Etablering og udskiftning

Send en anmeldelse inden du etablerer en ny tank


Inden du etablerer en tank på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen, miljo@albertslund.dk. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage inden etableringen påbegyndes.

Husk at vedlægge kopi af tankattest og en skitse der viser, hvor på ejendommen tanken skal opstilles.

Er der en særlig risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller nærliggende vandindvindingsanlæg, kan kommunen forbyde etableringen af tanken.

Tanken skal være godkendt til at opbevare olie

Når du køber en ny olietank, skal du huske, at leverandøren skal overdrage dig en tankattest. Tankattesten er din garanti for, at den købte tank er CE-mærket eller typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Rørene skal måske også skiftes

Hvis du etablerer en fabriksny olietank, skal både rør og rørsystemet til tanken være typegodkendt. Omvendt kan du godt montere et typegodkendt rørsystem på en eksisterende olietank, uden at du skal udskifte selve tanken med en fabriksny, hvis tanken i øvrigt er lovlig.

Flytning af olietank

Nedgravede olietanke må ikke flyttes. Overjordiske tanke må flyttes – dog skal der altid ske anmeldelse til kommunen, da nedtagningen betragtes som en sløjfning og opstilling af tanken på et nyt sted er at betragte som en nyetablering.

Til disse tanke er der ikke altid udfærdiget en tankattest. Her skal du sikre dig, at tanken er forsynet med mærkeskilt, hvor fabrikationsår og andre specifikationer fremgår.

Hvis du ikke har en tankattest skal oplysningerne fra mærkeskiltet meddeles kommunen. Ellers gælder samme anmelderegler som for nye tanke.