS 11 - Økonomiske fordele ved madordningen for de ældre BS 11 - Økonomiske fordele ved madordningen for de ældre
9 BS 13 - Reetablering af stierne i syd efter renovering BS 13 - Reetablering af stierne i syd efter renovering
10 BS 14 - Kunstgræsbane i syd eller cykelstier til stadion BS 14 - Kunstgræsbane i syd eller cykelstier til stadion
11 BS 15 - Mulighederne for at etablere ungeboliger i Vest frem for Syd BS 15 - Mulighederne for at etablere ungeboliger i Vest frem for Syd
12 BS 16 - Tværgående analyse af udsatte borgere BS 16 - Tværgående analyse af udsatte borgere
13 BS 17 - Rengøringen og Materialegården i udbud BS 17 - Rengøringen og Materialegården i udbud
14 BS 19 - Budgettering i takt med de løbende ændringer i bygningsmassen BS 19 - Budgettering i takt med de løbende ændringer i bygningsmassen
15 BS 20 - Konsekvenserne af at HOFOR har ændret beregningsmodel BS 20 - Konsekvenserne af at HOFOR har ændret beregningsmodel
16 BS 21 - Gennemgang af administrationsudgifter BS 21 - Gennemgang af administrationsudgifter
17 BS 22 - Ekstra madmor i samtlige daginstitutioner BS 22 - Ekstra madmor i samtlige daginstitutioner
18 BS 24 - Kortere skoledage BS 24 - Kortere skoledage
19 BS 25 - Gennemsnitlige sager i jobcenteret BS 25 - Gennemsnitlige sager i jobcenteret
20 BS 26 - Tidligere besparelsesforslag BS 26 - Tidligere besparelsesforslag
21 BS 27 - Regulær aftale med Danmarks Lærerforening BS 27 - Regulær aftale med Danmarks Lærerforening
22 BS 28 - Arbejdsløse frikort til svømmehallen BS 28 - Arbejdsløse frikort til svømmehallen
23 BS 29 - Hvad koster det hvis vi skal følge BUPLs anbefalinger? BS 29 - Hvad koster det hvis vi skal følge BUPLs anbefalinger?
24 BS 30 - KB medlemmer et regneark med budgettet BS 30 - KB medlemmer et regneark med budgettet
25 BS 36 - 2 ugers særskilt åbent i Vikingelandsbyen BS 36 - 2 ugers særskilt åbent i Vikingelandsbyen
26 BS 37 - Lukkeuger i SFO og klubber BS 37 - Lukkeuger i SFO og klubber
27 BS 38 - Jobcentrets budget 2013-2017 BS 38 - Jobcentrets budget 2013-2017
28 BS 39 - Kontrol af bestilte tjenesteydelser BS 39 - Kontrol af bestilte tjenesteydelser
29 BS 40 – Kortere ventetid på genoptræning BS 40 – Kortere ventetid på genoptræning
30 BS 41 - Yderligere en forbyggelseskonsulent med opsøgende funktion BS 41 - Yderligere en forbyggelseskonsulent med opsøgende funktion
31 BS 42 - Færre elever med 02 i dansk eller matematik BS 42 - Færre elever med 02 i dansk eller matematik
32 BS 44 - Boliger på stationstorvet BS 44 - Boliger på stationstorvet
33 BS 45 - Rammebesparelse inden for Miljø og Teknik BS 45 - Rammebesparelse inden for Miljø og Teknik
34 BS 46 - Jobcenteret, sygedagpenge BS 46 - Jobcenteret, sygedagpenge
35 BS 47 - Vejbelysning BS 47 - Vejbelysning
36 BS 48 - RengøringenVaskerobotter BS 48 - RengøringenVaskerobotter
37 BS 49 - Teknisk service på skolerne BS 49 - Teknisk service på skolerne
38 BS 50 - Rengøring administrationen BS 50 - Rengøring administrationen
39 BS 51 - Pædagogisk læringscentre BS 51 - Pædagogisk læringscentre
40 BS 54 - Samlede udgifter på beskæftigelsesområdet BS 54 - Samlede udgifter på beskæftigelsesområdet
41 BS 55 - Forventede udgifter til overførselsindkomster i 2018-2021 BS 55 - Forventede udgifter til overførselsindkomster i 2018-2021
42 BS 56 - Basisdansk klasser BS 56 - Basisdansk klasser
43 BS 57 - Lukkeuger på SFO og klubber BS 57 - Lukkeuger på SFO og klubber
44 BS 59 - Faktiske tal for de fire foregående år BS 59 - Faktiske tal for de fire foregående år
Tilbage til toppen