Sortering og bortskaffelse

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder


Alle virksomheder skal sortere affaldet i materialer til genanvendelse, farligt affald, forbrændingsegnet affald og ikke-forbrændingsegnet affald, uanset hvor store mængder virksomheden har.

Affaldet skal sorteres der, hvor det opstår. Det vil sige ved kilde, altså på din virksomhed.

Ved at kildesorterer affaldet undgår vi, at der sker en sammenblanding og tilsmudsning af affaldet, der er en forudsætning for en god udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldet skal derfor sorteres efter den behandling det efterfølgende skal gennemgå. Genanvendelige materialer kan brugs i stedet for nye råvarer, når der laves fx nyt papir, pap, plast og glas.

Kommunale indsamlingsordninger

Albertslund Kommune har en række indsamlingsordninger, som virksomheder har pligt til at benytte, hvis du har de pågældende affaldsfraktioner. Det er ordningerne for ikke-genanvendeligt farligt affald, klinisk risikoaffald fra fx dyrlæger og tandlæger og for tømning af olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang.

Genanvendeligt erhvervsaffald

Virksomhederne har ansvaret for at kildesortere genanvendeligt affald, fx papir, pap, glas, plast, metal, træ, genanvendeligt PVC-affald og genanvendeligt farligt affald, samt at sikre, at affaldet afleveres til modtageanlæg der genanvender materialerne.

Du kan frit vælge, hvilke transportør eller indsamlingsvirksomhed du vil indgå aftale med. Du kan finde en transportør eller indsamlingsvirksomhed til dit genanvendelige affald i det nationale affaldsregister.

Hvis du vælge en transportør, har virksomheden ansvaret for affaldet indtil det afleveres på et modtageanlæg. I skal i den forbindelse sikre, at affaldet afleveres på get godkendt genanvendelsesanlæg og at transportøren aflevere en erklaring til anlægget om, hvorfra affaldet stammer. Anlægget indberetter derefter affaldsmængderne til Milljøstyrelsen affaldsdatasystem.

Hvis du vælger en indsamlervirksomhed, overdrages ansvaret for affaldet og indberetning af affaldsmængderne, til indsamleren.

Sammenblanding af genanvendeligt affald

Kommunen skal klassificere sammenblandinger af genanvendeligt affald som kildesorteret genanvendeligt, hvis virksomheden kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer genanvendelsen for hvert enkelt materiale.

Kommunen har fortsat pligt og ret til at anvise behandling af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald.

Ikke-genanvendeligt erhvervsaffald

Kommunen anviser fortsat alt andet end kildesorteret genanvendelig erhvervsaffald, det vil sige alt blandet affald, alt forbrændingsegnet affald og alt affald til deponi.