Sådan sløjfes tanken

Olietanke der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes


For at få olietanken tømt anbefaler Miljø og Teknik, at du kontakter et slamsugerfirma, som må hente olieaffald. Firmaet tømmer og spuler tanken for olie og slam, som herefter bliver kørt til miljøgodkendt modtageanlæg.

Kommunen skal have besked om, at du har sløjfet en tank.

Sløjfning

Vi vil anbefale, at du lader en autoriseret VVS-installatør udføre sløjfningen.

Når arbejdet er afsluttet skal du sørge for, at vi får skriftlig dokumentation for, hvordan tanken er blevet sløjfet. Dokumentationen skal underskrives af grundejeren/brugeren/den der udfører sløjfningen. Benyt skemaet "Sløjfning af tank".

Det er ejeren af tanken der er ansvarlig for at olietanken sløjfes korrekt i overensstemmelse med gældende regler og at kommunen får besked om de foranstaltninger der er truffet.

Sløjfningen skal ske på en af følgende måder; afblænding af tank eller opgravning.

Afblænding af tank

  • Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
  • Påfyldningsstudsen og udluftningsstudsen fjernes og tanken plomberes, så påfyldning ikke er mulig.
  • Rørforbindelsen til fyret afbrydes.

Hvis der ved nedgravede tanke er fare for sammenstyrtning (f.eks. ved tung kørsel ovenpå tanken), så anbefaler vi, at tanken sandfyldes eller graves op. Plasttanke bør altid sandfyldes for at forhindre, at de stiger op til overfladen, ved høj grundvandsstand.

Opgravning af tank

  • Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
  • Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
  • Tanken graves op.

Vi anbefaler, at villaolietanke, der tages ud af brug og som er omfattet af den lovpligtige forsikringsordning for villaolietanke, graves op. Skulle det ved opgravningen vise sig, at der er en forurening så vil forsikringsordningen som udgangspunkt dække oprensning af forurening.