Erhvervstanke

Tanke på 6.000 liter og derover er omfattet af krav om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning


Tanke på under 6.000 liter, der anvendes til eksempelvis dieselolie og benzin, skal sløjfes efter samme regler som for villaolietanke.

Tanke på 6.000 liter eller derover er omfattet af kravene om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning, se nedenfor.

Egenkontrol og beholdningskontrol

I olietankbekendtgørelsen er der krav om, at ejer og bruger af et anlæg på 6.000 liter eller derover skal kontrollere, at anlægget er tæt.

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske enten ved manuel aflæsning af manometer eller lign. hver uge eller ved automatisk overvågning.

Enkeltvæggede tanke kontrolleres ved beholdningskontrol. Der er dog mulighed for alternativ kontrol for overjordiske tanke, hvor alle rør er tilgængelige for visuel inspektion.

Beholdningskontrol

Inspektioner

Ejer og bruger af mellemstore anlæg skal sikre, at disse tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 10. år for tanke der har indvendig korrosionsbeskyttelse eller hvert 5. år for tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse.

Inspektioner skal udføres af en særlig sagkyndig, som er en person, som grundet erfaring eller uddannelse er kvalificeret til udførelse af dette. Retningslinjer for inspektion af og tilstandsrapport for ståltanke findes i bilag 9 i olietankbekendtgørelsen.

Udskiftning af rør

Har din tank nedgravede rør, der ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør, f.eks. rør, som er både galvaniserede og plasttapebeviklede, senest 30 år efter installation.

Du kan finde en beskrivelse af kravene til typegodkendte nedgravede og overjordiske rørsystemer i olietanksbekendtgørelsen.