Flytning af jord

Inden du flytter jord væk fra en ejendom skal du anmelde det til kommunen


Du skal anmelde flytning af jord fra:

  • Ejendomme der ligger i område, som er klassificeret som lettere forurenet
  • Ejendomme der er kortlagt som forurenede eller muligt forurenede
  • Vejarealer
  • Modtageanlæg for jord

Anmeldelse ved flytning af jord

Det er grundejer, bygherre eller entreprenør der skal indgive anmeldelsen, eller sikre sig, at anmeldelsen er sket.

Anmeldelsen skal ske elektronisk via JordWeb.

JordWeb

Miljø og Teknik skal inden 4 uger give ansøgeren en anvisning af jorden til et modtageanlæg.

Formålet med anmeldepligten er at sikre, at forurenet jord ikke spredes uhensigtsmæssigt, men afleveres til et anlæg, der må modtage jorden.

Genbrugsstationen

Du må som udgangspunkt aflevere op til 1 m3 ren jord fra din ejendom på genbrugsstationen, hvis din ejendom ikke er registreret som forurenet.

Jordforurening

Stop gravearbejdet, hvis du støder på forurening!

Hvis du konstaterer forurening eller har mistanke om forurening i jorden, skal du straks stoppe gravearbejdet og kontakte kommunen på miljo@albertslund.dk eller på telefon 43 68 68 68.

Din grund kan godt være forurenet, selv om den ikke er kortlagt som sådan.

Forurenet jord i Albertslund findes især i erhvervsområderne, på ejendomme hvor der tidligere har ligget erhverv, på vejarealer. De væsentligste kilder til jordforureninger er spild og udslip fra tanke, spild med kemikalier, eller fyldjord med forurenede stoffer og diffus forurening.

Regler om jordflytning