Vil du være borgerens stemme i samarbejdet mellem hospital, kommuner og praktiserende læger?

Patienter og pårørende inviteres nu til at blive medlemmer af et mødeforum, der indtil nu har været forbeholdt sundhedsfaglige


Patienter og deres pårørende er med deres erfaringer en stor ressource i arbejdet med at forbedre patientforløb, udvikle behandlingsmetoder og indrette sundhedsvæsenet.

Derfor inviteres nu patienter og pårørende til at blive medlemmer af to af regionens samordningsudvalg, som indtil nu har været forbeholdt sundhedsprofessionelle. Det drejer sig om samordningsudvalget på hhv. Bispebjerg Frederiksberg Hospital samt Amager Hvidovre Hospital.

Der ønskes to patient/pårørende repræsentanter i hvert samordningsudvalg.

Brugerrepræsentationen i samordningsudvalgene afprøves som et ét-årigt pilotprojekt som led i implementeringen af Sundhedsaftalen, der er indgået mellem Region Hovedstadens regionsråd og kommunalbestyrelserne i regionen.

Opgaverne består blandt andet i at:
• deltage aktivt og konstruktivt i møder samt forberedelse (læse mødemateriale og forberede eget bidrag)
• samarbejde med de øvrige medlemmer af samordningsudvalget
• skabe opmærksomhed på og fastholde brugerperspektivet i beslutninger
• deltage i netværk for patient- og pårørenderepræsentanter, der deltager i mødefora i Region Hovedstaden
• deltage i eventuelle arbejdsgrupper og forbedringsevents, som nedsættes af samordningsudvalget


Ansøgerens profil – hvem er du?
Du er engageret og brænder for at udvikle samarbejdet i sundhedsvæsenet bl.a. gennem at bidrage med dine egne og andres erfaringer. Du har lyst og evne til at indgå i et konstruktivt fremadskuende samarbejde med de øvrige medlemmer med forskellige faglige baggrunde.

Vi forventer, at du:
• er i stand til at repræsentere andre end dig selv – dvs. patienter og pårørende i sundhedsvæsenet bredt
• er i stand til at bringe egne og andres erfaringer og oplevelser i spil på konstruktiv vis
• er positiv og har en anerkendende facon
• kan forholde dig til komplekse problemstillinger og fastholde patient- og pårørendeperspektivet heri
• er i stand til at deltage i møder ca. 4-6 gange årligt. Møderne varer ca. 2 timer pr. gang og ligger i dagtimerne
• kan orientere dig i til tider store mængder skriftligt materiale
• har haft en relation til sundhedsvæsenet (hospital, kommune og almen praksis) i Region Hovedstaden inden for de seneste to år enten som patient eller pårørende

Er du patient eller pårørende – og lyder det som noget for dig?
Ansøg via det elektroniske ansøgningsskema eller gå ind på siden www.udfyld-skema.dk og skriv koden ”EYPK-C4D3-9PCN”

Ansøgningen skal senest sendes mandag den 19. september 2016 kl. 12.00

Ansøgere får besked om, hvorvidt de er optaget i udvalget eller ej senest fredag den 4. november 2016

Vi kan desværre ikke tilbyde repræsentanterne honorar for deres deltagelse, da der er tale om frivilligt arbejde, men vi tilbyder:
• Mulighed for at præge driften og udviklingen af sundhedsvæsenet i samarbejde med ledere og medarbejdere
• En udfordrende, frivillig indsats med god mulighed for faglig og personlig udvikling
• 1-dags introduktionskursus for patient- og pårørenderepræsentanter (afholdes den 7. november 2016)
• Deltagelse i netværk for patient- og pårørenderepræsentanter, der deltager i mødefora i Region Hovedstaden


Yderligere information
Chefkonsulent, Lone Holm: 38 66 60 81 eller Lone.holm@regionh.dk.

Kort om baggrund og formål med samordningsudvalget
Borgerne skal opleve kvalitet, effektivitet og sammenhæng i patientforløbet, selvom forløbet involverer flere parter på tværs af sektorerne. Sundhedsaftalen, der er indgået mellem regionen og kommunerne i regionen, sætter overordnede mål for samarbejdet med henblik på at nå dette mål. I hvert af regionens planområder er der nedsat et samordningsudvalg med ledelsesrepræsentation fra hospital, kommuner og almen praksis. Samordningsudvalgenes primære opgave er at understøtte en effektiv implementering af og opfølgning på Sundhedsaftalens mange indsatser.

Læs mere
Læs mere om Samordningsudvalgenes formål, opgaver og møder på hospitalernes hjemmesider:
• Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler – læs mere om mødefora
• Amager og Hvidovre hospitaler – læs mere om mødefora